Sochar Díobhála - SW30


Print page

Bíonn ráta pearsanta duit féin i gceist le Sochar Díobhála agus d'fhéadfadh méaduithe a bheith i gceist le haghaidh duine fásta cáilithe nó leanbh nó leanaí cáilithe.p>

Cé atá ina dhuine fásta cáilithe?

Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó in aontíos agus má tá an té sin á c(h)othabháil agat, féadfaidh tú méadú a fháil do dhuine fásta cáilithe.

Más é € 100 nó níos lú ioncam seachtainiúil comhlán nó tuilleamh comhlán do chéile, do pháirtí shibhialta nó do chomhchónaitheora, gheobhaidh tú méadú iomlán don té sin.

Ní bhfaighidh túméadú do do chéile, do pháirtí sibhialta nó do chomhchónaitheoir má bhíonn:

 • tuilleamh seachtainiúil nó ioncam comhlán aige/aici atá níos mó ná € 310 roimh asbhaintí mar ÁSPC nó cáin. .
 • má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil aige/aici ina c(h)eart féin (ach amháin Dochar Míchumais*, Sochar Linbh nó Liúntas Leasa Forlíontach),
  * Ní féidir leat méadú airgid a fháil dó nó di má tá sé nó sí ag fáil Forlíonadh Éagumais mar aon lena S(h)ochar Míthreorach,
 • má tá sé/sí dícháilithe ó Liúntas/Sochar Cuardaitheora Poist a fháil mar gheall ar díospóid trádála,
 • má tá sé/sí ag glacadh páirt i gcúrsa lánaimseartha ceardaíochta de chuid SOLAS (ar a dtugtaí FÁS roimhe seo)

Má tá tú singil, i do bhaintreach nó scartha, agus má bhíonn do leanaí ina gcónaí leat, is féidir leat méadú a éileamh do dhuine d’aois 16 nó os a chionn a bhíonn ag tabhairt aire dóibh, más tusa atá ag cothabháil an duine sin..

Tabhair faoi deara
Áirítear ar ioncam nó tuilleamh do chéile, do pháirtí sibhialta nó do chomhchónaitheora tuilleamh ó fhostaíocht, féinfhostaíocht, pinsin cheirde agus foinsí eile, mar mhaoin, coigilteas, caipiteal agus infheistíochtaí.

An chaoi a ndéanaimid maoin, coigilteas, caipiteal agus infheistíochtaí do chéile, do pháirtí shibhialta nó do chomhchónaitheora a mheas

Úsáidimid foirmle speisialta nuair a bhímid ag iarraidh a fháil amach cén t-ioncam atá aige nó aici ó infheistíochtaí agus ó choigiltis agus déanaimid na rudaí seo a leanas a chur le chéile:
 • luach na n-infheistíochtaí agus na maoine (seachas teach an teaghlaigh) in airgead tirim,
 • airgead i gcuntas coigiltis, nó in aon chineál cuntais eile bainc,
  and
 • airgead ar láimh.

Úsáidtear an fhoirmle seo a leanas:

Caipiteal

Acmhainn in aghaidh na

 seachtaine faoi mar a mheastar í:

An Chéad €20,000 Nialas
€20,000 - €30,000 €1 in aghaidh gach €1,000
€30,000 - €40,000 €2 in aghaidh gach €1,000
Os cionn €40,000 €4 in aghaidh gach €1,000
 
Nuair a shealbhaítear maoin i gcomhpháirt (mar shampla ag lánúin), glactar leis go mbaineann leath de luach na sócmhainne le gach duine acu.

 

Cé atá ina leanbh cáilithe?

Is leanbh cáilithe leanbh faoi 18 mbliana d'aois a chónaíonn leat de ghnáth agus atá á c(h)othabháil agat. Uaireanta is féidir leanbh nach bhfuil ina c(h)ónaí leat a bheith ina leanbh cáilithe agat chomh maith má bhíonn tú á c(h)othabháil.
 
Glactar leis gur leanbh cáilithe leanbh atá 18 mbliana d’aois, nó os a chionn, agus atá á c(h)othabháil agat:
 
 • i rith na tréimhse 3 mhí tar éis dó nó di oideachas dara leibhéal a fhágáil,
  • i rith na tréimhse 3 mhí tar éis dó nó di an scrúdú Ardteistiméireachta a chríochnú,
  • go deireadh na bliana acadúla ina sroicheann siad 18, chomh fada agus a bhíonn sé nó sí ag freastal ar chúrsa lánaimseartha staidéir i rith an lae i scoil, coláiste nó ollscoil.
   or
  • up to the end of the academic year in which they reach 18, as long as they are attending a full-time course of study by day at a school, college or university.

  If you are getting a combination of Injury Benefit and certain other short-term payments for more than 156 days, you may be paid a Qualified Child Increase for a child in full-time education up to the age of 22 or up to the end of the academic year in which they reach 22.

   
  You will not get the Qualified Child Increase if the child gets:
  • a social welfare payment in their own right (except Disablement Benefit). If the child gets Incapacity Supplement with the Disablement Benefit you will not be paid an increase for them,
   or
  • Infectious Diseases Maintenance Allowance (IDMA) from the Health Service Executive.

   

  What rate of Qualified Child Increase can I get?

  You will get the full Qualified Child Increase if you:
  • qualify for an increase either full or reduced, for your spouse, civil partner or cohabitant,
   or
  • are a lone parent and not getting:
   - One-Parent Family Payment,
   - Deserted Wife’s Benefit, or
   - Widow’s or Widower’s or Surviving Partner's (Contributory) Pension.
  You will get half the Qualified Child Increase if:
  • your spouse, civil partner or cohabitant has average gross weekly earnings between €310.01 and €400.00.
   or
  •  your spouse, civil partner or cohabitant is getting a social welfare payment in their own right. In this case, your spouse, civil partner or cohabitant will get half the Qualified Child Increase with their payment and you will get half the Qualified Child Increase with your Injury Benefit.
  You will not get a Qualified Child Increase if your spouse or partner has income or earnings of more than €400 a week.

   

   
Last modified:04/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí