Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Is féidir go bhfaighfidh tú an Sochar Máithreachais go ceann tréimhse leanúnaí 26 seachtaine cibé acu a fhillfidh nó nach bhfillfidh tú ar an obair i ndiaidh na saoire máithreachais. Chun cáiliú d’uasmhéid 26 seachtaine an tSochair Mháithreachais, ní mór duit 2 sheachtain ar a laghad agus 16 seachtaine ar a mhéad de shaoire a ghlacadh roimh dheireadh na seachtaine ina bhfuiltear ag súil le breith do linbh. Mura nglacann tú an íosmhéid 2 sheachtain de shaoire, is féidir go gcaillfidh tú cuid den sochar.

Má chinneann tú ar fhilleadh ar an obair níos luaithe ná mar a luaigh tú ar d’fhoirm iarratais, ní bheidh tú i dteideal íocaíochta ón dáta a bhfillfidh tú ar an obair. Ní mór duit é a chur in iúl do Rannóg an tSochair Mháithreachais 2 sheachtain ar a laghad roimh do dháta nua chun filleadh ar an obair.

An féidir mé a dhícháiliú ón Sochar Máithreachais a fháil?

Dícháileofar thú ón Sochar Máithreachais a fháil sna dálaí seo a leanas:

  • gabhann tú d’aon chineál fostaíochta inárachaithe nó d’aon chineál féinfhostaíochta inárachaithe i rith na tréimhse dá mbíonn an sochar iníoctha
  • ní fhreastalaíonn tú, gan chúis mhaith, ar aon scrúdú dochtúra a fhéadfaidh a bheith riachtanach nó mainníonn tú thú féin a ghéilleadh do dhul faoi aon scrúdú dá leithéid
  • i dtaca le haon tréimhse ama a chaitear lasmuigh den Aontas Eorpach (AE) i rith na tréimhse dá mbíonn an sochar iníoctha
  • mura ndéantar iarratas ar an Sochar Máithreachais laistigh de shé mhí ó bhreith an linbh, is féidir go gcaillfear sochar.
Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais