Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page

Chun a thuilleadh eolais ar Ranniochtai Saoralacha a fháil, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó le Seirbhísí Intofachta na gCliant, Oifig Phort Láirge, ag an seoladh atá tugtha.

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie​.

  • Guthán: (071) 919 3302
    Íosghlao: 1890 66 22 44

    Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar +353 71 91 93302.

  • Buail isteach chuig d’Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Tabhair do d'aire
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

 

Leabhráin úsáideacha eile

Éirí as Obair mar gheall ar Dhrochshláinte ​ ​SW 20
Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach) agus Íocaíocht Caomhnóra Neamhranníocach) SW 115
Scéim Cúramaithe Baile ​ SW 1
Galair Fhorordaithe Cheirde ​ ​SW 33
Rátaí Íocaíochta ​ ​SW 19
​Pinsean Neamhranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh SW 26
 
​​​​
Last modified:04/04/2017