Pinsean Easláine - SW44


Print page


Tá an Pinsean Easláine comhdhéanta de ghnáthráta pearsanta duit féin agus méideanna breise do dhuine fásta cáilithe agus do leanaí cáilithe. Ní laghdófaí do ráta pearsanta mar gheall ar aon ioncam eile, aon choigilteas eile ná aon phinsean ceirde eile a d’fhéadfadh a bheith agat. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cé atá ina dhuine fásta cáilithe?

Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le duine eile, is féidir go bhfaighidh tú liúntas dó/di mar dhuine fásta cáilithe. Má tá leanaí agat atá ina gcónaí leat agus más duine singil, baintreach (fir), páirtnéir sibhialta marthanach no duine idirscartha thú, is féidir go bhfaighidh tú liúntas do dhuine, atá 16 bliana d’aois nó os a chionn sin, atá ag tabhairt aire do do leanbh/leanaí, ar chuntar go bhfuil an duine seo ina chónaí leat agus go bhfuil tú á c(h)othabháil.

bhfaighidh tú méadú do dhuine fásta cáilithe:

 • má tá ollioncam os cionn méid áirithe aige/aici (féach an nóta thíos),
 • má fhaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)eart féin (ach amháin Sochar Míthreorach, Liúntas Forlíontach Leasa nó Sochar Linbh),
 • má tá sé/sí dícháilithe ó Liúntas nó ó Shochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta a fháil mar gheall ar a bheith páirteach in aighneas ceirde,
 • má tá sé/sí ag glacadh páirte i gcúrsa oiliúna lánaimseartha de chuid FÁS/SOLAS nach cúrsa ceardaíochta é.

Tabhair faoi deara

 • Má tá ollioncam nó olltuilleamh €100.00 nó níos lú ná sin sa tseachtain ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir, gheobhaidh tú méadú iomlán do dhuine fásta cáilithe. Má tá ollioncam nó olltuilleamh do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora idir €100.00 agus €310.00 sa tseachtain, gheobhaidh tú liúntas laghdaithe dó/di.
 • Cuimsíonn ioncam tuilleamh ó fhostaíocht nó ó fhéinfhostíocht, ó phinsean ceirde, ó chíos as maoin, ó choigilteas agus ó infheistíochtaí.

Má shealbhaíonn do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir coigilteas, infheistíocht nó maoin nach ligtear ar cíos ach ar féidir brabús a bhaint as/aisti (seachas a n-áit chónaithe féin), measúnaítear an caipiteal mar seo a leanas:

Caipiteal:​ Acmhainn sheachtainiúil a mheasúnaítear:​
​An chéad €20,000 ​Dada
€20,000 - €30,000​ €1 in aghaidh €1,000
€30,000 - €40,000​ ​€2 in aghaidh €1,000
Os cionn €40,000​ ​€4 in aghaidh €1,000
 

Má tá maoin i gcomhsheilbh (ag lánúin mar shampla), áirítear leath luach na sócmhainne a bheith i seilbh gach duine acu.

Cé atá ina leanbh cáilithe? 

Is é atá i leanbh cáilithe ná leanbh atá suas le 18 mbliana d’aois a chónaíonn leat de ghnáth agus atá á chothabháil agat. Uaireanta, is féidir le leanbh nach gcónaíonn leat a bheith ina leanbh cleithiúnach agat má tá tú ag cothabháil an linbh sin. D’fhéadfá Méadú um Leanbh Cáilithe a fháil dó/di.

Meastar freisin gur cleithiúnaí agat leanbh atá os cionn 18 mbliana d’aois agus atá á chothabháil agat:

 • ar feadh na tréimhse 3 mhí tar éis dó/di an t-oideachas dara leibhéal a fhágáil,
 • ar feadh na tréimhse 3 mhí tar éis dó/di an Ardteistiméireacht a chríochnú,
 • go dtí deireadh na bliana acadúla ina sroicheann sé/sí 18 mbliana d’aois ar chuntar go bhfreastalaíonn sé/sí ar chúrsa lánaimsearatha staidéir de ló i scoil, i gcoláiste nó in ollscoil.

Ó Iúil 2012, is féidir leat Méadú um Leanbh Cáilithe a fháil do leanbh atá suas le 22 bhliain d’aois má tá an leanbh in oideachas lánaimseartha. Má shroicheann leanbh 22 bhliain d’aois le linn dó/di a bheith in oideachas lánaimseartha, féadfaidh tú an Méadú um Leanbh Cáilithe a fháil go ceann na coda eile den bhliain acadúil sin.

bhfaighidh tú an Méadú um Leanbh Cáilithe má fhaigheann do leanbh:

 • íocaíocht leasa shóisialaigh dá cheart féin (ach amháin an Sochar Míthreorach),
 • má fhaigheann tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir an Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) nó an Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh- Ranníocach).

Cén ráta den Mhéadú um Leanbh Cáilithe is féidir liom a fháil?

Gheobhaidh tú an Méadú iomlán um Leanbh Cáilithe:

 • má cháilíonn tú do mhéadú do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir.

Gheobhaidh tú leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe:

 • mura gcáilíonn tú do mhéadú do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir,
 • má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)eart féin. Sa chás seo, gheobhaidh do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe in éineacht lena (h)íocaíocht agus gheobhaidh tú leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe in éineacht le do Phinsean Easláine.

bhfaighidh tú Méadú um Leanbh Cáilithe:

 • má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ioncam nó tuilleamh ar fiú níos mó ná €400 sa tseachtain é. Níl feidhm aige seo ach maidir le héilimh atá faighte ar 5 Iúil 2012 nó i ndiaidh an dáta sin.

 

Last modified:19/01/2016
 

 Íoslódáilí