Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh

Íocaíocht sheachtainiúil is ea an Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh chun cabhrú le teaghlaigh ag a bhfuil pá íseal agus ag a bhfuil leanaí cáilithe. Caithfidh ioncam an teaghlaigh (ollioncam lúide cáin, ÁSPC an fhostaí, Muirear Sóisialta Uilíoch agus aoisliúntas) a bheith faoi bhun méid áirithe i gcoibhneas le méid an teaghlaigh agus ní mór coinníollacha eile a chomhlíonadh freisin.

Cuirimid ioncam ón Liúntas Cúramóra san áireamh nuair a mheasúnaímid ioncam an teaghlaigh chun críocha an Fhorlíonaidh.

Ní chuirimid an méid cánach a íocann tú san áireamh chun críocha na tástála acmhainne i dtaca leis an Liúntas Cúramóra, ach cuirimid san áireamh é nuair a mheasúnaímid ioncam seachtainiúil an teaghlaigh maidir leis an bhForlíonadh Ioncaim Teaghlaigh.

Sa tábla thíos leagtar amach na teorainneacha seachtainiúla ioncaim maidir leis an bhForlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (le héifeacht ó Eanáir 2011).

Méid an Teaghlaigh Teorainn Sheachtainiúil ioncaim
1 leanbh
€506
2 leanbh
€602
3 leanbh
€703
4 leanbh
€824
5 leanbh
€950
6 leanbh
€1,066
7 leanbh
€1,202
8 leanbh nó níos mó
€1,298

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

Liúntas Breosla

Ní féidir leat an Liúntas Breosla a fháil in éineacht leis an Liúntas Cúramóra. Is féidir, áfach, go gcáileoidh duine eile den teaghlach don Liúntas Breosla má chomhlíonann sé/sí na coinníollacha cáiliúcháin. Mar sin, má fhaigheann tú an Liúntas Breosla in éineacht leis an íocaíocht leasa shóisialaigh atá agat faoi láthair agus más mian aistriú chuig an Liúntas Cúramóra, is cóir duit seiceáil a dhéanamh an gcáileoidh duine eile de do theaghlach don Liúntas Breosla.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

Creidmheasanna

Má fhaigheann tú an Liúntas Cúramóra, is féidir go mbronnfar creidmheasanna ort (ranníocaíochtaí ÁSPC atá curtha chun sochair) i leith na tréimhse ina gcuireann tú cúram ar fáil. Mura bhfuil creidmheasanna ag dul duit, áfach, is féidir go mbeidh tú cáilithe chun go gcuirfear na ‘blianta cúramaíochta baile’ san áireamh chun críocha an Phinsin Stáit (Ranníocach).

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'

Cáin

Meastar an t-ioncam ón Liúntas Cúramóra ina ioncam chun críocha cánach. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig chánach áitiúil chun a thuilleadh eolais a fháil.

Cárta Leighis

Ní chuirtear ioncam ón Liúntas Cúramóra san áireamh chun críocha na tástála acmhainne i dtaca le cárta leighis. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun a thuilleadh eolais a fháil.

Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí