Conas a cháilítear?


Print page

 

Beidh tú cáilithe le haghaidh Liúntas Breosla:

Má bhíonn íocaíocht ar bith ar an liosta seo a leanas á fáil agat: ón Roinn Coimirce Sóisialaí

 • Pinsean Stáit (Ranníocach) nó Pinsean Stáit (Neamh-ranníocach),
 • Pinsean Stáit (Eatramhach),
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) nó (Neamh-ranníocach),
 • Forlíonadh Éagumais,
 • Pinsean na nDall,
 • Pinsean Easláine,
 • Liúntas Míchumais,
 • Sochar nó Liúntas Banchéile Thréigthe,
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora,
 • Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach),
 • Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach),
 • Cúnamh Feirme,
 • Liúntas Réamhscoir,
 • Liúntas Banchéile Príosúnaigh,
 • Liúntas fadtéarmach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,
 • Liúntas Leasa Forlíontach Bunúsach,

má bhíonn íocaíocht ar bith ar an liosta seo a leanas á fáil agat: ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

 • Liúntas Athshlánúcháin do Dhuine faoi Mhíchumas,
 • Liúntas Cothabhála um Ghalair Thógálacha,

íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír eile (féach alt 3),

Liúntas speisialta ón Roinn Cosanta,

 • tá tú páirteach i scéim fostaíochta nó oideachais agus tá tú i dteidealtá tú páirteach i scéim fostaíochta nó oideachais agus tá tú i dteideal do shochair thánaisteacha a choimeád,

agus

 • tá tú i do ghnáthchónaí sa Stát
 • tá tú i do chónaí i d'aonar nó leis na daoine seo a leanas amháin
  • céile, páirtnéir sibhialta, comhchónaitheoir nó leanbh/leanaí cáilithe (féach nóta 1),
  • daoine eile a bhfuil ceann amháin de na híocaíochtaí atá liostaithe thuas á fáil acu agus a bheadh cáilithe le haghaidh Liúntas Breosla ina c(h)eart féin chomh maith,
  • duine a chuireann cúram agus aire lánaimseartha ar fáil duit más duine thú a bhfuil míchumas nó tinneas fadtéarmach ort,
  • duine a fhaigheann Liúntas gearrthéarmach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,

agus

 • mura bhfuil tú féin ná aon duine eile den teaghlach in ann íoc as bhur riachtanais teasa ó bhur n-acmhainní féin.

Más mian leat an coinníoll seo a chomhlíonadh, ní mór do do theaghlach tástáil acmhainne a chomhlíonadh - (féach alt 3).

Nóta 1: Tá leanbh cáilithe faoi bhun 18 mbliana d'aois nó idir 18 agus 22 bliain d'aois má tá sé/sí ag gabháil d'oideachas lánaimseartha. Má bhaineann leanbh 18 mbliana d'aois amach agus é/í ag gabháil d'oideachas lánaimseartha, agus má fhaigheann tú Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta (ar feadh níos lú ná 15 mhí), Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Sochar Breoiteachta nó Liúntas Leasa Forlíontach, fanfaidh sé/sí ina leanbh cáilithe suas go dtí go mbeidh sé/sí críochnaithe ag gabháil d'oideachas lánaimseartha nó go dtí an 30 Meitheamh dár gcionn, nó cibé is luaithe.

Tabhair faoi deara
Má fhaigheann tú Liúntas Gáis Nádúrtha nó Leictreachais faoin bPacáiste Sochair Teaghlaigh agus má úsáideann tú gás nó leictreachas le haghaidh do chuid teasa, d'fhéadfá a bheith i dteideal Liúntas Breosla a fháil chomh maith.

Last modified:16/05/2012