Sochar Cóireála - SW24


Print page

Chun a thuilleadh eolais ar Scéim an tSochair Chóireála a fháil, déan teagmháil le do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó:

Rannóg an tSochair Chóireála
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Oilibhéir Phluincéid Naofa
Leitir Ceanainn
Contae Dhún na nGall

Íosghlao: 1890 400 400 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
Guthán: +353 74 9164480 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón
gcoigríoch)

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93302 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch).
  • Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:17/01/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí