Cúnamh Feirme - SW 27


Print page
 1. Céard is Cúnamh Feirme ann?
 2. Conas is féidir liom a bheith incháilithe do Chúnamh Feirme?
 3. Céard í an tástáil acmhainne?
 4. Céard a tharlóidh má oibríonn mo chéile, mo pháirtnéir nó mo chomhchónaitheoir?
 5. Cé mhéad is féidir a fháil?
 6. Conas a fhaightear an íocaíocht?
 7. Cén fhad a mhaireann an íocaíocht?
 8. An féidir an t-am a chaitear ag fáil Cúnamh Feirme a úsáid chun tacaíocht fostaíochta agus oideachais a fháil?
 9. An féidir liom ranníocaíochtaí ÁSPC a dhéanamh a fhad is atá Cúnamh Feirme á fháil agam?
 10. An féidir liom aon sochair bhreise a fháil?
 11. Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?

Modh is ea tástáil acmhainne le fáil amach an bhfuil do dhóthain acmhainne agat chun tú féin a chothú agus cé mhéad íocaíochta, más ann di, a bhféadfá cáiliú lena haghaidh. Caithfidh tú a léiriú go bhfuil d'acmhainn faoi bhun leibhéal áirithe, chun a bheith incháilithe do Chúnamh Feirme.

Is ionann d’acmhainn agus:

 • aon ioncam ar leatsa, é nó ar le do chéile, do pháirtnéir sibhialta, nó do chomhchónaitheoir é
 • sealúchas ar leatsa, é nó ar le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir é (seachas do theach), agus
 • sócmhainn(í) ar bith eile a d’fhéadfadh ioncam a chur ar fáil duit.

Nuair a bheidh an fhoirm iarratais Feirm 1 comhlánaithe agus curtha isteach agat, tabharfaidh Cigire Leasa Shóisialaigh cuairt ort ag do theach. Iarrfaidh sé/sí ort doiciméid tacaíochta a chur ar fáil a bhaineann le d'ioncam agus do chaiteachas, amhail cuntais, admhálacha marglainne, duillíní pá agus ráitis bainc.

Acmainn ó ioncam feirme nó ó fhéinfhostaíocht eile

Déantar measúnú ar d’ioncam ó fheirmeoireacht nó ó fhéinfhostaíocht eile mar ioncam comhlán, ar féidir leatsa, do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir a bheith ag súil leis go réasúnta, lúide speansais ar bith a thabhaíonn tú ó thuilleamh an ioncaim sin.

Úsáidtear ioncam ón dá mhí dhéag roimhe sin mar chomhartha chun meastachán a dhéanamh ar a t(h)uilleamh dóchúil amach anseo. Ní dhéantar talamh slán de go n-úsáidtear an dá mhí dhéag roimhe sin mar chomhartha chun a t(h)uilleamh dóchúil amach anseo a mheas, agus ní dhéantar talamh slán de go bhfaighfear tuilleamh na bliana roimhe sin sa bhliain atá le teacht. Cuirtear san áireamh go bhféadfadh méadú mór nó laghdú mór teacht ar ioncam ó bhliain amháin go bliain eile.

Roinnfimid an figiúr seo ar 52, chun an acmhainn sheachtainiúil a ríomh. Is é an difear idir an acmhainn sheachtainiúil agus an méid seachtainiúil cuí d'íocaíocht leasa shóisialaigh ná an méid de Chúnamh Feirme atá iníoctha.

Sampla

Is feirmeoir thú in éineacht le duine fásta cáilithe agus 3 leanaí cáilithe. Tá 60 acra talún agat agus tá feirmeoireacht mheasctha ar siúl agat.

Ioncam Costais
Díolachán eallaigh                       €9,900 Beostoc                           €2,900
Díolachán uan                             €3,600 Leasachán                       €2,500
Deontais agus fóirdheontais         €6,111 Tréidlia                              € 750
Ioncam comhlán                         €19,611 Leictreachas                      € 500
  Deisiú                              €3,900
  Oibreachas                      €2,800
  Ús                                   €1,500
  Speansais chomhlána      €14,850
  Ioncam comhlán              €19,611
  Lúide speansais              €14,850
  Glanbhrabús                    € 4,761

 

€4,761 roinnte ar 52 = €91.55 in aghaidh na seachtaine

Acmhainn cruinnithe go = €92.00 in aghaidh na seachtaine

Méid cuí na híocaíochta leasa
shóisialaigh ón 3 Aibreán 2013    €402.20
Lúide acmhainn                           € 92.00
Cúnamh Feirme                        = €310.20

Sa sampla seo, is ionann an méid an Chúnaimh Fheirme a d’fhéadfá a fháil agus €310.20.

Acmhainn ón SCTT (REPS) agus SLCS (SACS)

Déanaimid measúnú ar ioncam ón Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe (SCTT/REPS), Scéim na Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta (SLCS/SACS) agus an Scéim um Roghanna Comhshaoil Talmhaíochta (SRCT/AEOS) ar leithligh ó ioncam feirme eile leis an bhfoirmle thíos.

Foirmle  
- Ioncam ó SCTT, SLCS nó SRCT:
- Lúide an chéad €2,540
- Roinn an freagra ar 2
- Lúide speansais
Luach bliantúil acmhainne
- Roinn an freagra ar 52 Luach seachtainiúil acmhainne

Acmhainn ó fhostaíocht inárachais

Déanaimid measúnú ar do ghlanioncam (ioncam comhlán lúide ÁSPC, an tobhach pinsin, táillí ceardchumann agus aoisliúntas) mar seo a leanas:

 • Bainimid €20.00 de do ghlantuilleamh seachtainiúil maidir le gach lá a d’oibrigh tú suas go dtí uasmhéid 3 lá (€60.00), agus déanaimid measúnú ar 60% den tuilleamh atá fágtha mar acmhainn sheachtainiúil.

Obair shéasúrach

Má bhíonn fostaíocht shéasúrach agat, ní dhéanaimid measúnú ar do thuilleamh ach amháin i rith na tréimhse nuair a bhíonn tú ag obair.

An chaoi a ndéanaimid measúnú ar infheistíochtaí agus ar choigilteas

Ní ghlacaimid leis an bhfíor-ioncam ó infheistíochtaí agus ó choigilteas, mar acmhainn agat. Ina áit sin, cuirimid na rudaí seo a leanas le chéile agus úsáidimid foirmle chun d’acmhainn a oibriú amach:

 • luach na n-infheistíochtaí agus an tsealúchais in airgead tirim (seachas do theach féin),
 • airgead i gcuntais coigiltis, agus
 • airgead atá ar láimh nó atá i gcuntas reatha.
Caipiteal:

Acmhainn sheachtainiúil
a mheasúnaítear:

An chéad €20,000 Nialas
€20,000 - €30,000 €1 sa €1,000
€30,000 - €40,000 €2 sa €1,000
Breis is €40,000 €4 sa €1,000
Last modified:13/02/2015
 

 Íoslódáilí