Deontas Méala - SW 47


Print page

Rannóga na mBileog


Ba chóir duit foirm iarratais BG 1 a chomhlánú taobh istigh de 12 mhí ón dáta báis. Mura gcuireann tú iarratas isteach in am, d'fhéadfá an íocaíocht a chailleadh.

Seol an fhoirm iarratais chuig:

Rannóg an Deontais Méala
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

Guthán: (071) 91 57100

Íosghlao: 1890 500 000

Glaoigh ar +353 71 91 57100 ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann.

Cé na doiciméid is gá dom a chur ar fáil in éineacht le m'iarratas:

1. Cruthúnas báis: Deimhniú Báis, Deimhniú Cróinéara, Deimhniú Eatramhach Cróinéara, litir ó dhochtúir nó gearrthóg fógra báis ó nuachtán.
2. Cruthúnas freagrachta as an mBille Sochraide: Bille nó admháil sochraide ar a bhfuil ainm an iarratasóra. Ní leor bille sochraide a bhfuil seoladh Ionadaithe an Duine Mhairbh scríofa air. Má tá duine eile seachas an t-iarratasóir ainmnithe ar an mbille nó an admháil sochraide, beidh gá le cead scríofa ón duine seo le haghaidh an iarratasóra.

Ní ghlacaimid le fótachóipeanna de dheimhnithe ná de dhoiciméid eile.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go mb'fhéidir go mbeadh eolas breise de dhíth orainn i gcásanna áirithe. Má tá/bhí an duine a fuair bás nó a c(h)éile, a p(h)áirtnéir sibhialta nó a c(h)omhchónaitheoir ina f(h)ostaí sa tseirbhís phoiblí atá/a bhí imithe ar scor, d'fhéadfaí an téileamh a éascú trí dhuillín pinsin a chur faoi iamh.

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimh. PSP)

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar Dheontas Méala do chéile, páirtnéir nó leanbh, ní mór duit d'Uimh. PSP féin a chur ar fáil, chomh maith le huimhir PSP an duine mhairbh. Más rud é nach bhfuil na huimhreacha seo ar eolas agat, déan teagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh, le do thoil. Inseoidh siad na hUimhreacha PSP duit. Más rud é nach bhfuil ceann acu agat, inseoidh siad duit céard is gá a dhéanamh chun uimhir a fháil.

Má tú tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:29/05/2013
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí