Liúntas Cúram Baile


Print page
  1. Céard is Liúntas Cúram Baile ann?
  2. Cé a cháilíonn don lúintas?
  3. Cathain agus conas ba cheart iarratas a dhéanamh?
  4. Conas a dhéantar cinneadh ar éileamh?
  5. Seicliosta i dtaca le hiarratais ar Liúntas Cúraim Baile
  6. Athbhreithniú agus Achomharc
  7. Má tá tuilleadh eolais uait:

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh chomh luath agus a mheasann tú go gcomhlíonann tú agus do leanbh na coinníollacha cáiliúcháin a leagadh amach roimhe seo. Chun iarratas a dhéanamh, líon foirm Dom Care 1.

Más mian leat foirm iarratais a fháil:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Téacsáil “FORM DCA”, agus d'ainm agus do sheoladh dá éis chuig 51909 (ó Phoblacht na hÉireann amháin). Bíonn feidhm ag na rátaí caighdéanacha téacsála.
  • Buail isteach chuig d'Ionad Fáisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

 

Bain feidhm as peann gránbhiorach DUBH, agus bain fedhm as BLOCLITREACHA, agus cuir X sna boscaí cuí, le do thoil.

Ba chóir duit Codanna 1 go dtí 5 den fhoirm a chomhlánú.

Iarr ar do Dhochtúir Ginearálta/Speisialtóir Codanna 6 agus 7 (an chuid ar chúrsaí leighis) den fhoirm a líonadh agus iniaigh cibé tuairiscí nó eolas eile atá agat faoi mhíchumas do linbh agus faoina thionchar ar a riachtanais chúraim.

Tabhair faoi deara:

Má tá Neamhord Forleatach Forbartha (NFF*) ar do leanbh (féach thíos), tá sé de rogha agat iarraidh ar an ngairmí/speisialtóir leighis a phléann le do leanbh foirm bhreise, Dom Care 3, a líonadh. Cé nach bhfuil sé seo éigeantach, féadann an fhoirm líonta a thuilleadh sonraí de riocht sláinte do linbh agus de na sainriachtanais chúraim atá ar do leanbh mar gheall ar a m(h)íchumas a chur ar fáil, agus cuideoidh sé seo leis an oifigeach breithiúnachta cinneadh a dhéanamh.

I gcásanna áirithe, b’fhéidir go mbeadh tuairisc chuimsitheach curtha ar fáil le déanaí ag do ghairmí/speisialtóir leighis ar riocht sláinte do linbh agus ar na riachtanais chúraim a leanfadh dá thoradh agus sna dálaí seo bheadh an cuspóir céanna ag an tuairisc seo agus a bheadh ag foirm Dom Care 3 agus ní bheadh gá leis an bhfoirm bhreise seo a líonadh.

*Tagraíonn NFF do ghrúpa neamhord lena mbaineann moilleanna ar fhorbairt scileanna sóisialaithe agus cumarsáide. Is gnách tagairt a dhéanamh d’Uathachas, do Shiondróm Asperger, do Neamhord Dítháthaíoch sa Luath-Óige agus do Shiondróm Rett faoin gcatagóir seo.

Cé go dtuigimid go bhféadfaidh deacrachtaí a bheith agat an fhoirm seo a líonadh, tá an t-eolas seo de dhíth orainn chun go bhféadfaimis cinneadh a dhéanamh ar d'iarratas.

Tabhair faoi deara:
B'fhéidir nach mbainfeadh gach ceist san fhoirm iarratais le do leanbh, mar sin freagair na ceisteanna a bhainfeadh le hábhar maidir le do chás féin, le do thoil.

Cuir uimhir do ghutháin phóca in iúl dúinn, le do thoil, agus cuirfimid téacs chugat láithreach a dheimhneoidh go bhfuaireamar d'iarratas.

Ar mhaithe le do leas féin, déan iarratas chomh luath agus a cheapann tú go gcáilíonn tú don liúntas.

 

Má dhéanann túmoill le hiarratas a dhéanamh, is gnách go bhfaighidh tú an Liúntas Cúraim Bhaile ón mí tar éis dúinn d’iarratas a fháil, má chomhlíonann tú coinníollacha cáiliúcháin na scéime.

 

Tabhair faoi deara:
Is féidir an íocaíocht a shiardhátú ar feadh suas le 6 mhí má bhí cúis mhaith ann nach ndearna tú iarratas nuair acháiligh tú don liúntas de chéaduair.

Last modified:16/07/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí