Cá fhad a mhaireann an Íocaocht?


Print page

 

Íoctar an Sochar Linbh i leith na leanaí go léir atá faoi bhun 16 bliana d’aois. Is féidir leat, áfach, an Sochar Linbh a fháil i leith linbh atá 16 nó 17 de bhlianta d’aois má tá sé/sí in oideachas lánaimseartha nó faoi mhíchumas coirp nó meabhrach.

Cuirfimid foirm iarratais pháirtlíonta chugat mí amháin roimh 16ú breithlá do linbh agus, má tá do leanbh in oideachas lánaimseartha fós, mí amháin roimh dheireadh na bliana acadúla (fad atá do leanbh faoi bhun 18 mbliana d’aois) ionas gur féidir leat leanúint den Sochar Linbh a fháil.

Nuair a gheobhaidh tú an fhoirm éilimh, líon í agus cinntigh go mbeidh sí deimhnithe ag:

  • scoil nó coláiste an linbh, má tá sé/sí in oideachas lánaimseartha nó
  • SOLAS (ar a dtugtaí FÁS tráth), má tá an leanbh ag freastal ar chúrsa lánaimseartha Ógtheagmhála, nó
  • dochtúir cláraithe, má tá an leanbh faoi mhíchumas coirp nó meabhrach.

 

Tabhair faoi deara

Ní mór duit a chur in iúl dúinn láithreach:

  • má fhágann an leanbh oideachas nó oiliúint lánaimseartha roimh an dáta deimhnithe, nó
  • má bhí an leanbh faoi mhíchumas coirp nó meabhrach agus má tá sé/sí in ann anois soláthar dó/di féin roimh 18 mbliana d’aois a bhaint amach nó, an dáta arna dheimhniú ag dochtúir.

 

Mura bhfaigheann tú foirm éilimh go huathoibríoch, tá foirm CB2 le fáil ar an idirlíon ag www.welfare.ie, ó do Lárionad Intreo áitiúil, ó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó ó d’oifig áitiúil an phoist.

Last modified:05/09/2014
 

 Íoslódáilí