Conas a cháilítear?


Print page

Cáileoidh tú más amhlaidh:

 • gur fostaí tú atá ag súil le leanbh agus má tá tú nochta do bhaoil áirithe san áit oibre nó ag gabháil d’obair oíche (féach nóta *) (tá sonraí maidir leis na baoil atá i gceist ar fáil ón Údarás Sláinte agus Sábháilteachta),


 • gur fostaí tú a rug leanbh le linn an 14 seachtaine atá thart

  agus

  go bhfuil tú ag gabháil d’obair oíche (féach nóta *) ,


 • má tá tú ag tabhairt cíche (suas chuig 26 seachtaine tar éis breithe) agus má tá tú nochta do bhaoil áirithe san áit oibre (tá sonraí maidir leis na baoil atá i gceist ar fáil ón Údarás Sláinte agus Sábháilteachta),

  agus
 • má deonaíodh saoire sláinte agus sábháilteachta duit faoi Alt 18 den Acht um Chosaint Mháithreachais, 1994,

  agus
 • má chomhlíonann tú na coinníollacha i dtaobh ranníocaíochtaí ÁSPC.

  *Nóta: Faoi na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Fostaithe Torracha srl.), 2000 sainmhínítear mar obair oíche obair a dhéantar idir 11pm lá ar bith agus 6am an lá dar gcionn más rud é:
 • go n-oibríonn an fostaí trí uaire ar a laghad sa tréimhse sin mar ghnáthchúrsa, nó
 • go gcuireann an fostaí 25 faoin gcéad dá (h)am oibre míosúil ar a laghad de/di le linn na tréimhse sin.

Tá mionsonraí faoi chosaint na sláinte, na sábháilteachta agus an leasa, faoi choinníollacha oibre agus na hoibreáin a d’fhéadfadh a bheith dainséarach d’fhostaithe atá ag iompar clainne nó ag tabhairt cíche ar fáil ó:

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
Foirgneamh na Cathrach
Sráid James Joyce
Baile Átha Cliath 1

Íosghlao: 1890 289 389 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 1 614 7000 (ó Thuaisceart Éireann agus ó thíortha thar lear)

Suíomh Idirlín: www.hsa.ie

Tá eolas ar shaoire shláinte agus sábháilteachta ar fáil ó:

An tÚdarás Comhionannais
2 Sráid Chluain Meala
Baile Átha Cliath 2

Íosghlao: 1890 245 545 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 1 4173336 (ó Thuaisceart Éireann agus ó thíortha thar lear)
Suíomh Idirlín: www.equality.ie

Last modified:14/11/2012