Sochar Cumais Pháirtigh


Print page

Scéim leasa shóisialaigh atá sa Sochar Cumais Pháirtigh a ligeann duit filleadh ar an obair (má tá agat cumas laghdaithe le hoibriú) agus le leanúint agus íocaíocht a fháil ón Rannóg seo.

Má tá Sochar Breoiteachta á fháil agat (ar feadh 6 mhí ar a laghad) nó Pinsean Easláinte á fháil agat, agus más mian leat filleadh ar an obair, d’fhéadfá cáiliú don Sochar Cumais Pháirtigh má tá do chumas chun oibrithe laghdaithe ag do riocht míochaine.

Cáileofar thú don Sochar Cumais Pháirtigh má mheastar go bhfuil srian measartha, dian nó trom an srian ar do chumas oibre. Má mheastar go bhfuil srian éadrom ar do chumas, ní cháileoidh tú.

Is ar bhonn deonach atá an rannpháirtíocht ar scéim an tSochair Cumais Pháirtigh agus tá cead agat Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláine a fháil arís, mar shampla, sa chás go dtagann deireadh le d'fhostaíocht nó má fhaigheann tú amach nach féidir leat leanúint de do chuid oibre.

Ionadú socruithe díolúine

Ón 13 Feabhra 2012, cuirtear an Sochar Cumais Pháirtigh in ionad na socruithe díolúine a bhí ann roimhe seo, sa chás go bhféadfadh daoine ag a raibh Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte á fháil cead a fháil chun oibrithe go páirtaimseartha (ar a dtugtar díolúine) ar mhaithe le cuspóirí athshlánaithe nó teiripeacha agus a n-íocaíocht iomlán leasa shóisialaigh a choimeád. Ní gá go mbeidh an obair a dhéanann duine fad a bhíonn an Sochar Cumais Pháirtigh á fháil acu ar mhaithe le cuspóirí athshlánaithe nó teiripeacha.

Is ar bhonn deonach atá an rannpháirtíocht ar scéim an tSochair Cumais Pháirtigh.

Ní gá duit a aistriú isteach ar an Shochar Cumais Pháirtigh mian leat obair dheonach a dhéanamh.

Oiliúint

Má fhaigheann tú Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte agus más mian leat cúrsa oiliúna FET a dhéanamh, ní chuireann tú ar Shochar Cumais Pháirtigh. Cuir iarratas isteach chuig an Rannóg Sochar Breoiteachta nó chuig an Rannóg Pinsean Easláinte, amhail is cuí. D’fhéadfá an liúntas oiliúna a fháil anuas ar do ghnáthíocaíocht leasa shóisialaigh. Ó 1 Éanair 2014 ní fhaigheann rannpháirtithe nua liúntas oiliúna SOLAS.

Ní féidir leat Sochar Cumais Pháirtigh agus Scéim Fhostaíochta Pobail a fháil.

Rialacha

Chun cáiliú don Sochar Cumais Pháirtigh, is gá duit ceann den dá rud seo a leanas a bheith á fháil agat:

Ní féidir leat oibriú go dtí go bhfaigheann tú cead i scríbhinn chun amhlaidh a dhéanamh ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Ba cheart duit cead a fháil ó do dhochtúir sula nglacann tú le fostaíocht.

Ní ann d’aon srianta ar thuillimh ná ar an líon uaireanta is féidir leat oibriú. Má fhaigheann tú Sochar Cumais Pháirtigh, is féidir leat obair mar dhuine féinfhostaithe.

Ní féidir leat Sochar Cumais Pháirtigh agus Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh a fháil. Tabhair faoi deara nach íocaíochtaí cáilithe don Sochar Cumais Pháirtigh iad Liúntas Míchumais agus Pinsean na nDall.

Cá fhad a mhaireann an íocaíocht?

Mairfidh an íocaíocht fad is a bheidh teidlíocht bhunúsach agat ar íocaíocht an tSochair Bhreoiteachta nó an Phinsin Easláine. Tá do theidlíocht leantach ar

an Sochar Cumais Pháirtigh faoi réir athbhreithnithe agus is féidir go mbeidh ort freastal ar mheasúnú leighis ó Mheasúnóir Leighis.

Rátaí

Ráta pearsanta duit féin agus méaduithe i leith duine fásta agus leanbh/leanaí cáilithe a bheadh sa Sochar Cumais Pháirtigh. Bunaítear an ráta pearsanta ar mheasúnú ar an srianadh ar do chumas oibre cibé acu an raibh Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte á fháil agat agus ar ráta reatha d’íocaíochta.

Measúnú ó thaobh Míochaine % de do ráta pearsanta íocaíochta den Sochar Breoiteachta nó den Phinsean Easláinte
Measartha 50
Dian 75
Trom 100

Leanfar méadaithe do leanaí cáilithe agus do dhaoine fásta cáilithe a bheith íoctha ag an ráta céanna. Is mar an gcéanna iad na coinníollacha d’íocaíocht mhéadaithe do leanbh cáilithe agus/nó do leanaí cáilithe agus iad siúd a bhí i gceist le d'éileamh ar Shochar Breoiteachta nó ar Phinsean Easláinte.

Uasrátaí an tSochair Cumais Pháirtigh ó Márta 2018

Measúnú Leighis Duine ag a raibh Sochar Breoiteachta á fháil ag an uasráta pearsanta €198.00 (ó 26 Márta 2018) Duine faoi bhun 66 bliain d’aois agus ag a raibh Pinsean Easláinte á fháil ag an uasráta pearsanta €203.50 (ó 26 Márta 2018)
Measartha €99.00 €101.75
Dian €148.50 €152.63
Trom €198.00 €203.50

Íocfar an Sochar Cumais Pháirtigh go díreach isteach i do chuntas bainc Éireannach nó isteach i do chuntas cumann foirgníochta (ní íocfar é isteach i gcuntas mórgáiste). Tá sé incháinithe.

Sochair thánaisteacha

Má bhí Pinsean Easláinte á fháil agat agus má bhí tú i dteideal SaorthaistilLiúntas Oileáin, is féidir leat iad a choimeád má cháilítear thú don Sochar Cumais Pháirtigh. Má bhí an Pacáiste Sochar Teaghlaigh á fháil agat is féidir leat é a choimeád freisin, faoi réir tástáil mhaoine tar éis 2 bhliain.

Má ghlacann tú páirt sa Scéim Cumais Pháirtigh ba chóir duit seiceáil leis ionadaí na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (tugadh Oifigeach Leasa Pobal) i d’ionad sláinte áitiúil chun fáil amach an mbeidh tionchar ar d’ Fhorlíonadh Cíos nó d’ Fhorlíonadh Ús Morgáiste.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil le Rannóg Sochar Cumais Pháirtigh den Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Seolfaidh siad foirm iarratais chugat.

Déanfaidh Lia-Mheasúnóir measúnú ar an srian ar do chumas oibre. D’fhéadfadh go mbeadh gá ort measúnú leighis a fhreastal. Ba cheart duit an uile fhianaise chuí leighis a áireamh le d’iarratas. Má cháilítear thú don Sochar Cumais Pháirtigh, ní bheidh ort deimhnithe leighis a sheoladh isteach.


Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg an tSochar Cumais Pháirtigh

Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Urlár 5
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Storáis
Baile Áthe Cliath 1
Éire

Teil: (01) 704 3300
Lóghlao: 1890 928 400 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

Last modified:06/06/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img