Conas a cháilítear?


Print page

 

Is féidir go gcáileoidh tú don Liúntas Breosla:

 • Má chónaíonn tú sa stát
  agus
 • má fhaigheann tú ceann de na híocaíochtaí cáiliúcháin seo a leanas:

  • Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta (féach nóta 1) (i ndiaidh 15 mhí),
  • Bunliúntas Forlíontach Leasa (i ndiaidh 15 mhí),
  • Cúnamh Feirme,
  • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora,
  • Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta (Eatramhach),
  • Pinsean na nDall,
  • Sochar nó Liúntas do Bhanchéile Tréigthe,
  • Liúntas Míchumais,
  • Pinsean Easláine,
  • Pinsean Stáit (Ranníocach nó Neamh-Ranníocach),
  • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach nó Neamh-Ranníocach),
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach nó Neamh-Ranníocach),
  • Liúntas Réamhscoir (ar cuireadh deireadh leis ó thaobh na n-éileamh nua ó 4 Iúil 2007),
  • Forlíonadh Éagumais faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde,
  • Scéimeanna Tacaíochta Fostaíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí agus Postchúnamh na gCoimisinéirí Ioncaim (féach Cuid 1.6.4 de na treoirlínte oibriúcháin breosla ar www.welfare.ie,
  • Íocaíocht Slándála Sóisialaí ó thír atá faoi chumhdach Rialacháin an Aontais Eorpaigh nó ó thír lena bhfuil Comhaontú Déthaobhach Slándála Sóisialaí ag Éirinn (arb ann dá macasamhail d’íocaíocht in Éirinn),

   agus​

  • má chónaíonn tú i d’aonar nó mura gcónaíonn tú ach le:

  • i) céile, páirtnéir sibhialta, comhchónaitheoir nó leanbh/leanaí cáilithe;
  • ;
  • iii) duine a fhaigheann Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra ó thaobh cúram agus aire lánaimseartha a chur ar fáil don iarratasóir ar an Liúntas Breosla nó dá c(h)éile, p(h)áirtnéir sibhialta, c(h)omhchónaitheoir féin nó dá leanbh/leanaí cáilithe*,
  • iv) duine a fhaigheann Liúntas Gearrthréimhseach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta nó Bunliúntas Forlíontach Leasa (níos lú ná 15 mhí),
   agus
   • e
   • .

  Nóta 1: Tá leanbh cáilithe faoi bhun 18 mbliana d'aois nó idir 18 agus 22 bliain d'aois má tá sé/sí ag gabháil d'oideachas lánaimseartha. Má bhaineann leanbh 18 mbliana d'aois amach agus é/í ag gabháil d'oideachas lánaimseartha, agus má fhaigheann tú Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta (ar feadh níos lú ná 15 mhí), Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Sochar Breoiteachta nó Liúntas Leasa Forlíontach, fanfaidh sé/sí ina leanbh cáilithe suas go dtí go mbeidh sé/sí críochnaithe ag gabháil d'oideachas lánaimseartha nó go dtí an 30 Meitheamh dár gcionn, nó cibé is luaithe.

  Tabhair faoi deara
  Má fhaigheann tú Liúntas Gáis Nádúrtha nó Leictreachais faoin bPacáiste Sochair Teaghlaigh agus má úsáideann tú gás nó leictreachas le haghaidh do chuid teasa, d'fhéadfá a bheith i dteideal Liúntas Breosla a fháil chomh maith.

   ​​​​
Last modified:27/02/2017
 

 Foirmeacha Iarratais