Clár um Fhilleadh ar Oideachas - SW70


Print page

A - Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas

 1. Cad é an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas?
 2. Cad iad na roghanna staidéir?
 3. Conas a cháilítear don Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas?
 4. Conas a dhéantar iarratas?
 5. Rátaí íocaíochta?
 6. An ndéantar faireachán ar an Liúntas?
 7. An féidir achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh?

1. Cad é an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas?

Scéim is ea an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas atá oiriúnach do dhaoine dífhostaithe, do thuismitheoirí aonair agus do dhaoine faoi mhíchumas a fhaigheann íocaíochtaí áirithe ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Féadfar an liúntas a íoc le daoine ar mian leo tabhairt faoi chúrsaí faofa oideachais dara leibhéal nó tríú leibhéal. Ní íocaíocht dífhostaíochta é an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas. Íoctar an Liúntas in ionad na hÍocaíochta Leasa Shóisialaigh a chuir i dteideal thú páirt a ghlacadh sa scéim seo.

Má tá tú ag síniú i gcomhair creidmheasanna dífhostaíochta nó má tá tú ag cur isteach teastas leighis i dtaca le creidmheasanna breoiteachta, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar pháirt a ghlacadh sa scéim ach ní bhfaighidh tú aon íocaíocht ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Ón 1 Meitheamh 2014, ní mór do Chásoifigeach measúnú a dhéanamh ar iarratais nua.

2. Cad iad na roghanna staidéir?

Tá dhá rogha staidéir ar fáil faoin scéim:

Rogha Dara Leibhéal

Is féidir leat freastal ar chúrsa oideachais dara leibhéal in aon scoil phobail, in aon scoil chuimsitheach, in aon mheánscoil nó in aon ghairmscoil

Caithfidh an cúrsa:

 • a bheith ina chúrsa lae lánaimseartha, agus
 • caithfidh cáilíocht atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna a bheith mar thoradh air, nó
 • caithfidh cáilíocht atá faofa ag Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna a bheith mar thoradh air.

Áirítear leis na cúrsaí an Teastas Sóisearach, an Ardteistiméireacht, an Iar-Ardteistiméireacht nó Dioplóma Náisiúnta (Comhairle um Oideachas Gnó agus Teicneolaíochta - COGT/BTEC).

Ina theannta sin, aithnítear Bonnchúrsaí nó Cúrsaí Rochtana lánaimseartha oideachais tríú leibhéal faoin Rogha Dara Leibhéal de scéim an Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas.

Rogha Tríú Leibhéal

Is féidir leat tabhairt faoi chúrsa tríú leibhéal in aon ollscoil, in aon choláiste tríú leibhéal nó in aon fhoras ar choinníoll:

 • gur cúrsa lae lánaimseartha é, agus
 • go bhfuil an cúrsa faofa ag an Roinn Oideachais ag us Scileanna i dtaca le Scéim na nDeontas do Mhic Léinn (faoin Acht um Tacaíocht do Mhic Léinn 2011 agus á riar ag Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn - SUSI),

 

 • go bhfuil an cúrsa aitheanta ag Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna.

Tabhair faoi deara:
Ní bhaineann an rogha iarchéime de scéim an Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas ach le daoine ar mian leo tabhairt faoi cheann díobh seo:

 • cúrsa iarchéime staidéir arb é an toradh leis ná cáilíocht Ard-Dioplóma (H. Dip.) i ndisciplín ar bith,
 • Máistir Gairmiúil Oideachais (Bunmhúinteoireacht nó Meánmhúinteoireacht).

Níl ach cúrsaí iarchéime in Éirinn intofa do scéim an Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas.

Ní aithnítear cáilíochtaí iarchéime eile, agus céim Mháistir san áireamh, chun críocha an Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas.

Ní bhfaighidh tú an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas má tá cáilíocht iarchéime agat cheana.

3. Conas a cháilítear don Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas?

Oireann an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas do réimse leathan daoine a bhféadfaí go mba mhaith leo filleadh ar oideachas. Mar sin, tá bealaí éagsúla ina gcáilíonn daoine, de réir a n-aoise agus de réir a ndálaí.

