Cé mhéid is féidir a fháil?


Print page

Tá an pinsean comhdhéanta de ráta pearsanta duit agus suimeanna breise um dhuine fásta cáilithe agus um leanbh/leanaí cáilithe. Gheobhaidh tú an t-uasráta pearsanta de Phinsean Stáit (Neamh-Ranníocach) más í an acmhainn sheachtainiúil atá agat ná €30 8 nó níos mó ná sin.

Cé atá ina dhuine fásta cáilithe?

Is duine fásta cáilithe é do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir, i gcoitinne. Féadfaidh tú méadú sa phinsean a fháil ina leith fad is nach bhfaighidh sé/sí íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)eart féin, ach amháin an Liúntas Cúramóra (mar a bhfuil feidhm ag socruithe ar leith).

Céimnítear an Méadú um Dhuine Fásta Cáilithe de réir ráta pearsanta do phinsin féin.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Tabhair faoi deara
Ó Mheán Fómhair 2007, íocaimid de réir dlí an méadú um dhuine fásta cáilithe go díreach leis an gcéile, leis an bpáirtnéir sibhialta nó leis an gcomhchónaitheoir lena mbaineann ach amháin mar a sonraíonn sé/sí gur féidir an méadú a íoc leat.

Tabhair faoi deara
Má bhronntar méadú um dhuine fásta cáilithe ort, coinnigh cuimhne, le do thoil, gur féidir go mbeidh do dhuine fásta cáilithe i dteideal Pinsean Stáit (Neamh- Ranníocach) a éileamh dá c(h)eart féin nuair a bheidh sé/sí 66 bliana d’aois. Nuair a bheidh sé/sí 66 bliana d’aois, stadfaidh an méadú um dhuine fásta cáilithe go huathoibríoch agus tabharfar cuireadh dó/di iarratas ar Phinsean Stáit a dhéanamh dá c(h)eart féin. Is cóir a thabhairt faoi deara gur mó an tairbhe daoibh mar lánúin ó thaobh an airgid de, má fhaigheann gach duine agaibh pinsean dá c(h)eart féin.

Mar mhalairt air sin, má bhí do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir fostaithe nó féinfhostaithe, b’fhéidir go gcáileodh sé/sí do Phinsean Stáit (Ranníocach) in aois 66 bliana

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Cé atá ina leanbh cáilithe?

Is leanbh cáilithe é aon leanbh atá suas le 18 mbliana d’aois, a chónaíonn leat de ghnáth agus atá á chothabháil agat, nó leanbh atá suas le 22 bhliain d’aois má tá sé/sí in oideachas lánaimseartha de ló.

Meastar freisin leanbh atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn sin agus a chónaíonn leat de ghnáth ina leanbh cáilithe de do chuid ar feadh na tréimhse 3 mhí tar éis dó/di an t-oideachas dara leibhéal a fhágáil nó Scrúdú na hArdteistiméireachta a dhéanamh. 

Má cháilíonn tú do Mhéadú um Dhuine Fásta Cáilithe i leith do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora, gheobhaidh tú an ráta iomlán den Mhéadú um Leanbh Cáilithe do do leanbh/leanaí cáilithe.

Má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir íocaíocht leasa sóisialaigh dá c(h)eart féin, gheobhaidh sé/sí leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe is iomchuí dá (h)íocaíocht agus gheobhaidh tú leath an Mhéadaithe um Leanbh Cáilithe ar do phinsean.

Ní féidir leat Méadú um Leanbh Cáilithe a fháil má fhaigheann an leanbh íocaíocht leasa shóisialaigh dá c(h)eart féin. ​


Last modified:27/10/2016