Conas a dhéantar iarratas?


Print page

Is féidir leat foirm iarratais NFS1 a fháil ó oifig phoist ar bith, ó d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh, nó trí iarratas téacs (Féach alt 11).

Má fhaigheann tú íocaíocht ón Roinn Coimirce Sóisialaí agus mura bhfuil foirm iarratais faighte agat go fóill, comhlánaigh agus seol foirm NFS1 go dtí an Rannóg chuí, mar atá liostaithe thíos.

Má fhaigheann tú:

Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig:

 • Pinsean Easláine
 • Liúntas Réamhscoir
 • Liúntas Míchumais
 • Forlíonadh Éagumais

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Bóthar Bhéal Átha na Lao

An Longfort

Íosghlao: 1890 927 770

(ó Phoblacht na hÉireann amháin)

 

Má fhaigheann tú:

Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig:

 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-ranníocach)
 • Sochar nó Liúntas Banchéile Thréigthe
 • Pinsean Stáit (Ranníocach) nó (Neamh-ranníocach)
 • Pinsean Stáit (Eatramhach)
 • Pinsean na nDall
 • Liúntas Banchéile Príosúnaigh
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
 • Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
 • Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach)

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Bóthar an Choláiste

Sligeach.

Íosghlao: 1890 500 000

(ó Phoblacht na hÉireann amháin)

 

Má fhaigheann tú:

Déan iarratas ag:

 • Liúntas fadtéarmach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
 • Cúnamh Feirme

An Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh

 

Má fhaigheann tú:

Déan iarratas ag:

 • Liúntas Leasa Forlíontach Bunúsach

D'Oifig Áitiúil den Roinn Coimirce Sóisialaí inar riartar an Liúntas Leasa Forlíontach

 

Má fhaigheann tú íocaíocht ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ag d'oifig áitiúil den Roinn Coimirce Sóisialaí ina riartar an Liúntas Leasa Forlíontach.

Má fhaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír atá cuimsithe faoi rialacháin an CE nó faoi Chomhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh le hÉirinn, comhlánaigh foirm iarratais NFS1 agus seol í chuig:

Rannóg na Scéime Náisiúnta Breosla

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Bóthar an Choláiste

Sligeach

Íosghlao: 1890 500 000 (ó Phoblacht na hÉireann amháin).

Tábhachtach: Má fhaigheann tú íocaíocht ó thír éigin eile agus má tá tú i do chónaí le duine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh Éireannach agus atá i dteideal Liúntas Breosla a fháil chomh maith, ba cheart don duine a fhaigheann an íocaíocht leasa shóisialaigh Éireannach an t-iarratas a chur isteach.

Last modified:16/05/2012