Chun cáiliú don Liúntas seo, ní mór duit a bheith:

 • 18 mbliana d’aois agus faoi bhun 21 bhliain d’aois agus an t-oideachas foirmiúil fágtha agat le dhá bhliain,
 • 21 bhliain d’aois ar a laghad,
 • 24 bliana d’aois ar a laghad más mian leat tabhairt faoi staidéar iarchéime, agus
 • ní mór ceann de na híocaíochtaí seo a bheith á fháil agat,
  • le 3 mhí (78 lá i ndífhostaíocht) ar a laghad i dtaca leis an Rogha Dara Leibhéal
  • le 9 mí (234 lá i ndífhostaíocht) ar a laghad i dtaca leis an Rogha Tríú Leibhéal
   • Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,
   • Cúnamh Feirme,
   • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora,
   • Íocaíocht Eatramhach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,
   • Liúntas nó Sochar do Bhanchéile Tréigthe,
   • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Shibhialta
   • Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh, nó
   • Liúntas Cúramóra.

Lena chois sin, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas má tá tú:

 • 18 mbliana d’aois ar a laghad,
 • 24 bliana d’aois ar a laghad más mian leat tabhairt faoi staidéar iarchéime, agus
 • má fhaigheann tú ceann díobh seo a leanas,
  • le 3 mhí (78 lá i ndífhostaíocht) ar a laghad i dtaca leis an Rogha Dara Leibhéal
  • le 9 mí (234 lá i ndífhostaíocht) ar a laghad i dtaca leis an Rogha Tríú Leibhéal
  • le 12 mhí (312 lá) ar a laghad i dtaca leis an Máistir Gairmiúil Oideachais
   • Pinsean na nDall,
   • Liúntas Míchumais,
   • Pinsean Easláine,
   • ó
   • *Dhá
   • bhliain i gcás an tSochair Bhreoiteachta.

* Is féidir am a chaitear ar an Sochar Breoiteachta a áireamh ó thaobh na tréimhse cáiliúcháin, fad is a chaitear 50% ar a laghad den tréimhse cháiliúcháin ar an íocaíocht ábhartha leasa shóisialaigh a chuireann i dteideal thú dáiríre páirt a ghlacadh i scéim an Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas. Maolaítear an riail 50%, áfach, i dtaca le daoine a fhaigheann an Sochar Breoiteachta agus a cháilíonn ina dhiaidh sin d’íocaíocht cháiliúcháin eile a bhaineann le breoiteacht.

Líon na laethanta dífhostaíochta a íoctar nó a chuirtear chun sochair de réir na reachtaíochta ar an lucht cuardaigh fostaíochta.

Maidir le daoine dar deonaíodh Iomarcaíocht Reachtúil faoi reachtaíocht na hÉireann, d’fhéadfadh fáil a bheith acu láithreach ar scéim an Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas, (nó laistigh de bhliain amháin i ndiaidh dheonú na hIomarcaíochta Reachtúla), ar chuntar go ndéanfaí teidlíocht ar íocaíocht ábhartha leasa shóisialaigh a shuíomh díreach sula rachfaí i mbun an chúrsa fhaofa staidéir. Ní féidir, áfach, fáil ar an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas a bheith láithreach ag daoine a roghnaíonn scéim iomarcaíochta deonaí.

I gcoitinne, ní foláir nó gurb é an toradh a bheidh ar an gcúrsa lánaimseartha faofa ná ardcháilíocht ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí seachas an ceann atá ag an duine cheana. Níor chóir go mbeadh teidlíocht ag daoine atá ina gcéimithe cheana ar an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas chun gabháil do chúrsa ar leibhéal comhchosúil cáilíochta. Má tá cáilíocht ag duine ar leibhéal 4 ó Chomhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna, ní folaír nó go mbíonn siad ag dul chun cinn i dtreo cáilíochta ar leibhéal 5. Ní féidir le duine ag a bhfuil gnáthchéim ar leibhéal 7 cheana ach iarratas a dhéanamh ar an gcúrsa forlíontach bliana ar mhaithe le céim onóracha. Níl an duine sin intofa chun cromadh ar nuachúrsa céime ceithre bliana ar leibhéal 8.

Is féidir Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas a cheadú do dhuine ag a bhfuil cáilíocht ar Leibhéal 5 nó 6 cheana faoin gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí chun go dtabharfaidh sé/sí faoi chúrsa ar an leibhéal céanna. Ní bhaineann an t-athrú seo ar an riail um dhul chun cinn ach i ndálaí teoranta áirithe le cúrsaí dara leibhéal ar leibhéal 5 agus 6.

Tabhair faoi deara:
Féadfar am a chaitear ar Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, SDOG/VTOS, Cúrsa Lánaimseartha Oiliúna SOLAS, Tús, Scéim Náisiúnta Intéirneachta, Clár na Socrúchán Oibre, Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, Clár an Gheilleagair Shóisialta, Scéim Shóisialta na Tuaithe, Scéim na Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, Scéim Ghearrthréimhseach na Fiontraíochta, Tairseach/Gateway nó Postchúnamh a áireamh ó thaobh na tréimhse cáiliúcháin.

