ÍocaÍocht Theaghlaigh Aontuismitheora - SW 82


Print page

Is leanbh ábhartha é leanbh:

  • atá faoi bhun 7 mbliana d’aois,
  • a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, agus
  • a ndéanann tusa an príomhchúram de nó di

Má tá leanbh ábhartha agus leanaí cáilithe eile os cionn 7 mbliana d’aois agat, íocfar méadú leat dóibh freisin. Má tá leanbh ábhartha agat, íocfar méadú i leith leanaí faoi bhun 18 mbliana d’aois agus idir 18-22 de bhlianta d’aois má tá siad in oideachas lánaimseartha.

Déantar cur síos anseo thíos ar na hathruithe a rinneadh le déanaí ar na critéir intofachta i dtaca le scéim na hÍocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora.

Aois an linbh is óige a shíneadh i ndálaí áirithe:

  • Tá forálacha ar leith curtha ar bun i gcomhair na gcustaiméirí a bhfuil an Liúntas Cúraim Bhaile á fháil acu. Sna cásanna seo, leanfar den Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora a íoc go dtí go sroichfidh an leanbh is óige 16 bliana d’aois nó go dtí go stadfaidh an Liúntas Cúraim Bhaile, cibé ceann is luaithe.
  • Éinne ar cailleadh duine leis/léi le déanaí (daoine pósta, comhchónaitheoirí agus daoine i bpáirtnéireacht shibhialta) agus ar tuismitheoir aonair é/í dá bhrí sin ach nach gcáilíonn do Phinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh, is féidir leis/léi íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora a éileamh go ceann suas le dhá bhliain ó dháta bhás an chéile, an chomhchónaitheora nó an pháirtnéara shibhialta nó go dtí go sroichfidh an leanbh is óige dá c(h)uid 18 mbliana d’aois, cibé ceann is luaithe.
  • Má fhaigheann custaiméir Íocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora íocaíocht an Liúntais Chúramóra ar leathráta, leanfar den Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora a íoc go dtí go sroichfidh an leanbh is óige 16 bliana d’aois más rud é go mbeidh Liúntas Cúramóra á íoc freisin.
  • Má fhaigheann custaiméir Íocaíochta Teaghlaigh Aontuismitheora Pinsean na nDall freisin, is féidir leis/léi an Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora agus Pinsean na nDall a choinneáil go dtí go sroichfidh an leanbh is óige dá c(h)uid 16 bliana d’aois.
Last modified:15/09/2015