Cúnamh Feirme - SW 27


Print page
 1. Céard is Cúnamh Feirme ann?
 2. Conas is féidir liom a bheith incháilithe do Chúnamh Feirme?
 3. Céard í an tástáil acmhainne?
 4. Céard a tharlóidh má oibríonn mo chéile, mo pháirtnéir nó mo chomhchónaitheoir?
 5. Cé mhéad is féidir a fháil?
 6. Conas a fhaightear an íocaíocht??
 7. Cén fhad a mhaireann an íocaíocht?
 8. An féidir an t-am a chaitear ag fáil Cúnamh Feirme a úsáid chun tacaíocht fostaíochta agus oideachais a fháil?
 9. An féidir liom ranníocaíochtaí ÁSPC a dhéanamh a fhad is atá Cúnamh Feirme á fháil agam?
 10. An féidir liom aon sochair bhreise a fháil?
 11. Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?

Is éard atá i gceist le d'íocaíocht ná ráta pearsanta duit féin agus méideanna sa bhreis do dhuine fásta cáilithe agus leanaí cáilithe. Is ionann an ráta íocaíochta seachtainiúil a íocfar leat agus an difríocht idir an measúnú ar d'acmhainn sheachtainiúil agus an ráta is airde de Chúnamh Feirme a d'fhéadfá a fháil, mura mbeadh aon acmhainn agat.

Má tá thuilleadh eolais uait ar rátaí íocaíochta a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie

Cé atá mar dhuine fásta cáilithe?

Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó in aontíos le duine eile agus má tá an duine sin á c(h)othabháil agat go hiomlán nó go príomha, d'fhéadfá méadú a fháil don duine seo mar dhuine fásta cáilithe.

Má tá leanaí ina gcónaí leat agus más duine singil, baintreach (fir), páirtnéir sibhialta marthanach nó duine scartha thú, nó má tá do pháirtnéireacht shibhialta díscaoilte, d'fhéadfá méadú do dhuine fásta cáilithe a fháil do dhuine atá 16 bliana d'aois nó níos sine agus a thugann aire do do leanaí, fad is go bhfuil an duine sin ina c(h)ónaí leat agus go bhfuil sé/sí á t(h)acú agat.

bhfaighidh tú méadú do dhuine fásta cáilithe má tá do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir:

 • ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh dó/di féin (seachas Sochar Míthreorach, Deontas Sochraide, Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach), Íocaíocht Caomhnóra (Neamhranníocach), Sochar Linbh nó Liúntas Leasa Forlíontach), nó,
 • dícháilithe ó íocaíochtaí dífhostaíochta a fháil mar gheall ar aighneas trádála,
 • ag glacadh páirte i gcúrsa oiliúna lánaimseartha de chuid ‘Solas’ (rud ar tugadh FÁS air roimhe seo),
 • ag fáil liúntas oiliúna ó scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG).

Cé atá ina leanbh cáilithe?

Is ionann leanbh cáilithe agus aon leanbh atá faoi 18 mbliana d'aois, agus a bhíonn ina c(h)ónaí leat de ghnáth.

Féachtar ar leanbh atá 18 bliain d'aois nó níos sine agus atá ina c(h)ónaí leat de ghnáth, mar leanbh cáilithe chomh maith, ar feadh 3 mhí tar éis dó/di oideachas dara leibhéal a fhágáil nó tar éis dó/di an Ardteistiméireacht a chríochnú.

Leanann leanbh atá idir 18 agus 22 bliain d’aois de bheith mar leanbh cáilithe go dtí deireadh na bliana acadúla ina mbainfidh sé/sí 22 bliain d’aois amach, má tá sé/sí in oideachas lánaimseartha i rith an lae.

Ráta an mhéadaithe um leanbh cáilithe

 • Má cháilíonn tú le haghaidh méadú do do chéile, do pháirtnéir sibhialta, nó do chomhchónaitheoir, gheobhaidh tú ráta iomlán an mhéadaithe do leanbh cáilithe do do leanaí.
 • Má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht leasa shóisialaigh dó/di féin, gheobhaidh sé/sí leath an mhéadaithe do leanbh cáilithe atá cuí dá (h)íocaíocht agus gheobhaidh tusa leath an mhéadaithe do leanbh cáilithe in éineacht le d'íocaíocht féin.

Má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht leasa shóisialaigh dó/di féin, gheobhaidh sé/sí leath an mhéadaithe do leanbh cáilithe atá cuí dá (h)íocaíocht agus gheobhaidh tusa leath an mhéadaithe do leanbh cáilithe in éineacht le d'íocaíocht féin. Ní bhfaighidh tú méadú do leanbh cáilithe má fhaigheann an leanbh íocaíocht leasa shóisialaigh (m.sh. Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora nó Liúntas Míchumais) dó/di féin.

Last modified:16/02/2015
 

 Íoslódáilí