Oifigigh Rochtana faoin Acht um Michumas 2005 - Oifigigh Rochtanna don Oifig� �iti�la agus Brainse


Print page

Roinn

Limist�ar Cl�daithe

Eolas Teangmh�la

Baile �tha Cliath l�rnach

Ionad Intreo,  Sr�id Parnell
Sr�id Thom�is
Teach Apollo
An Garr�n Cn�
Ionad Intreo,  Baile Bhlains�ir
Cearn�g an Easpaig

Rory Murphy
Rory.murphy@welfare.ie
Tel 01 858 5107
Fax 01 858 5149

Baile �tha Cliath � Thuaidh

Baile Brig�n
B�thar na hUaimhe
Ionad Intreo,  Baile Munna
Cill Bhar�g
Ionad Intreo,  Fionnghlas
Ionad Intreo,  An Ch�l�g
Sord

Marguerite O�Flaherty
Marguerite.oflaherty@welfare.ie
Tel 01 858 1100
Fax 01 858 1141

Baile �tha Cliath Theas

Dun Laoghaire
Ionad Intreo,  Tamhlacht
Cluain Dolc�in
Baile Formaid
Maigh Nuad

Henry Fottrell
Henry.fottrell@welfare.ie
Tel 01 462 9437
Fax 01 462 7563

L�r Laighean

Ceatharlach
An Droichead Nua
Ionad Intreo,  An tInbhear M�r
Br�
Muine Beag
An Tulach
�th �
Bealach Conghais
Cill Mhant�in

Joe McGloin
Joe.mcgloin@welfare.ie
Tel 059 9179169
Fax 059 9132965

L�r I�rnach

Inis
Luimneach
Ionad Intreo,  An Caisle�n Nua Thiar
Inis D�om�in
Gort
Cill Rois
An Tullach
Cill Mol�g

James McCarty
James.mccarthy@welfare.ie
Tel 061 213204
Fax 061 331955

L�r na tire � thuaidh

Baile �tha Luain
Roscom�in
An Uaimh
An Longfort
An Muileann gCearr
B�al �tha na Slaighe
Biorra
An C�isle�n Riabhach
Ceanannas
B�ile �tha Troim
Mainistir na B�ille
Baile na gCros
�adan Doire

Michael Kearney
Michael.kearney@welfare.ie
Tel 043 3340006
Fax 043 3345441

Soir � Thuaidh

Droichead �tha
Ionad Intreo,  D�n Dealgan
An Cabh�n
Baile �tha Fhirdia
Carraig Mhacaire Rois
Baile na Lorgan
Muineach�n
Cluain Eois
B�al �tha Conaill

Sarah Collier
Sarah.collier@welfare.ie
Tel 041 9898700
Fax 041 9898701

Iarthuaisceart

Ionad Intreo,  Bun Cranncha
Cora Droma R�isc
D�n Fionnachaidh
An Cloch�n Liath
Leitir Ceanainn
An Cluain�n
Ionad Intreo, Sligeach
Bealach F�ich
B�al �tha Seanaidh
D�n nan Gall
Na Cealla Beaga
Tobar an Choire

Benny Swinburne
Benny.swinburne@welfare.ie
Tel 071 9148228
Fax 071 9144511

 

Siar

Acaill
B�al an �tha
B�al an Mhuirthead
Caisl�an an Bharraigh
An Cloch�n
Gaillimh
Baile Locha Riach
Cathair na Mart
Baile an R�ba
Cl�r Chlainne Mhuiris
B�al �tha na Muice
Tuaim

Dave McGinn
Dave.mcginn@welfare.ie
Tel 091 500895
Fax 091 565042

 

Corcaigh l�rnach

Corcaigh
C�bh
Carraig U� Leighin
Droichead na Bandan
Cloich na Coillte
Chioinn tS�ile
Mainistir na Corann
Eochaill

Paddy Kelly
Paddy.kelly@welfare.ie
Tel 021 4917477
Fax 021 4317339

L�r na tire o dheas

Tulach Mh�r
Cluain Meala
Cill Chainnigh
Durlas
C�l an tS�daire
An Chathair
Caiseal
Tiobraid �rann
Port Laoise
R�th Domhniagh
an tAonach
Ros Cr�

Tony Lacey
Tony.lacey@welfare.ie
Tel 052 6170251
Fax 052 6127179

Soir � dheas

Port L�irge
Loch Garman
Carraig na Si�ire
Baile Mhic And�in
D�n Garbh�n
Inis C�rthaidh
Ghuaire
Nua Ross

Frances Dunne
Frances.dunne@welfare.ie
Tel 087 1353417

Siar � dheas

Beantra�
Caithir Saidhbh�n
Mala
Lios Tuathail
Tr� L�
Neid�n
Ionad Intreo,  Cill A�rne
Sciobair�n
Mainistir Fhear Ma�
Maigh Chromtha
�th trasna
Daingean
Cill Orglan

Paddy Kelly
Paddy.kelly@welfare.ie
Tel 021 4917477
Fax 021 4317339

Last modified:15/07/2013
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img