Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Is slí í an tástáil acmhainne lena fháil amach an bhfuil do dhóthain acmhainne agat chun soláthar a dhéanamh duit féin agus lena shocrú cé mhéid íocaíochta, más ann di, dá bhféadfaidh tú cáiliú. Is í d’acmhainn ná aon ioncam ar leat é nó ar le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir é agus maoin (seachas do bhaile cónaithe féin) nó sócmhainn a d’fhéadfadh ioncam a chur ar fáil duit.

Chun tástáil acmhainne a dhéanamh, iarrfaidh Cigire Leasa Shóisialaigh sonraí de d’acmhainn ort. Déanfaidh an Cigire é seo ag d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó is féidir go mbuailfidh an Cigire isteach chugat i do bhaile cónaithe. Is féidir freisin go n-iarrfaidh an Cigire ort cáipéisí mar chuntais nó ráitis bhainc a thabhairt ar aird. Tabhair na sonraí de d’acmhainn uile nuair a líonfaidh tú d’fhoirm iarratais, le do thoil. Is de bhun na tástála acmhainne a dhéanfaidh Oifigeach Breithiúnachta cinneadh faoi do theidlíocht ar phinsean.

Cad a áirítear mar acmhainn?

Is í d’acmhainn ná aon ioncam ar leat é nó ar le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir é, maoin (seachas do bhaile cónaithe féin) nó sócmhainn a d’fhéadfadh airgead a shaothrú nó a d’fhéadfadh ioncam a chur ar fáil duit, mar shampla pinsin cheirde nó pinsin nó sochair ó thír eile.

Ní rachaidh an chéad €7.60 den acmhainn a mheasúnaítear isteach ar d’íocaíocht, ach laghdófar d’íocaíocht sheachtainiúil de €2.50 in aghaidh gach €2.50 breise d’acmhainn atá agat.

Nóta

Cuirfimid san áireamh freisin méid iomlán aon íocaíochta slándála sóisialaí a thagann chugat ó thír eile.

Infheistíochtaí agus coigilteas

Agus do chuid acmhainne ó choigilteas agus ó infheistíochtaí, ar a dtugtar caipiteal freisin, á ríomh againn, suimímid na nithe seo a leanas agus bainimid feidhm as foirmle ar leith:

  • luach airgid thirim infheistíochtaí agus maoine (seachas do bhaile cónaithe),
  • airgead in aon chuntas coigiltis nó aon chuntas reatha, agus
  • airgead ar láimh.

 

Caipiteal: Acmhainn sheachtainiúil a mheasúnaítear
An chéad €20,000 Dada
€20,000 - €30,000 €1 sa €1,000
€30,000 - €40,000 €2 sa €1,000
Os cionn €40,000 €4 sa €1,000

 

Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí le duine eile, measúnóimid an acmhainn de bhun leath na hacmhainne measúnaithe atá ag an mbeirt agaibh le chéile.

Neamhaird ar thuilleamh áirithe

Cúramóir singil

Ní áireomid an chéad €332.50 de d’ioncam seachtainiúil agus d’acmhainn á measúnú againn.

Sampla 1:

Tá pinsean seachtainiúil ón earnáil thráchtála ag duine singil
dar luach €339.50
Lúide tuilleamh ar a dtugtar neamhaird €332.50
Acmhainn sheachtainiúil €   7.00

Tugtar neamhaird ar an gcéad €7.60 d’acmhainn sheachtainiúil. Mar sin, sa sampla seo, thabharfaí Liúntas Cúramóra iomlán €204.00 sa tseachtain don chúramóir. Bunaítear an t-áireamh seo ar na rátaí reatha (Meán Fómhair 2014).

Cúramóir atá pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag maireachtáil i bhfochair a chéile

Ní áireoimid an chéad €665.00 den ioncam seachtainiúil atá agaibh le chéile san áireamh agus an acmhainn á measúnú againn.

Sampla 2:

Tá tuilleamh seachtainiúil €105 ag cúramóir atá faoi bhun 66 bliana d’aois agus tá olltuilleamh €650 sa tseachtain as fostaíocht ag a c(h)éile, a p(h)áirtnéir sibhialta nó a c(h)omhchónaitheoir. Tá triúr leanaí cleithiúnacha ag an lánúin.

Ríomhfaimis a n-acmhainn trí ioncam an chúramóra agus tuilleamh seachtainiúil a c(h)éile, a p(h)áirtnéara shibhialta nó a c(h)omhchónaitheora tar éis d’ÁSPC, dleachtanna ceardchumainn agus aoisliúntas a bheith bainte as, a shuimiú. D’fhéadfaimis costais taistil a chur san áireamh freisin. Ní chuirimid méid na cánach ioncaim a íoctar san áireamh.

Olltuilleamh seachtainiúil an chéile, an pháirtnéara
shibhialta nó an chomhchónaitheora
€650.00
Lúide ÁSPC (Fo-aicme A1)
€33.92
Dleachtanna Ceardchumainn
€ 3.60
Aoisliúntas
€ 9.80
Taisteal
€15.00

 

Méid a bhaintear as: €62.32
- €62.32
A dtuilleamh ináirithe iomlán
€587.68
Móide tuilleamh an chúramóra féin
+ €105.00
€692.68
Lúide tuilleamh €665.00 ar a dtugtar neamhaird
- €665.00
Acmhainn iomlán na lánúine
€ 27.68
Roinnimid an acmhainn iomlán ina dhá leath chun acmhainn sheachtainiúil an chúramóra a fháil
€ 13.84
Liúntas seachtainiúil an Churamóra
€196.50
Méadú leath an ráta do 3 leanaí (€14.90 x 3)
€44.70
Liúntas seachtainiúil iomlán an Chúramóra
€241.20

Bunaítear an t-áireamh seo ar na rátaí reatha (Meán Fómhair 2014).

Nóta
Baineann na méideanna thuas le cibé ioncam atá agat féin nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do comchónaitheoir, lena n-áirítear tuilleamh as fostaíocht, pinsean ceirde, caipiteal nó coigilteas.

Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí