Eolas Breise - An Clár Seirbhísí Pobail


Print page

Míníonn an roinn seo an Clár Seirbhísí Pobail agus an tslí a n-oibríonn sé. 

Achoimre

Soláthraíonn an CSP tacaíocht airgeadais do chuideachtaí pobail neamhbhrabúis le gur féidir leo daoine a fhostí chun bearnaí a líonadh i soláthar seirbhísí áitiúla.

Eolas

Ceapadh an Clár Seirbhísí Pobail chun díriú ar bhearnaí a aithníodh go háitiúíil i soláthar seirbhísí pobail agus chun an leas is fearr is féidir a bhaint as sócmhainní agus acmhainní pobail ata ann cheana féin chun cur le follóine an phobail.  Féadfaidh an Clár a bheith tábhachtach maidir le díriú ar bhuntáiste agus soláthraíonn sé deiseanna fadtéarmacha fostaíochta do ghrúpaí áirithe daoine a bhí díhostaithe go dtí eo.    

Díríonn an Clár ar phobail mar ar tearc seirbhísí na n-earnálacha poiblí agus príobháidí, cibí trí iargáltacht a suíomh ná toisc iad a bheith scoite amach í phobail eile ná toisc nach leor na leibhéil éilimh.  Tríd an gClár seo is féidir na buntáistí a ghabhann le hinfheistíocht phoiblí eile a fhíorú (infheistíocht in ionaid pobail agus in acmhainní, mar shampla). Is é cuspóir an chláir forbairt shóisialta agus eacnamaíoch a chur chun cinn. Buntáiste eile ná go soláthráfar fíordheiseanna dearfacha fostaíochta do dhaoine áitiúla laistigh dá bpobal féin. Ní mór do thionscadail deiseanna fostaíochta a sholáthar go húirithe do dhaoine faoi mhíchumas, daoine atá dífhostaithe le fada, baill de phobal na dTaistealaithe, daoine atá ag téarnamh i ndiaidh mhí-úsáid drugaí agus iarphríosúnaigh.    Soláthraíonn tionscadail seirbhísí faoi thrí cinn de chatagáirí ginearálta:

  • Bainistíocht agus Maoirseacht ar Hallaí agus ar Shaoráidí Pobail
  • Seachadadh Seirbhísí Pobail, agus
  • Fiontair Phobail

Seirbhísí ilghnáitheacha atá i gceist agus áirítear orthu neachltanna, na meáin (raidió pobail agus foilseacháin), cothabháil tithe, cúram leanaí, áiseanna fóillíochta, agus cúram baile do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas, bainistíocht saoráidí pobail agus ionaid spóirt/fóillíochta, cúram leanaí pobail, iompar do dhaoine faoi mhíchumas agus iompar tuaithe, turasóireacht tuaithe, seirbhísí oidhreachta, oibreacha athchúrsála agus comhshaoil.

Ní mór ar a laghad 70% de fhostaithe ar Chláir Seirbhísí Pobail a bheith earcaithe ó na spriocghrúpaí seo a leanas:

  1. Daoine dífhostaithe atá ag fáil sochar ná liúntas cuardaitheora Poist nó íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora
  2. Daoine atá ag fáil liúntais mhíchumais, pinsean easláine nó pinsean na ndall
  3. Taistealaithe atá ag fáil sochar nó liúntas cuardaitheora Poist nó íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora
  4. Mí-úsáideoirí drugaí atá cobhsaithe agus ag téarnamh
  5. Daoine a bhí fostaithe ar scéimeanna Fostaíochta Pobail agus Tionscnaimh Post
  6. Iarphríosúnaigh

Is é Pobal a bhainistíonn an Clár thar ceann na Roinne Coimirce Sóisialaí. Cuideachta neamhbhrabúis is ea Pobal a bhainistíonn cláir thar ceann Rialtas na hÉireann agus an AE.

An Próiseas Iarratais

Is trí ghairmeacha poiblí tograí a dhéanann an Roinn ó am go chéile a bhainistítear rochtain ar an gClár.  I ndiaidh na dtograí a mheasúnú, eisítear conarthaí ar feadh suas go trí bliana de ghnáth do na cuideachtaí pobail agus na comharchumainn a shásaíonn critéir an Chláir.   I gcoitinne, ní mór d'iarratasóirí a bheith ina gcuideachtaí neamhbhrabúis, dóthain cumais a bheith acu chun tabhairt faoi sholáthar seirbhísí agus bainistíocht foirne, dóthain acmhainní airgeadais agus deiseanna a bheith acu chun fóltais a ghiniúint chun an tseirbhís bheartaithe a choimeád ar siúl, agus plean gná a réiteach a bheidh inghlactha don Chlár, mí iarrtar é.

Níl an Clár ag glacadh le hiarratais nua i láthair na huaire.

Cén cistií a fhaigheann na tionscadail?

De ghnáth cuirtear cistií ar fáil faoi chonradh in-athnuaite d'fhad cinnte (trí bliana, de ghnáth).  Cuidíonn an cistií chun tuarastail an líon foirne conraithe a íoc agus i gcásanna airithe déantar ranníocaíocht i leith an chostais a ghabhann le bainisteoir a fhostí.   I líon teoranta cásanna, féadfaidh an Clár ranníocaíocht a dhéanamh i leith chostais oibrióchúin neamhphá na seirbhíse.

Amhail ag 1 Meán Fómhair 2010, bhí 1,800 post foirne agus 331 post bainisteora ceadaithe agus bhí na poist sin líonta ag thart ar 2,700 duine, ag obair go lánaimseartha agus go páirtaimseartha.   

Ag deireadh na bliana 2009, bhí 450 cuideachta pobail agus comharchumann ceadaithe chun ranníocaíocht a fháil ón gClár i leith costais seachadta seirbhísí.

Teagmhálacha

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Sráid Teeling

Tobar an Choire

Contae Shligigh

ÉIRE

Teil:+353 71 918 6700

Facs:+353 71 910 7870

Leathanach baile:http://www.welfare.ie

Pobal

Fiosruithe Ginearálta            Teil: 01-5117228                  csp@pobal.ie

 
Last modified:31/08/2010
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí