Pacáiste Sochar Teaghlaigh - SW 107


Print page

D'fhéadfá cáiliú má:

 • tá tú 70 bliain d'aois nó níos sine,
 • tá tú ag fáil Liúntas Cúramóra,
 • tá tú ag cur cúraim ar fáil do dhuine a fhaigheann Liúntas Gaolta Forordaithe nó Liúntas Síorfhreastail,
 • tá tú faoi bhun 70 bliain d'aois, má tá íocaíocht cháilitheach á fáil agat (féach thíos) agus má tá tú i do chónaí leat féin nó in éineacht le daoine áirithe eiscthe amháin (féach thíos),
 • tá tú idir 66 agus 69 bliain d'aois, má chomhlíonann tú tástáil acmhainne (féach Aguisín 1), agus má tá tú i do chónaí leat féin nó in éineacht le daoine áirithe eiscthe amháin (féach thíos).

In éineacht leis na coinníollacha thuas, ní foláir duit na trí choinníoll seo a leanas a chomhlíonadh chomh maith.

 1. Ní mór duit a bheith i do chónaí go buan sa stát. Go ginearálta, níl na liúntais ar fáil má tá tú i do chónaí i dTeach Altranais nó Scoir, más rud é nach bhfuil an chóiríocht féinchuimsitheach go hiomlán.
 2. Ní mór duit a bheith ar an aon duine i do theaghlach a fhaigheann na liúntais.
 3. Caithfidh gur tusa an tomhaltóir cláraithe leictreachais nó gáis má tá iarratas á dhéanamh agat ar Liúntas Leictreachais nó Gáis Nádúrtha.

Íocaíochtaí cáilitheacha má tá tú idir 66 agus 70 bliain d'aois

 • Pinsean Stáit (Ranníocach)
 • Pinsean Stáit (Neamh-ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 • Sochar Banchéile Thréigthe
 • Gnáthphinsean Baintreach Garda ón Roinn Cirt agus Comhionannais (seol doiciméid ar aghaidh, le do thoil)
 • Pinsean nó sochar coibhéiseach Leasa Shóisialaigh ó thír a chuimsítear faoi Rialacháin an CE, nó ó thír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh ag Éirinn léi (féach Aguisín 2) (seol doiciméid ar aghaidh, le do thoil).

Íocaíochtaí cáilitheacha do dhaoine atá faoi bhun 66 bliain d'aois

 • Pinsean Easláine
 • Pinsean na nDall
 • Forlíonadh Éagumais nó Cúiteamh Oibrithe in éineacht le Pinsean Míthreorach (ar feadh 12 mhí ar a laghad)
 • Liúntas Míchumais
 • Pinsean nó sochar coibhéiseach Leasa Shóisialaigh ó thír atá cuimsithe faoi Rialacháin an CE, nó ó thír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh ag Éirinn léi (féach Aguisín 2) ar feadh 12 mhí ar a laghad (seol doiciméid ar aghaidh, le do thoil).

Liosta na ndaoine eiscthe:

I gcásanna áirithe (féach thuas), tá cead agat a bheith in aontíos leis na daoine seo a leanas agus a bheith cáilithe go fóill:

 • duine fásta cáilithe.
  Is duine fásta cáilithe é/í do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir, má tá méadú á fháil agat ina leith mar chuid de d'íocaíocht leasa shóisialaigh,
  go bhfaighfeá méadú i leith duine fhásta cháilithe dó/di i d'íocaíocht, murach go bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil aige/aici ina c(h)eart féin.

Tabhair do d'aire
Más rud é go bhfuil níos lú ná €310 in aghaidh na seachtaine á thuilleamh ag do chéile, do pháirtnéir nó do chomhchónaitheoir óna c(h)uid oibre, d'fhéadfaí go bhfuil tú i dteideal méadú a fháil ar do phríomhíocaíocht leasa shóisialaigh ina leith. Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

 • leanbh/leanaí cleithiúnach(a) faoi bhun 18 mbliana d'aois nó suas go dtí 22 bliain d'aois má tá siad ag gabháil d'oideachas lánaimseartha (ní mór duit teastas a sholáthar ón scoil nó ón gcoláiste le haghaidh leanbh ar bith atá 18 mbliana d'aois nó níos sine)
 • duine a bhfuil éagumas chomh mór sin air/uirthi go bhfuil síorchúram agus síorfhreastal ag teastáil uaidh/uaithi ar feadh 12 mhí ar a laghad (seans go mbeidh ort teastas dochtúra a chur ar fáil)
 • duine a cháileodh le haghaidh na liúntas ina c(h)eart féin (mar shampla, duine ag fáil Pinsean Stáit)
 • duine atá ag cur cúram agus aire leanúnach ar fáil duitse, nó do dhuine eile i do theaghlach, má tá tú féin nó duine eile sa teaghlach chomh mór sin faoi éagumas go bhfuil cúram agus aire leanúnach de dhíth ort nó air/uirthi ar feadh 12 mhí ar a laghad (seans go mbeidh ort teastais leighis a chur ar fáil). Má tá an duine á f(h)ostú ar feadh níos mó ná 15 huaire sa tseachtain nó má tá Sochar nó Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil aige/aici, ní féidir glacadh leis/léi mar dhuine atá ag soláthar cúram agus aire lánaimseartha leanúnach.
Last modified:15/10/2014
 

 Foirmeacha Iarratais