Cad is tástáil acmhainne ann?


Print page

  

 
Is éard atá i dtástáil acmhainne ná slí le féachaint an bhfuil do dhóthain acmhainne agat chun soláthar duit féin agus slí le féachaint cén íocaíocht, más ann d’aon íocaíocht, dá bhféadfaidh tú cáiliú. Braitheann an ráta a íoctar leat in aghaidh na seachtaine ar mhéid d’acmhainne seachtainiúla a mheasúnaítear. Chun tástáil acmhainne a dhéanamh, b’fhéidir go gcuirfimis agallamh ort maidir le d’acmhainn agus b’fhéidir go n-iarrfaimis ort cáipéisí tacaíochta mar ráitis bhainc a sholáthar.

 

Cad a áirítear mar acmhainn?

Is iad na príomh-mhíreanna a áirítear mar acmhainn ná:
 • ioncam airgid thirim ar leat, le do chéile, le do pháirtnéir sibhialta nó le do chomhchónaitheoir é,
 • luach aon infheistíochtaí, aon choigiltis agus aon scaireanna a fhéadfaidh a bheith agat, ag do chéile, ag do pháirtnéir sibhialta nó ag do chomhchónaitheoir,
 • luach aon mhaoine, seachas do bhaile cónaithe féin,
 • cothabháil a íoctar leat má tá tú tréigthe nó idirscartha,
 • ioncam áirithe a fhéadfaidh a bheith agat, ag do chéile, ag do pháirtnéir sibhialta nó ag do chomhchónaitheoir ó fhostaíocht nó ó fhéinfhostaíocht.

 

Conas a mheasúnaítear coigilteas agus infheistíochtaí?

Agus áireamh á dhéanamh ar d’acmhainn ó choigilteas agus ó infheistíochtaí, suimímid na míreanna seo a leanas agus bainimid feidhm as foirmle ar leith chun áireamh a dhéanamh ar d’acmhainn:
 • luach airgid thirim infheistíochtaí agus maoine (seachas do bhaile cónaithe féin),
 • airgead in aon chuntas coigiltis, nó in aon chineál cuntais bhainc,
 • airgead ar láimh.

  

Caipiteal:​ Acmhainn sheachtainiúil le measúnú:​
​An chéad €50,000 ​Neamhní
​€50,000 - €60,000  ​€1 in aghaidh €1,000
​€60,000 - €70,000 ​ €2 in aghaidh €1,000
​Os cionn €70,000 €4 in aghaidh €1,000
 
Sampla 1:
 

Tá coigiltis de €65,300 ag duine singil gan aon acmhainn eile a bheith aige.

Méid na gcoigilteas                                                     €65,300
Lúide an chéad €50,000 (nach gcuirtear san áireamh)    €50,000
                                                                                 €15,300

Iarmhéid de €15,300 a dhéantar a mheasúnú mar a leanas:

Measúnaítear €10,000 ag €1 in aghaidh an €1,000           €10.00
Measúnaítear €5,000 ag €2 in aghaidh an €1,000             €10.00

 

Ní dhéantar an t-iarmhéid de €300 a mheasúnú toisc gur lú é ná €1,000.

Acmhainn sheachtainiúil                                                €20.00

Liúntas Míchumais seachtainiúil                               €170.50 
                                                                    
                                                                 (Ráta Eanáir 2015)

Chun tuilleadh eolais a fháil logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cad nach n-áirítear mar acmhainn?

Ní áirítear mar acmhainn na nithe seo a leanas:
 • do bhaile cónaithe féin,
 • íocaíocht ón Roinn seo le duine eile i do líon tí,
 • an chéad €20 in aghaidh an lae de thuilleamh seachtainiúil do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora ó fhostaíocht inárachaithe (gan féinfhostaíocht a chur san áireamh) faoi réir uasmhéid €60 in aghaidh na seachtaine agus 40% den iarmhéid.
 • an chéad €50,000 de shócmhainní caipitil, mar choigilteas,
 • airgead ó charthanas aitheanta (gan údarás poiblí ná údarás áitiúil a chur san áireamh),
 • an chuid de dheontas ardoideachais a bhaineann le cothabháil, a íoctar duit, do dhuine fásta cáilithe nó do leanbh cáilithe i leith cúrsaí áirithe,
 • ioncam suas le teorainn áirithe ó fhostaíocht athshlánúcháin,
 • ioncam ó oiliúint athshlánúcháin,
 • Liúntas Cúraim Bhaile a íoctar d’aon leanbh cáilithe,
 • Sochar Linbh, Liúntas Leasa Forlíontach nó liúntais arna n-íoc ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) do leanaí a gcuireann FSS faoi chúram altrama nó faoi chúram gaolta iad,
 • Liúntas So-aistritheachta ó FSS, agus
 • Cúiteamh a fhaightear ó bhinsí áirithe de chuid an Stáit amhail an Binse um Heipitíteas C, an Binse um Víreas Easpa Imdhíonachta Daonna (VEID/HIV), An Bord um Shásamh i leith Foras Cónaithe, an Scéim Íocaíochtaí um Ospidéal Mhuire Lourdes agus an Scéim Íocaíochtaí i leith na Simfiseatóime. Déan teagmháil leis an Roinn, le do thoil, chun a thuilleadh sonraí a fháil.
 
  Last modified:20/05/2015
   

   Íoslódáilí