Cathain agus conas ba cheart iarratas a dhéanamh?


Print page

 

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar an Sochar Linbh laistigh de 12 mhí ó:

  • ón mí ar rugadh do leanbh, nó
  • ón mí a ndearnadh duine de do theaghlach den leanbh, nó
  • ón mí ar tháinig do theaghlach chun cónaí i bPoblacht na hÉireann.

Is féidir leat Sochar Linbh a fháil ón gcéad lá den mhí tar éis bhreith an linbh, tar éis duine de do theaghlach a dhéanamh den leanbh nó tar éis do do theaghlach teacht chun cónaí i bPoblacht na hÉireann.

Tabhair faoi deara
Mura ndéanann tú iarratas in am, de ghnáth gheobhaidh tú an Sochar Linbh ón gcéad lá den mhí tar éis dúinn d’iarratas a fháil.

Taisctear na sonraí breithe de na leanaí go léir a shaolaítear i bPoblacht na hÉireann i mbunachar lárnach sonraí. Is cuid den Roinn Coimirce Sóisialaí í Rannóg an tSochair Linbh, tá teacht aici ar an mbunachar lárnach sonraí agus is féidir léi tús a chur go huathoibríoch le d’iarratas ar an Sochar Linbh.

Chun breith do linbh a chlárú sa bhunachar sonraí seo, ba chóir duit na sonraí seo a thabhirt don ospidéal agus don Chláraitheoir Breitheanna:

  • d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP),
  • do dháta breithe,
  • d’ainm iomlán,
  • do sheoladh, agus
  • sloinne breithe do mháthar.

Mura bhfuil Uimhir PSP agat, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do Lárionad Intreo áitiúil no d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil. Inseoidh siad duit faoi oifig shainithe na Roinne seo i do cheantar a fhéadfaidh Uimhir PSP a chur amach chugat.

Gheobhaidh tú na sonraí teagmhála maidir le do Lárionad Intreo áitúil no d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil in Eolaire an Stáit de d’eolaí gutháin nó sna leathanaigh órga. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Má tá an t-eolas riachtanach fút féin agus faoi do leanbh tugtha agat, déanfaimid teagmháil leat laistigh de 10 lá oibre ó chlárú bhreith do linbh.

Mura gcuirfeá gach pioc den eolas seo ar fáil, d’fhéadfadh sé moill a chur ar do Shochar Linbh nó b’fhéidir nach mbeimis in ann d’iarratas a phróiseáil go huathoibríoch.

Mura bhfaigheann tú scéala uainn laistigh de 10 lá oibre i ndiaidh chlárú bhreith do linbh, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar:

Guthán: 074 91 64496

 Íosghlao: 1890 400 400

 Má tá ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar +353 74 91 64496.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfaidh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Seo mo chéad leanbh

Cuirfimid foirm iarratais pháirtlíonta i gcomhair an tSochair Linbh chugat. Líon an fhoirm seo, le do thoil, agus deimhin á dhéanamh agat go bhfuil do shonraí pearsanta agus sonraí pearsanta do linbh i gceart agat, agus seol ar ais chugainn í.

Mar mhalirt air sin, trí úsáid a bhaint as an eolas a thugtar ar an bhfoirm, is féidir leat logáil isteach ar www.welfare.ie agus d’éileamh a chur isteach ar líne.

Déanfaimid teagmháil leat nuair a bheidh d’iarratas próiseáilte againn.

Tá leanaí eile agam agus faighim an Sochar Linbh cheana

Más ionann do shloinne ar ár dtaifid agus orthu siúd atá ag an gCláraitheoir Breitheanna, cuirfimid an íocaíocht i gcomhair do linbh nua san áireamh go huathoibríoch le do Shochar Linbh reatha.

Cuirfimid litir chugat chun insint duit cathain a thosóidh an t-ardú i d’íocaíocht. Ní gá teagmháil a dhéanamh linn, mura dteastaíonn uait go n-athróimid do shonraí pearsanta nó do mhodh íocaíochta.

Murab ionann do shloinne ar ár dtaifid agus orthu siúd atá ag an gCláraitheoir Breitheanna, cuirfimid foirm iarratais chugat le líonadh.

Ba chóir duit an fhoirm a sheoladh ar ais maille le fianaise i scríbhinn ar do shloinne reatha, mar do theastas pósta, do theastas clárúcháin um páirtnéireacht shibhialta nó do theastas clárúcháin um aontas sibhialta más pósadh nó páirtnéireacht shibhialta an fáth leis an athrú i d’ainm, nó fianaise eile mar bhille.

Tabhair faoi deara
Má rugadh do leanbh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann nó murar chláraigh tú an bhreith faoin gcóras nua, ba chóir duit foirm CB1 a líonadh agus a sheoladh ar ais mar aon le teastas breithe do linbh. Is féidir leat foirm CB1 a fháil ar líne ag www.welfare.ie, ó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó ó d’oifig áitiúil an phoist.

 
Last modified:05/09/2014
 

 Íoslódáilí