 

.

I

s i ndálaí ina bhfuil Cásoifigeach sásta gur fearr an rogha gníomhachtúcháin é cúrsa staidéir, agus sna dálaí sin amháin, ar ceart d’iarratasóir stad de bheith ag gabháil do na cláir seo roimh an gcríoch.

Ní chuimsíonn intofacht don Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas Daoine Fásta Cáilithe na rannpháirtithe sna scéimeanna seo.

Is féidir am a chaitear ar Ógtheagmháil a áireamh ó thaobh na tréimhse cáiliúcháin i dtaca le Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, an túisce a dhéantar teidlíocht ar íocaíocht ábhartha leasa shóisialaigh a shuíomh, roimh do dhuine an Clár Ógtheagmhála a chríochnú, nó tar éis do dhuine an Clár Ógtheagmhála a chríochnú.

 • Is féidir am a chaitear ar Liúntas Forlíontach Leasa nó Soláthar Díreach ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a áireamh ó thaobh na tréimhse cáiliúcháin i dtaca le Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, ar chuntar go ndéantar teidlíocht ar íocaíocht ábhartha leasa shóisialaigh a shuíomh sula dtosaítear an cúrsa oideachais.
 • Más rud
 • é go n-éiríonn duine as ceann de na scéimeanna seo, féadfaidh cásoifigeach Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas a mholadh mar thionscaint níos fearr.
 • Is féidir am a chaitear i bpríosún a ghlacadh, nó a áireamh ó thaobh na tréimhse cáiliúcháin i dtaca le Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, ar chuntar go ndéantar teidlíocht ar íocaíocht ábhartha leasa shóisialaigh a shuíomh sula dtosaítear cúrsa faofa oideachais.
 • Má cháilíonn tú do ‘chreidmheasanna curtha chun sochair’, roimh duit cúrsa faofa staidéir a thosú, leanfaidh tú de ‘chreidmheasanna’ a fháil le linn duit a bheith ar Liúntas um Fhilleadh ar Oideach
 • as.
 • mór do chúrsa a bheith á thosú agat i mbliain a haon. Is féidir leat iarratas a dhéanamh*, áfach:
  • a) Má tá tú díolmhaithe ó chuid de do chúrsa mar gheall ar cháilíocht a fuair tú i gcúrsa roimhe seo. Mar shampla, tá ardteastas agat i gcúrsa is mian leat anois a dhéanamh ar leibhéal na céime.
  • a.
  • c) Má
  • bhí bliain/blianta tosaigh an chúrsa críochnaithe agat ar bhonn lánaimseartha roimh duit a bheith dífhostaithe, nó sula ndearnadh iomarcaíocht ort agus iomaracaíocht reachtúil á fáil agat ón bhfostaíocht lánaimseartha, (coinnítear amach ón bhforáil seo na daoine sin den lucht cuardaigh fostaíochta a roghnaíonn an iomarcaíocht dheonach).

* Faoi réir coinníollacha eile na scéime a chomhlíonadh.

Chun eolas reatha ar choinníollacha cáiliúcháin na scéimeanna a fháil, déan teagmháil, le do thoil, le do Lárionad Intreo áitiúil, d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le:

Scéimeanna um Fhilleadh ar Oideachas
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma.

Guthán: 071 96 72698

Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas do Dhaoine Fásta Cáilithe.

Is féidir leis an mbeirt pháirtnéir cáiliú do Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas in éineacht le chéile agus is féidir tacú leo chun tabhairt faoi chúrsaí staidéir.

Féadfar an Cleithiúnaí, ar Duine Fásta Cáilithe é/í, ar dhuine a fhaigheann ceann de na híocaíochtaí cáiliúcháin chun críocha an Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas a fhaomhadh do Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, ar chuntar go ndéanann sé/sí teidlíocht ar íocaíocht cháiliúcháin i dtaca le Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas a shuíómh dá c(h)eart féin agus faoi réir gach coinníoll eile an Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas a chomhlíonadh. Is cóir tréimhsí ina bhfaightear Liúntas um Dhuine Fásta Cáilithe ar íocaíochtaí cáiliúcháin a áireamh mar aon le tréimhsí ar bith ina bhfaightear íocaíocht cháiliúcháin dá c(h)eart féin, ar chuntar nach mbristear na héilimh le breis agus 12 mhí. Ní shíneann an fhoráil chun intofacht a chur ar fáil i dtaca leis an gCleithiúnaí, ar Duine Fásta Cáilithe é/í, ar dhuine ar a ndéantar Iomarcaíocht Reachtúil.

