Athbhreithni� Polasa� agus Luach ar Airgead um Fhordheontas Ioncaim Leana� agus Cl�ir Chaiteachais Bhainteacha


Print page

R�amhr�

Cuireann rialtais taca�ocht ar f�il do theaghlaigh agus leana� ina l�n de na t�ortha forbartha agus an taca�ocht sin ag m�ad� sna t�ortha neamhfhorbartha. Is f�idir le m�id na taca�ochta sin agus cib� an gcuirtear � ar f�il go d�reach tr� thaca�ochta� ioncaim n� go hind�reach tr�d an gc�d c�nach n� tr� sheirbh�s� poibl� a bheith f�or�ags�il de r�ir saibhreas t�re agus a traidisi�n um pholasa� s�isialta. Mar sin f�in, cuireann an chuid is m� t�ortha �oca�ochta� airgid ar f�il chun cabhr� le teaghlaigh le costais leana� a th�g�il agus n� haon eisceacht � �ire ar chor ar bith. D�antar an chuid is t�bhachta� de na h�oca�ochta� taca�ochta ioncam leana� (TIL) sin a sheachadadh tr�d an gc�ras leasa sh�isialaigh: Sochar Leana� (SL), MLC (m�aduithe i leith linbh ch�ilithe um �oca�ochta� leasa sh�isialaigh pr�omh�la), Forl�onadh Ioncam Teaghlaigh (FIT), Li�ntas �ada� agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua (L�CSN) agus an Forl�onadh Luathch�ram Leana� (FLL) at� �agtha anois 1. T� caiteachas ioml�n ar na taca�ochta� sin an-suntasach, n� hamh�in i gcaiteachas leasa sh�isialaigh ach i dt�arma� fioscach macra freisin, s� sin timpeall �3.3 billi�n n� 2 faoin gc�ad den OTI i 2010.

Go dt� sin n� raibh polasa� TIL ina �bhar athbhreithnithe polasa� agus luach ar airgead (LAA), in ainneoin a bheith ina phr�omh�bhar ina l�n tuarasc�lacha thar na tr�ocha bliain at� thart. Mar chuid de chl�r lean�nach an rialtais um athbhreithnithe caiteachais, chuir an Roinn Coimirce S�isiala� (RCS) t�s le hathbhreithni� ag cl�dach polasa� um na h�oca�ochta� SL, MLC agus FIT, i 2009, chomh maith le gn�ithe de na h�oca�ochta� um Li�ntas L�CSN agus FLL. Rinne an RCS an t-athbhreithni� thar thr�imhse 18 m� i 2009/10 faoi mhaoirsi� Gr�pa Sti�rtha bunaithe ag Ard-R�na� na RCS le cathaoirleach seachtrach. Cuireann an tuarasc�il seo an anail�s, t�tail agus molta� an athbhreithnithe sin ar f�il; Iml�n�tear ann an cur chuige a t�gadh agus pr�omhth�ama� ag teacht an�os laistigh de chaibidil� ar leith. Ar aon dul le cur chuige forioml�n an phr�isis athbhreithnithe chaiteachais, n�l s� den riachtanas gur l�iri� iad na t�tail san athbhreithni� ar pholasa� an Rialtais sa r�imse sin ach t�thar ag s�il go mbeidh r�l acu forbairt polasa� amach anseo a chur ar an eolas d�rithe go h�irithe ar airgead poibl� a chaitheamh i sl� n�os comhth�it�, n�os �ifeachta� agus n�os �ifeacht�la ar theaghlaigh le leana�.

Caibidil 1 - R�amhr�

Caibidil 2 - Polasa� Til - R�as�na�ocht Agus Cusp�ir�

Caibidil 3 - Cl�ir Til � Cur S�os Leathan Agus Treochta� Caiteachais

Caibidil 4 - Polasa� Til - �ifeachtacht Agus �ifeacht�lacht Fhorioml�n

Caibidil 5 - Cl�ir Til � Gn�ithe �oca�ochta� Ar Leith

Caibidil 6 - Beartas Til � �ifeachta� N�os Leithne Agus N�os Fadt�arma�

Caibidil 7 - Ceachtanna � Th�ortha Eile

Caibidil 8 - Pr�iseas Comhairli�ch�in

Caibidil 9 - Caiteachas Ar Til � Bainteacht Lean�nach Agus Leas� F�ideartha

Last modified:26/09/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img