Cathain agus conas a dh�antar iarratas?


Print page

Ba chóir duit iarratas a chur isteach ar Shochar Sláinte agus Sábháilteachta a luaithe a dheimhníonn d’fhostóir go bhfuil saoire sláinte agus sábháilteachta deonaithe duit. Caithfidh d’fhostóir Cuid 4 den bhfoirm HSB 1 a chomhlánú agus a dheimhniú gur deonaíodh saoire sláinte agus sábháilteachta duit de réir an Achta um Chosaint Mháithreachais, 1994.

Chun an sochar a éileamh comhlánaigh an fhoirm HSB 1 agus seol ar ais í chuig:

Rannóg an tSochair Shláinte agus Sábháilteachta

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Bóthar Faoisimh Laistigh

Ard Rámhann

Bun Cranncha

Co. Dhún na nGall.

Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)

+353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann agus ó thíortha thar lear)

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimh. PSP) (is ionann an uimhir seo agus uimhir IAS nó uimhir chánach)

Ní mór duit d’Uimhir PSP féin a thabhairt dúinn chomh maith le hUimhir PSP do chéile/do pháirtí. Ina theannta sin caithfidh tú Uimhir/Uimhreacha PSP linbh/leanaí ar bith a bhfuil tú chun íocaíocht a éileamh ina leith a thabhairt dúinn. Mura bhfuil na huimhreacha seo ar eolas agat déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil. Is féidir leo d’Uimhir PSP a thabhairt duit. Mura bhfuil Uimhir PSP agat déarfaidh siad leat cad atá le déanamh agat chun ceann a fháil.

Nóta
Ar dtús gheobhaidh tú litir admhála chun a chur in iúl duit go bhfuil d’éileamh faighte. Cuirfear litir ar leith chugat a luaithe a bheidh próiseáil déanta ar d’éileamh.

Last modified:14/11/2012