Ní chuimsíonn intofacht don Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas Daoine Fásta Cáilithe na rannpháirtithe sna scéimeanna gníomhachtúcháin.

4. Conas a dhéantar iarratas?

Is cóir duit teagmháil a dhéanamh le do choláiste/scoil dara leibhéal nó tríú leibhéal áitiúil chun sonraí dá gcúrsaí a fháil. Tabharfaidh siad comhairle duit maidir le conas áit ar an gcúrsa a roghnaíonn tú a fháil.

Nuair a bheidh glactha leat ar chúrsa, líon an fhoirm BTE 1chun é sin a chur in iúl dúinn.

Is cóir iarratais ar Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas a dhéanamh sula dtosaíonn cúrsa faofa ach glacfar le hiarratais dhéanacha má fhaightear iad laistigh de 30 lá ó dháta tosaigh an chúrsa.

Tugann an íocaíocht leasa shóisialaigh a fhaigheann tú le fios cén áit ar cóir an fhoirm BTE 1 a sheoladh agus í líonta agat. Ón 1 Meitheamh 2014, déanfaidh Cásoifigeach measúnú ar na hiarratais nua.

Má fhaigheann tú:

 • Liúntas nó Sochar do Bhanchéile Tréigthe, — Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach nó Neamh- Ranníocach), — Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh,

  — Pinsean na nDall

cuir an fhoirm BTE 1 líonta chuig::

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach.

cuir an fhoirm BTE 1líonta ar ais chuig do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil..

 • Má fhaigheann tú:
  • Liúntas Míchumais,
  • Pinsean Easláine,
  • Forlíonadh Éagumais, nó
  • Liúntas Cúramóra
cuir an fhoirm BTE 1 líonta chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort.

 • Má tá Sochar Breoiteachta á fháil agat le dhá bhliain anuas ar a laghad(féach na nótaí), cuir an fhoirmBTE 1 líonta chuig:

Scéimeanna um Fhilleadh ar Oideachas
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Rannóg an tSochair Bhreoiteachta
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliat

h 1.

5. Ráta íocaíochta?

Más iontrálaí nua thú ar íocaíocht leasa shóisialaigh, seachas íocaíocht do lucht cuardaigh fostaíochta atá bainteach le haois, a cháilíonn don Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, cuirfear an ráta seachtainiúil is iníoctha in ionad d’íocaíochta reatha. San áit ar cuí sin, is féidir freisin go gcáileoidh tú do mhéaduithe do dhuine fásta cáilithe agus do gach leanbh cáilithe.

Maidir le hiontrálaithe nua faoi bhun 26 bliana d’aois ar íocaíocht do lucht cuardaigh fostaíochta atá bainteach le haois, gheobhaidh siad uasráta pearsanta €160. I gcásanna inarb ann d’acmhainn, measúnófar iad i bhfianaise an ráta €160.

Ón mbliain acadúil 2016/17, measúnófar rannpháirtithe nua sa Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, a théann le hobair pháirtaimseartha laistigh den bhliain acadúil, de réir na híocaíochta príomha. San áit a n-eascraíonn athrú ar dhálaí ar bhonn acmhainne (is é sin le rá, san áit a dtosaíonn/gcailleann do chéile/pháirtnéir obair, ioncam méadaithe) ní mór ráta íocaíochta do Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas a athmheas trí úsáid a bhaint as na rialacha is infheidhmithe maidir le hacmhainn ar d’íocaíocht cháiliúcháin.

Is féidir an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas a íoc go díreach isteach i do chuntas in institiúid airgeadais. Ní foláir nó gur cuntas reatha, taisce nó coigiltis é an cuntas seo, ach ní ghlacfar le cuntas morgáiste.

Tabhair

faoi deara:

