Liúntas Cúramóra - SW41


Print page

Ní mór gá a bheith ag an duine dá dtugtar aire le:

  • maoirseacht go leanúnach agus cabhair go minic i gcaitheamh an lae ar fad i dtaobh na gnáthriachtanas pearsanta, mar shiúl agus gabháil timpeall, gléasadh, ní, ithe agus ól,

  • maoirseacht go leanúnach chun contúirt dó/di féin a sheachaint,

agus

  • cúram agus aire lánaimseartha ar feadh 12 mhí ar a laghad.

Nóta

Féadfaidh an duine dá dtugtar aire freastal ar chúrsa oiliúna athshlánúcháin nach cúrsa cónaithe é nó ar Iárionad cúraim lae atá faofa ag an Aire Sláinte agus Leanaí.

Féadfaidh tú, an cúramóir:

  • freastal ar chúrsa oideachais nó oiliúna nó dul i mbun fostaíochta deonaí nó pobail ar feadh 15 uaire sa tseachtain ar a mhéad,

  • obair pháirtaimseartha a dhéanamh mar Chúntóir Baile d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar feadh 15 uaire sa tseachtain ar a mhéad (Measúnófar do thuilleamh ón obair seo mar acmhainn, áfach),

  • dul i mbun féinfhostaíochta i do bhaile cónaithe (measúnófar tuillimh ar bith ón obair seo mar acmhainn),

  • dul i mbun fostaíochta lasmuigh de do bhaile cónaithe ar feadh 15 uaire sa tseachtain ar a mhéad.

Le linn duit a bheith as láthair, caithfidh tú cúram leordhóthanach a shocrú don duine ag a bhfuil gá le cúram agus aire lánaimseartha.

Beimid solúbtha agus measúnú á dhéanamh againn ar an ngá le cúram agus aire lánaimseartha a chur ar fáil agus déanfaimid breithniú ar na riachtanais atá ort, an cúramóir, agus atá ar an duine atá faoi chúram. Nílimid ag súil go gcuirfeá cúram ar fáil ar feadh 24 uaire sa ló, ná ní mian linn go mbeadh daoine eile ag súil lena leithéid.

Last modified:31/03/2015
 

 Íoslódáilí