Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Ní íoctar Sochar Breoiteachta i dtaca leis an gcéad 6 lá breoiteachta. Ciallaíonn sé seo nach mbeidh duine i dteideal an tSochair Bhreoiteachta i dtaca leis an gcéad 6 lá dá (h)éileamh (mura bhfuair an duine Sochar Breoiteachta, Sochar Díobhála nó íocaíocht do lucht cuardaigh fostaíochta díreach roimh a (h)éileamh). I gcás na ndaoine sin atá ag teacht ón Sochar Máithreachais, ní íocfar an Sochar Breoiteachta i dtaca leis an gcéad 3 lá breoiteachta. Ní dhéantar aon íocaíocht i dtaca le haon Domhnach i rith do bhreoiteachta.

Tá an Sochar Breoiteachta comhdhéanta de ráta pearsanta duit féin agus féadfaidh sé méaduithe a chuimsiú do do dhuine fásta cáilithe agus do leanbh/leanaí cáilithe. Is ar do mheánolltuilleamh seachtainiúil sa bhliain chánach ábhartha a bhraitheann ráta do Shochair Bhreoiteachta.

Ta roinnt eisceachtaí ina thaobh seo, cuir i gcás oibrí forbartha deonach a fhilleann ar Éirinn nó duine a aistríonn ó Scéim Leasa Shóisialaigh eile.

Cé a mheastar ina dhuine fásta cáilithe?

Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag cónaí le duine eile mar fhear céile agus bean chéile agus má tá tú á c(h)othabháil, féadfaidh tú méadú a fháil dó/di mar dhuine fásta cáilithe. Más €310 nó suim is lú ná sin an meánolltuilleamh seachtainiúil nó an meán-ollioncam seachtainiúil atá aige/aici, gheobhaidh tú méadú dó/di. Is ar a m(h)eánollioncam seachtainiúil a bhraithfidh ráta an mhéadaithe.

Ní bhfaighidh tú méadú dó/di:

más mó ná €310 an meán-olltuilleamh nó an meánollioncam seachtainiúil atá aige/aici,


má fhaigheann sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh (seachas Sochar Míthreorach, Sochar Linbh nó íocaíochtaí áirithe um Liúntas Leasa Forlíontach),


má tá sé/sí dícháilithe ón Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta a fháil mar gheall ar aighneas ceirde,


má ghlacann sé/sí páirt i gcúrsa oiliúna lánaimseartha de chuid SOLAS (ar ar tugadh FÁS tráth) nach cúrsa ceirde é.

Má tá tú singil, i mbaintreachas, i d’iarpháirtnéir sibhialta nó idirscartha, agus má chónaíonn do leanaí leat, is féidir leat méadú a éileamh do dhuine atá 16 bliana d’aois nó os a chionn sin atá ag tabhairt aire dóibh, má tá an duine sin á chothú agat.

Tabhair faoi deara
Cuimsíonn ioncam nó tuilleamh do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora uilleamh ón bhfostaíocht, ón bhféinfhostaíocht, ó phinsin ghairme/cheirde agus ó fhoinsí eile, amhail maoin, coigilteas, caipiteal agus infheistíochtaí.

An chaoi a measúnaítear maoin, coigilteas, caipiteal agus infheistíochtaí do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora

Nuair a mheasúnaítear ioncam ó mhaoin, ó choigilteas, ó chaipiteal agus ó infheistíochtaí, suimítear na míreanna seo a leanas chun áireamh a dhéanamh ar a (h)acmhainn:

 • luach airgid thirim infheistíochtaí agus maoine (seachas do bhaile cónaithe),
 • airgead i gcuntas coigiltis, nó in aon chineál eile de chuntas bainc,
 • agus
 • airgead ar láimh.

Baintear feidhm as an bhfoirmle seo a leanas:

Caipiteal​ ​Acmhainn sheachtainiúil
a mheasúnaítear
​An chéad €20,000 ​Dada
​An chéad €10,000 eile ​€1 sa €1,000
​An chéad €10,000 eile ​€2 sa €1,000
Iarmhéid​ €4 sa €1,000
  

Má tá maoin i gcomhsheilbh (ag lánúin mar shampla), áirítear leath luach na sócmhainne a bheith i seilbh gach duine acu.

Cé a mheastar ina leanbh cáilithe?

Is é atá i leanbh cáilithe ná leanbh atá suas le 18 mbliana d’aois a chónaíonn leat de ghnáth agus atá á chothú agat. Uaireanta, is féidir le leanbh nach gcónaíonn leat a bheith ina leanbh cáilithe agat má tá an leanbh sin á chothú agat. Meastar freisin gur leanbh cáilithe agat leanbh atá os cionn 18 mbliana d’aois agus atá á chothú agat:

 • ar feadh na tréimhse 3 mhí tar éis dó/di an t-oideachas dara leibhéal a fhágáil,
 • ar feadh na tréimhse 3 mhí tar éis dó/di an Ardteistiméireacht a chríochnú,
 • go dtí deireadh na bliana acadúla ina sroicheann sé/sí 18 mbliana d’aois, fad is a fhreastalaíonn sé/sí ar chúrsa lánaimsearatha staidéir de ló i scoil, i gcoláiste nó in ollscoil.

Má fhaigheann tú an Sochar Breoiteachta nó cumasc íocaíochtaí gearrthréimhseacha áirithe eile ar feadh breis agus 156 lá, is féidir go n-íocfar Méadú um Leanbh Cáilithe leat do leanbh atá suas le 22 bhliain d’aois agus atá in oideachas lánaimseartha nó go dtí deireadh na bliana acadúla ina sroicheann sé/sí 22 bhliain d’aois.

bhfaighidh tú an Méadú um Leanbh Cáilithe má fhaigheann an leanbh:

 • íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)eart féin (ach amháin an Sochar Míthreorach),
 • an Liúntas Cothabhála um Ghalair Thógálacha ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,
 • má tá sé/sí i bhfostaíocht.

Cén ráta den Mhéadú um Leanbh Cáilithe is féidir a fháil?

Gheobhaidh tú an Méadú um Leanbh Cáilithe iomlán:

 • má cháilíonn tú do mhéadú iomlán do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir,
 • más tuismitheoir aonair thú agus mura bhfaigheann tú:
  • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora,
  • Sochar do Bhanchéile Thréigthe,
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).

Gheobhaidh tú leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe:

 • má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)eart féin. Sa chás seo, gheobhaidh sé/sí leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe in éineacht lena (h)íocaíocht agus gheobhaidh tú leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe in éineacht le do Shochar Breoiteachta,
 • má tá meán-olltuilleamh seachtainiúil idir €310.01 agus €400.00 ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir.

Tabhair faoi deara
Ní bhfaighidh tú Méadú um Leanbh Cáilithe má tá meán-olltuilleamh nó meán-ollioncam de bhreis agus €400 sa tseachtain ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí