Cúnamh Feirme - SW 27


Print page
 1. Céard is Cúnamh Feirme ann?
 2. Conas is féidir liom a bheith incháilithe do Chúnamh Feirme?
 3. Céard í an tástáil acmhainne?
 4. Céard a tharlóidh má oibríonn mo chéile, mo pháirtnéir nó mo chomhchónaitheoir?
 5. Cé mhéad is féidir a fháil?
 6. Conas a fhaightear an íocaíocht?
 7. Cén fhad a mhaireann an íocaíocht?
 8. An féidir an t-am a chaitear ag fáil Cúnamh Feirme a úsáid chun tacaíocht fostaíochta agus oideachais a fháil?
 9. An féidir liom ranníocaíochtaí ÁSPC a dhéanamh a fhad is atá Cúnamh Feirme á fháil agam?
 10. An féidir liom aon sochair bhreise a fháil?
 11. Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?

Is féidir leat iarratas a chur isteach ar Chúnamh Feirme trí fhoirm iarratais Feirm 1 a chomhlánú. Is féidir an fhoirm sin a fháil ó:

suíomh idirlín na Roinne ag www.welfare.ie,

Líne Íosghlao na Roinne d'Iarratais ar Bhileoga ag 1890 20 23 25,

d'ionad áitiúil de chuid Intreo, d'Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh, nó d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh.

Seol foirm iarratais chomhlánaithe FARM 1 chuig d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh in éineacht leis na teastais agus na doiciméid bhainteacha.

Tabhair faoi deara
Ní gá duit cuairt a thabhairt ar do Lárionad Intreo áitiúil ná 'síniú' a dhéanamh chun Cúnamh Feirme a éileamh.

Leabhráin úsáideacha eile

 • Clár um Fhilleadh ar Oideachas SW 70
 • Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua SW 75
 • Liúntas um Fhilleadh ar Obair (Fostaithe) SW 93
 • Liúntas Fiontraíochta um
 • Fhilleadh ar Obair SW 92
 • Scéim Náisiúnta Breosla SW 17
 • Leabhrán na Rátaí Íocaíochta SW 19
 • Liúntas Leasa Forlíontach SW 54
Last modified:16/02/2015
 

 Íoslódáilí