Conas a dhéantar iarratas?


Print page
Inneachar an leathanaigh

 

Ba chóir go ndéanfá iarratas ar an Liúntas Míchumais chomh luath agus a bhraithfeá go mbeadh na coinníollacha sa leabhrán seo comhlíonta agat. Chun iarratas a dhéanamh, líon an fhoirm iarratais (DA 1), agus cuir í maile leis na cáipéisí riachtanacha go léir mar ráitis bhainc, duillíní pá pinsin agus teastais chearta chuig:

Rannóg an Liúntais Mhíchumais
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort.
Guthán: (043) 334 0000
Íosghlao: 1890 92 77 70
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, cuir glao, le do thoil, ar +353 43 334 0000
 
Tabhair faoi deara: D’fhéadfadh soláthraithe seirbhísí éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as
úsáid a bhaint as uimhreacha 1890 (Íosghlao).
Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP)

Ní mór duit d’Uimhir PSP agus Uimhir/Uimhreacha PSP do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora a chur ar fáil. Thairis sin, ní mór duit an Uimhir PSP a thabhairt dúinn i dtaca le haon leanbh/leanaí a bhfuil sé de rún agat íocaíocht a éileamh ina leith. Mura bhfuil na huimhreacha seo ar eolas agat, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil, le do thoil. Inseoidh siad d’Uimhir PSP duit. Mura bhfuil uimhir agat, inseoidh siad duit cad a bheidh ort a dhéanamh chun ceann a fháil.
Chun a thuilleadh eolais a fháil cliceáil anseo.
 
Teastais le cur i dteannta d’iarratais

 
Agus iarratas á dhéanamh agat ar Liúntas Míchumais, is féidir go mbeidh ort teastais a chur chugainn má rugadh thú lasmuigh de Phoblacht na hÉireann nó má rinneadh do phósadh, do pháirtnéireacht shibhialta nó do chumann sibhialta lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, teastais mar:

  • do theastas breithe,
  • teastas breithe do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora,
  • do theastas pósta nó do theastas clárúcháin um páirtnéireacht shibhialta nó um chumann sibhialta,
  • teasta(i)s b(h)reithe do linbh cháilithe nó do leanaí cáilithe.

Tabhair faoi deara: Níl aon ghá le teastas breithe má tá Sochar Linbh á fháil agat cheana do na leanaí seo.
ghlacaimid le fótachóipeanna de theastais.
Mura bhfuil tú in ann an teastas nó na teastais a fháil láithreach, is cóir duit d’fhoirm iarratais ar an Liúntas Míchumais a chur isteach mar aon le nóta ina luafar go gcuirfidh tú an teastas nó na teastais chugainn a luaithe is féidir.
Más amhlaidh a bheidh teastais á gcur agat chugainn ar ball, cinntigh go luafaidh tú d’Uimhir PSP, le do thoil.
 
Tabhair faoi deara
   
Cuir litir ó scoil nó ó choláiste chugainn, le do thoil, má tá éileamh á dhéanamh agat i leith linbh cháilithe, atá 18-22 de bhlianta d’aois agus in oideachas lánaimseartha.

 

Last modified:03/05/2019
 

 Íoslódáilí