Oifgigh Rochtana faoin Acht um Michumas 2005


Print page

T� Oifigigh Rochtana ceapaithe ag an Roinn Coimirce S�isiala� de r�ir alt 26(2) den Acht um M�chumas 2005. T� Oifigigh Rochtana freagrach as c�namh agus treoir a shol�thar n� a eagr�, agus a chomhord�, i gcomhair daoine a bhfuil m�chumas orthu maidir le teacht ar sheirbh�s� a shol�thra�onn na hoifig�, agus as feidhmi� mar phointe teagmh�la do dhaoine a bhfuil m�chumas orthu ar mian leo rochtain a fh�il ar na seirbh�s� sin.

Is iad seo a leanas na mionsonra� teagmh�la:

 


�ras Mhic Dhiarmada
Seoladh: Limist�ir a n-�ir�tear: Sonra� Teagmh�la:
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh,
�ras Mhic Dhiarmada,
Sr�id an St�rais,
Baile �tha Cliath 1.
 • Oifig an Aire
 • Oifig an Ard R�na�
 • Buis�ad agus Airgeadas
 • Sochar D�obh�lacha Ceirde
 • C�ram Leighis
 • Sochar Breoiteachta
 • Oifig Preasa
 • Polasa� an AE/Idirn�isi�nta
 • Aonad Polasa� agus Plean�la
 • Aonad Bainist�ochta �iseanna
 • Aonad Gn�tha� Teaghlaigh
 • Pearsanra
Karen Usher
R�omhphost: karen.usher@welfare.ie
Teileaf�n: (01) 7043791
Facs: (01) 7043070
Liam Walsh
R�omhphost: mailto:liam.walsh@welfare.ie
Teileaf�n: (01)7043840

 


Teach Ois�n
Seoladh: Limist�ir a n-�ir�tear: Sonra� Teagmh�la:
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
Teach Ois�n
Sr�id an Phiarsaigh,
Baile �tha Cliath 2.
 • Sc�ip (In�rachaitheacht Fosta�ochta)
 • Ais�oca�ochta� �SPC
 • Aonad Forbartha Foirne
 • Seirbh�s� L�rnacha
 • Nuach�iri� Seirbh�se
 • Seirbh�s� Bainist�ochta Corpor�ideach
 • Aonad Taca�ochta do na hOifig� �iti�la (R�igi�n Dheisceart Bhaile �tha Cliath)
 • An Rann�g Athbhreithnithe agus Meas�naithe M�ochaine
Michael Murphy
R�omhphost: michael.murphy@welfare.ie
Teileaf�n: (01) 6732494
Facs: (01) 6732018

 


An Oifig Achomhairc Leasa Sh�isialaigh
Seoladh: Limist�ir a n-�ir�tear: Sonra� Teagmh�la:
An Oifig Achomhairc Leasa Sh�isialaigh
Teach D'Olier
Baile �tha Cliath 2.
 • Achomhairc
Bernie McCormick
R�omhphost: bernie.mccormick@welfare.ie
Teileaf�n: (01) 6732846
Facs: (01) 6718391

 


Teach Gandon
Seoladh: Limist�ir a n-�ir�tear: Sonra� Teagmh�la:
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
Oifig an Sti�rth�ra R�igi�naigh
Teach Gandon
Sr�id Amiens
Baile �tha Cliath 1.
 • Oifig an Sti�rth�ra R�igi�naigh
 • Deontas Sosa i leith C�raim
 • C�rais Faisn�ise
John Mangan
R�omhphost: john.mangan@welfare.ie
Teileaf�n: (01) 7043369
Facs: (01) 7043217

 


An tSeirbh�s um Chl�r� Sibhialta
Seoladh: Limist�ir a n-�ir�tear: Sonra� Teagmh�la:
An tSeirbh�s um Chl�r� Sibhialta
Oifigi an Rialtais,
B�thar na Chlochair,
Ros Com�in

 

Joe Quinn, HEO
CRCS Development & Support Section,
General Register Office,
Government Buildings,
Convent Road,
Roscommon.

Teileaf�n: (0906) 632918/087-0655364
Facs: (0906) 632999

 


Sligeach
Seoladh Limist�ir a n-�ir�tear: Sonra� Teagmh�la:
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh,
B�thar an Chol�iste,
Sligeach
 • Pinsin St�it
 • Pinsean na nDall
 • �oca�ocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora
 • Pinsean Baintr�/Baintr� Fir
 • Deontas do Thuismitheoir ar Baintreach/Baintreach Fir �/�
 • �oca�ochta� Caomhn�ra
 • Li�ntas Leasa Forl�ontach
 • Saorthaisteal
 • Sochair Theaghlaigh
 • Oifig Tionscadail
 • Ini�chadh Inmhe�nach
 • Deontas M�ala
Patricia Conlon
Email: patricia.conlon@welfare.ie
Telephone: (071) 9148490
Fax: (071) 9148314

 


Seirbh�s� Eolais
Seoladh: Limist�ir a n-�ir�tear: Sonra� Teagmh�la:
Seirbh�s� Eolais,
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh,
B�thar an Chol�iste,
Sligeach

Seirbh�s� Eolais, a bhfuil s� de ch�ram orthu teacht a thabhairt ar shol�thar eolais ar fud na Roinne, lena n-�ir�tear:

 • Form�id� malartacha Braille, fuaim, srl.
 • Teanga chomhartha�ochta
 • �bhar cl�ite agus leictreonach
 • F�gra�ocht
Deirdre McAndrew
R�omhphost: deirdre.mcandrew@welfare.ie
Teileaf�n: (071) 9148347

 


Leitir Ceanainn
Seoladh: Limist�ir a n-�ir�tear: Sonra� Teagmh�la:
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh,
B�thar Naomh Oilibh�ar Pluinc�ad,
Leitir Ceanainn,
Co Dh�n na nGall
 • Sochar Linbh
 • Sochar C�ire�la:
  �iseanna D�adacha/Opt�la/�isteachta
 • Sochar Uchta�och
Roy Baldrick
R�omhphost: roy.baldrick@welfare.ie
Teileaf�n: (074) 9164512
Facs: (074) 9125614

 


Cora Droma R�isc
Seoladh: Limist�ir a n-�ir�tear: Sonra� Teagmh�la:
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
L�iste na Sionainne
Cora Droma R�isc
 • Seirbh�s� Aitheantais Chliaint
 • Oifig Chomhairle Cinnt�/Saor�il Faisn�ise
 • Seirbh�s� Taca�ochta Fosta�ochta
 • Aonad Aisghabh�la Cothabh�la
 • Li�ntas um Fhilleadh ar an Obair
 • Li�ntas um Fhilleadh ar an Oideachas
Mairin Haran
R�omhphost: mairin.haran@welfare.ie
Teileaf�n: (071) 9672684
Facs: (071) 9672555

 


Bun Cranncha
Seoladh: Limist�ir a n-�ir�tear: Sonra� Teagmh�la:
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
B�thar Faoisimh Laistigh
Ard R�mhann
Bun Cranncha
Co. Dh�n na nGall.
 • Seirbh�s� C�ilitheachta Cliant
 • Sochar M�ithreachais
 • Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta
Andrew Grier
R�omhphost: andrew.grier@welfare.ie
Teileaf�n: (074) 9342439
Facs: (074) 9364542

 


An Longfort
Seoladh: Limist�ir a n-�ir�tear: Sonra� Teagmh�la:
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh,
B�thar Bh�al �tha na Lao,
An Longfort
 • Pinsean Easl�ine
 • Sochar M�threorach
 • Li�ntas C�ram�ra
 • Sochar C�ram�ra
 • Deontas M�ala
 • Forl�onadh Ioncaim Teaghlaigh - FIT
 • Li�ntas C�osa do Dh�rial� C�osanna
 • Li�ntas M�chumais
Fergus Darcy
R�omhphost: fergus.darcy@welfare.ie
Teileaf�n: (043) 3340041
Fax: (043) 3340022

 


Oifigigh Fiosr�ch�in faoin Acht um M�chumas 2005

T� Oifigigh Fiosr�ch�n ceapaithe ag an Roinn Coimirce S�isiala� chun gear�in a fhiosr� faoi alt 38 den Acht um M�chumas.

D�anfaidh na hOifigigh Fiosr�ch�n na fiosr�ch�in faoi r�n agus t�irgfidh siad tuarasc�il a dh�arfaidh

 • Cib� an bhfuil an gear�n bail�
 • Cib� ar theip an Roinn Coimirce S�isiala� maidir le do ghear�n

Sa ch�s gur tharla teip, leagfaidh s� amach na c�imeanna ar ch�ir a th�g�il chun comhl�onadh a chinnti� sa todhcha�. Cuirfear an tuarasc�il seo ar f�il d'Ard-R�na� na Roinne agus don duine a rinne an gear�n.

N�sanna imeachta chun d�ile�il le Gear�in faoi Alt 38 den Acht um M�chumas, 2005

Is f�idir gear�n a dh�anmh i dtaobh na Roinne muna gcomhl�onann s� for�lacha Ailt 25, 26, 27 agus 28 den Acht um M�chumas, 2005. Baineann na hAilt seo den Acht le rochtain na ndaoine faoi mh�chumas ar:

 • Fhoirgnimh phoibl� na Roinne;
 • Sheirbh�s� agus sc�imeanna na Roinne;
 • Sheirbh�s� a shol�thra�tear don Roinn; n�
 • Eolas.

De r�ir Alt 39 (2) den Acht um M�chumas, 2005 ( Feach N�ta 1)is iad seo a leanas na n�sanna imeachta chun gear�in mar iad a dh�anamh agus a fhiosr�.

Gear�n a dh�anamh

1. F�adfaidh duine gear�n a dh�anamh n� f�adfaidh na daoine seo a leanas gear�n a dh�anamh ar a s(h)on:

 • c�ile/p�irt�, tuismitheoir n� gaol;
 • caomhn�ir n� duine at� ag gn�omh� in loco parentis don duine sin;
 • ionada� dl�;
 • abhc�ide pearsanta, sannta ag an mBord Eolais do Shaor�naigh chun labhairt thar ceann an duine sin;

n� ag duine eile a phl�ad�lann ar son an duine sin lena t(h)oil.

