Pinsean na nDall - SW 76


Print page

 

Is éard atá sa tástáil acmhainne ná caoi ar dhearbháil má tá do dhóthain acmhainne agat chun soláthar duit féin agus cé mhéid airgid, má thugtar aon airgead, a bhféadfaidh tú cáiliú dó. Is ionann d’acmhainn agus aon ioncam ar leatsa é nó ar le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir é agus maoin (seachas do bhaile cónaithe féin) nó sócmhainn a d’fhéadfadh ioncam a chur ar fáil duit.

Ní mór duit an fhoirm iarratais a líonadh go hiomlán ionas gur féidir linn d’acmhainn a ríomh. Ní mór duit na sonraí go léir de d’acmhainn, agus d’acmhainn do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora i gcás inar cuí sin, a thabhairt. Ba chóir duit na cáipéisí riachtanacha go léir, mar ráitis bhainc, sonraí de do thuilleamh uile nó duillíní pinsin eile, a chur le d’iarratas. Má chuireann tú foirm iarratais neamhiomlán isteach nó mura gcuireann tú na cáipéisí riachtanacha ar fáil chun tacú le d’iarratas, is féidir go gcuirfear moill ar d’iarratas nó is féidir go ndiúltófar d’iarratas.

Is féidir go seolfar d’iarratas chuig Cigire Leasa Shóisialaigh áitiúil i gcomhair imscrúdaithe agus agallaimh.

 

Cad a áirítear mar acmhainn?

Is iad seo na príomhrudaí a áirítear mar acmhainn:

 • aon ioncam ó fhostaíocht athshlánúcháin amháin os cionn €120 sa tseachtain (ní mór duit fianaise mhíochaine a chur chugainn ó do Liachleachtóir Ginearálta a luafaidh gur obair athshlánúchíin í roimh duit an obair seo a thosú),
 • ioncam ar leatsa é nó ar le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir é,
 • luach cibé infheistíochta, coigiltis nó scaireanna atá agat,
 • luach cibé maoine, seachas do bhaile cónaithe féin,
 • cothabháil a íoctar leat,
 • ioncam ó fhostaíocht nó ó fhéinfhostaíocht,
 • ioncam ó bhreacfhostaíocht le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte mar chúntoir baile.

Má tá tú pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó ag comhchónaí, cuirfimid acmhainn do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora san áireamh ó thaobh na tástála acmhainne.

Más úinéir talún feirme thú nó má tá talamh feirme ar leas agat, measúnóimid mar acmhainn luach bliantúil cibé ioncaim a fhaigheann tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir �n bhfeirm sin. �ireoimid an luach bliant�il tr� na costais riachtanacha a bhaint as an ollioncam.

M� choinn�onn t� n� do ch�ile, do ph�irtn�ir sibhialta n� do chomhch�naitheoir ioncam n� maoin (agus airgead san �ireamh) uaibh f�in chun c�ili� do Phinsean na nDall n� chun c�ili� do r�ta n�os airde den phinsean seo, cuirfimid an t-ioncam n� an mhaoin sin san �ireamh � thaobh na t�st�la acmhainne. B'fh�idir nach mbeadh feidhm aige seo i gc�s socra�ochta� teaghlaigh �irithe lena ngabhfadh aistri� �in�ireachta feirme, �fach.

Tabhair faoi deara:
M� t� t� p�sta, i bp�irtn�ireacht shibhialta no ag comhch�na�, r�omhfar d'acmhainn mar leath na comhacmhainne at� agat f�in agus ag do ch�ile, do ph�irtn�ir sibhialta n� do chomhch�naitheoir.

Cad nach n-�ir�tear mar acmhainn?

Is iad seo a leanas roinnt de na pr�omhruda� nach n-�ir�tear mar acmhainn:

 • An ch�ad �120 sa tseachtain � fhosta�ocht athshl�n�ch�in (n� m�r duit fianaise mh�ochaine a chur chugainn � do Liachleacht�ir Ginear�lta a luafaidh gur obair athshl�n�ch�in � roimh duit an obair seo a thos�),
 • do bhaile c�naithe f�in,
 • aon �oca�ocht �n Roinn Coimirce S�isiala�,
 • luach an ch�ad �20,000 de choigilteas n� de sh�cmhainn� eile (f�ach alt 5 chun a thuilleadh eolais a fh�il),
 • cothabh�il � dheontas ardoideachais a �octar duit, do dhuine f�sta c�ilithe n� do leana� c�ilithe i leith c�rsa� �irithe,
 • ioncam � oili�int athshl�n�ch�in,
 • Li�ntas C�raim Bhaile a �octar d'aon leana� c�ilithe,
 • Sochar Linbh, Li�ntas Leasa Forl�ontach n� li�ntais a �ocann Feidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte do leana� at� curtha faoi ch�ram altrama n� le gaolta ag Feidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte,
 • Li�ntas So-aistritheachta �n Roinn Sl�inte, agus
 • ioncam � charthanais �irithe.

Tabhair faoi deara:
T� s� f�or-riachtanach go ndearbh�idh t� na sonra� ioml�na de d'acmhainn f�in agus d'acmhainn do ch�ile, do ph�irtn�ara shibhialta n� do chomhch�naitheora nuair a dh�anfaidh t� iarratas ar phinsean. Thairis sin, m� bhronntar pinsean ort, t� de cheangal dl� ort tuairisc ar aon mh�ad� ar d'acmhainn a thabhairt don Roinn laistigh de thr�imhse tr� mh�. M� theipeann ort a leith�id a dh�anamh, is f�idir go bhfaighidh t� r�-�oca�ocht phinsin a mbeidh ort (n� ar d'East�t tar �is do bh�is) � a �oc ar ais.

Last modified:14/05/2013
 

 Íoslódáilí