 • Má bhí íocaíocht dífhostaíochta á fáil agat roimhe seo, íoctar an liúntas i rith na bliana acadúla amháin. Ní íoctar é i leith thréimhse an tsamhraidh idir na blianta acadúla.
 • Féadfaidh rannpháirtithe sa Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas nach n-éiríonn leo post a fháil i rith an tsamhraidh, éileamh a dhéanamh ar íocaíocht dífhostaíochta, ach ní féidir é seo a dhéanamh ach má chomhlíonann siad na gnáthchoinníollacha cáiliúcháin.
 • Má leanann tú ar aghaidh go dtí an chéad bhliain eile de do chúrsa nó má bhogann tú ar aghaidh chun ardcháilíocht a bhaint amach, gheobhaidh tú do Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas ó thús na bliana acadúla nua má chomhlíonann tú na rialacha i leith na híocaíochta príomha, mar shampla an tástáil acmhainne i leith an Liúntais do Lucht Cuardaigh Fostaíochta a chomhlíonadh.
 • Má chríochnaíonn tú cúrsa amháin, ach más rún duit dul ar aghaidh chun ardcháilíocht a bhaint amach sa chéad bhliain acadúil eile, ní mór duit athiarratas a dhéanamh ar an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas.
 • Ní féidir Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas agus Deontas Cothabhála do Mhac Léinn Ardoideachais a fháil ag an am céanna. Is féidir, áfach, go mbeidh tú intofa do mhuirear sheirbhísí na mac léinn agus/nó do tháillí teagaisc faoi scéim na ndeontas do mhic léinn. Seiceáil www.education.iechun sonraí a fháil.
Sochair thánaisteacha

Féadfaidh tú sochair thánaisteacha ar bith atá agat cheana amhail Liúntas Breosla, Forlíonadh Aiste Bia, Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Úis Mhorgáiste (Féadfaidh aon mhéadú ioncaim dul i bhfeidhm ar d’Fhorlíonadh Cíosa nó Úis Mhorgáiste nó má fhaigheann do chéile nó do pháirtnéir íocaíocht de réir tástála acmhainne amhail Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta nó Liúntas Míchumais), a choimeád faoin Scéim um Liúntas Forlíontach Leasa.

Ón mbliain acadúil 2016/17, measúnófar rannpháirtithe nua sa Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, a théann le hobair pháirtaimseartha laistigh den bhliain acadúil, de réir a n-íocaíochta príomha.aon ioncam a fhaigheann tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir inmheasúnaithe i dtaca le Forlíonadh Cíosa nó Úis Mhorgáiste agus féadfaidh sé dul i bhfeidhm ar liúntas breosla más iníoctha.
Déan teagmháil leis an oifig áitiúil a riarann an Liúntas Forlíontach Leasa chun a fháil amach conas mar a fhéadfar dul i bhfeidhm ar d’Fhorlíonadh Cíosa nó Úis Mhorgáiste.

6. An ndéantar faireachán ar an Liúntas?

Déantar. Ní mór duit litir a chur isteach ó oifig an chláraitheora/ ó oifig thaifid na mac léinn/ón oifig iontrála ina ndeimhnítear go bhfuil tú cláraithe mar mhac léinn lánaimseartha. Caithfidh tú an t-eolas seo a sholáthar sula bhfaighidh tú aon íocaíocht. I gcaitheamh na bliana acadúla, is féidir go mbeidh ort deimhniú a thabhairt go bhfuil tú fós ag glacadh páirte sa chúrsa.

Ní íocaíocht dífhostaíochta é an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas agus ní cheanglaítear ar rannpháirtithe ‘síniú a dhéanamh'.

Ní mór i gcónaí do dhaoine a fhaigheann Liúntas nó Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta réamhcheadú na Roinne a lorg chun páirt a ghlacadh in aon chúrsa oideachais. Mura n-iarrtar an ceadú seo, is féidir go leanfaidh ró-íocaíocht agus ionchúiseamh féideartha dá thoradh.

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur cóir duit é a chur in iúl don Roinn láithreach má éiríonn tú as do chúrsa oideachais nó má théann tú i mbun fostaíochta. Is féidir freisin go mbeidh tú faoi dhliteanas ó thaobh airgead a íocadh leat faoin Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas a íoc ar ais linn. Má dhéanann tú athiarratas ar aon íocaíocht leasa shóisialaigh, ní mór duit coinníollacha cáiliúcháin na scéime a chomhlíonadh. Áirítear leo seo an tuilleamh ar fad agus an t-ioncam eile ar fad a nochtadh.

7. An féidir achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh?

Scéim neamhreachtúil is ea an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas agus, dá bhrí sin, mura n-aontaíonn tú le cinneadh ar d’iarratas, níl an ceart agat chun achomharc a dhéanamh chuig Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh.

Is féidir leat, áfach, athbhreithniú ar do chás laistigh de 21 lá a lorg (i scríbhinn) ó oifigeach eile sa Lárionad Intreo áitiúil, san Lárionad Intreo áitiúil, Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó sa Rannóg a bhaineann le hábhar, agus aon fhianaise nua chun tacú le d’iarraidh ar athbhreithniú a chur faoi iamh leis.

Last modified:22/09/2016