2. Caithfear gear�n a dh�anamh i scr�bhinn, agus glacfar le faics n� r�omhphost, agus ba cheart gach sonra� teagmh�la a shol�thar, lena n-�ir�tear Uimhir Phearsanta Seirbh�se Poibl� m�s ann, don duine at� ag d�anamh an ghear�in.

3. Ba cheart go nd�arfa� sa ghear�n gur gear�n � faoi Alt 38 den Acht um M�chumas 2005 agus ba cheart na forais leis an ngear�n a leagan amach chomh soil�ir agus is f�idir maidir le faill� na Roinne rochtain a thabhairt ar a sc�imeanna agus a seirbh�s�

4. Caithfear an gear�n a sheoladh chuig:

An tArd-R�na�,
An Roinn Coimirce S�isiala�,
�ras Mhic Dhiarmada,
Sr�id St�rais,
Baile �tha Cliath 1.

Is iad seo a leanas an uimhir faics agus an seoladh r�omhphoist:

Faics: (01) 7043721
R�omhphost:secretary.general@welfare.ie

5. I ndiaidh don Ard-R�na� gear�n a fh��l, cuirfidh s�/s� an gear�n ar aghaidh chuig Oifigeach Fiosr�ch�in ( Feach N�ta 2) agus cuirfidh s�/s� in i�l don ghear�na� go bhfuil s� sin d�anta.

Gear�n a fhiosr�

6. Ar fh�il an ghear�in �n Ard-R�na�, cuirfidh an tOifigeach Fiosr�ch�n sc�ala chuig an gear�na� go bhfuil an gear�n faighte aige/aici.

7. Scr�d�idh an tOifigeach Fiosr�ch�in an gear�n f�achaint an mbaineann s� le faill� l�omhnaithe ar thaobh na Roinne Ailt 25, 26, 27 agus 28 den Acht um M�chumas, 2005 a chomhl�onadh.

8. I gc�s go measann an tOifigeach Fiosr�ch�n gur gear�n cr�iteach n� snaibheosach �, cuirfidh s�/s� � sin in i�l don Ard-R�na� agus don ghear�na�. I ngach c�s eile, fiosr�idh s�/s� an gear�n.

9. F�adfaidh an tOifigeach Fiosr�ch�n breis eolais/sonra� a lorg �n ngear�na� agus f�adfaidh s�/s� a iarraidh go gcuirf� eolas/sonra� mar iad ar f�il laistigh de thr�imhe ama sonraithe.

10. F�adfaidh an tOifigeach Fiosr�ch�n dul i gcomhairle le gach p�irt� a mheasann s�/s� at� bainteach leis an �bhar.

11. Le linn an fhiosraithe, f�adfaidh an tOifigeach Fiosr�ch�n agallamh a chur ar dhaoine a mheasann s�/s� at� bainteach leis an ngear�n, agus an gear�na� f�in san �ireamh, chun eolas a fh�il.

12. Coime�dfaidh an tOifigeach Fiosr�ch�n taifead scr�ofa d� f(h)iosr�.

13. R�iteoidh an tOifigeach Fiosr�ch�n tuarasc�il scr�ofa de thortha� an fhiosraithe ina leagfar amach na tortha� ar fad mar aon le cinneadh i dtaca le:

 • m� l�ir�onn cinneadh mar � go ndearnadh faill�, na c�imeanna ar ch�ir don Roinn a th�g�il chun g�illeadh don fhor�il/do na for�lacha �bhartha den Acht.
 • cib� an ndearna an Roinn faill� i gcomhl�onadh an fhor�il �bhartha den Acht um M�chumas, agus

14. Sol�thr�idh an tOifigeach Fiosr�ch�n c�ip d� t(h)uarasc�il don gherar�na� agus don Ard-R�na�

15. Cuirfidh sol�thar na tuarasc�la don ghear�na� agus don Ard-R�na� deireadh le fiosr� an ghear�in

N�ta 1:
For�lann Alt 39 (2) go ndr�acht�idh ceannasa� forais phoibl� n�sanna imeachta maidir leis an gcaoi le gear�n a dh�anamh agus aon nithe eile a bhaineann le gear�in mar a mheasann s�/s� a bheith cu� agus cuirfidh n�sanna imeachta � bhfoilsi�.

N�ta 2:
T� Oifigigh Fiosr�ch�n ceaptha ag an Ard-R�na�, mar cheannasa� na Roinne, de r�ir fhor�lacha Alt 39 (1) den Acht um M�chumas, 2005, chun gear�in a dh�antar faoi Alt 38 den Acht um M�chumas a fhiosr�. Beidh Oifigeach Fiosr�ch�in neamhsple�ch agus �/� i mbun dualgas. Is faoi r�n a dh�anfaidh Oifigeach Fiosr�ch�in gear�n a fhiosr�

Last modified:02/05/2013