Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?


Print page

Ba chóir duit iarratas ar Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) a dhéanamh 3 mhí roimh duit 66 bliana d’aois a shroicheadh. Má bhronntar pinsean ort, íocfar é ón Aoine tar éis duit do 66ú breithlá a shlánú nó ón Aoine i ndiaidh an dáta a bhfaighfear d’iarratas.

Tabhair faoi deara
Is féidir go gcaillfear íocaíocht má chuirtear an t-éileamh isteach go déanach.

Chun iarratas a dhéanamh, líon an fhoirm iarratais SPNC 1, le do thoil, agus cuir í maille leis na cáipéisí riachtanacha go léir mar ráitis bhainc, duillíní pá pinsin agus teastais chearta chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Rannóg an Phinsin Stáit (Neamh-Ranníocach)
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

Guthán: (071) 91 57100
Íosghlao: 1890 500 000

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 71 9157100, le do thoil.

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP)

Ní mór duit d’Uimhir PSP agus Uimhir PSP do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora a thabhairt. Ní mór duit freisin Uimhir/Uimhreacha PSP a thabhairt dúinn idtaca le haon leanbh/leanaí a bhfuil sé de rún agat íocaíocht a éileamh ina leith. Mura bhfuil na huimhreacha seo ar eolas agat, déan teagmháil le do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil, le do thoil. Cuirfidh siad d’uimhir PSP in iúl duit. Mura bhfuil ceann agat, inseoidh siad duit cad a bheidh ort a dhéanamh chun ceann a fháil.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Teastais le cur i dteannta d’iarratais

Agus iarratas á dhéanamh agat ar Phinsean Stáit (Neamh- Ranníocach), is féidir go gcaithfidh tú teastais a chur chugainn má tharla an bhreith  (na breitheanna), an pósadh, an pháirtnéireacht shibhialta nó an t-aontas/cumann sibhialta lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, mar:

  • do theastas breithe,
  • teastas breithe do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora,
  • do theastas pósta nó do theastas um chlárúcháin um páirtnéireachta sibhialta nó um aontais/chumann sibhialta,
  • teastas breithe/ teastais bhreithe do linbh cháilithe / leanaí cáilithe. Tabhair faoi deara: Níl aon ghá le teastas breithe má tá Sochar Linbh á fháil agat cheana do na leanaí seo.

ghlacaimid le fótachóipeanna teastas.

Mura bhfuil tú in ann teastas/teastais a fháil láithreach, is cóir duit d’fhoirm iarratais ar phinsean a chur isteach maille le nóta ina luafaidh tú go gcuirfidh tú an teastas/ na teastais chugainn a luaithe is féidir.

Más amhlaidh a bheidh teastas/teastais á chur/gcur agat chugainn ar ball, déan deimhin de, le do thoil, go luafaidh tú d’Uimhir PSP. Tabharfar an uimhir seo duit go huathoibríoch nuair a gheobhaimid d’iarratas.

Tabhair faoi deara
Cuir litir ó scoil nó ó choláiste chugainn, le do thoil, má tá éileamh á dhéanamh agat i leith linbh cháilithe, atá idir 18 mbliana agus 22 bhliain d’aois agus atá in oideachas lánaimseartha.

Iarratais dhéanacha

Cuir d’iarratas ar phinsean isteach in am, le do thoil. D’fhéadfá cuid den íocaíocht a chailleadh dá ndéanfá iarratas déanach. D’fhéadfaimis deonú an phinsin a dhátú siar, áfach, ar feadh tréimhse suas le 6 mhí roimh an dáta a ndearna tú iarratas má bhí fáth bailí leis an moill agat.

I gcásanna eisceachtúla áirithe, is féidir go mbeimid in ann an pinsean a dhátú siar ar feadh tréimhse is mó ná 6 mhí mar a leanas:

  • níor chuir tú iarratas isteach in am toisc gur thug ár bhfoireann eolas mícheart duit,
  • bhí tú chomh héagumasach sin nach raibh tú in ann éileamh a dhéanamh nó duine éigin a ainmniú chun gníomhú ar do shon.

I ngach cás ina ndéanfaimid breithniú ar íocaíocht a dhátú siar, caithfear gur deimhin linn freisin gur chuir d’acmhainn i dteideal na híocaíochta thú i leith na tréimhse sin.

Más dóigh leat gur féidir go gcáileoidh tú d’íocaíocht shiardhátaithe de réir aon cheann de na dálaí ar a ndéantar cur síos thuas, cuir na sonraí agus na cáipéisí tacaíochta chugainn, le do thoil.

 

Last modified:27/10/2016