Sc�im N�isi�nta Breosla


Print page

Rann�ga na mBileog

Li�ntas Breosla

�ocfar Li�ntas Breosla (�18.00 in aghaidh na seachtaine faoi l�thair) � mh� Mhe�n F�mhair go hAibre�in. N� �ocfar ach aon li�ntas d'aon teaghlach amh�in. Chun c�ili� le haghaidh an Li�ntas Breosla n� m�r duit bheith i do ch�na� i d'aonar n� in �ind� le daoine eile at� inch�ilithe agus n� m�r do do theaghlach dul faoi scr�d� acmhainne.

Li�ntas Breosla gan Deatach

Is c�namh an li�ntas seo (�3.90 in aghaidh faoi l�thair) chun breosla gan deatach a cheannach i gceantair �irithe (f�ach th�os) ina bhfuil cosc ar dh�olach�n breosla biot�manach.

An tInbhear M�r, Br�, Cill Droichid, Cathair Chorca�, Droichead �tha, Cathair Bhaile �tha Cliath, D�n Dealgan, Cathair na Gaillimhe, Cathair Chill Chainnigh, L�im an Bhrad�in, Cathair Luimnigh, N�s, Sligeach, Tr� L�, Cathair Phort L�irge agus Loch Garman

N�ta:
F�adfaidh t� li�ntas a fh�il faoin bPac�iste Sochair Theaghlaigh agus Li�ntas Breosla a fh�il ag an am c�anna. T� tuilleadh sonra� maidir le coinn�ollacha c�ilithe le haghaidh Li�ntas Breosla agus Li�ntas Breosla gan Deatach i leabhr�in eolais SW 17 agus SW 17a.

Last modified:02/12/2010
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img