Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocaíoch)


Print page

Réamhrá

Is féidir íocaíocht chaomhnóra a dhéanamh leat má thugann tú cúram do dhílleachta. Ní gá duit a bheith ceaptha go dlíthiúil mar chaomhnóir. Tabharfar an íocaíocht chaomhnóra duit má tá an dílleachta ina chónaí leat agus más tusa atá freagrach as breathnú ina d(h)iaidh. Ní foláir nó go rachaidh an íocaíocht chun tairbhe an dílleachta.

Más rud é go bhfuil sé nó sí ag freastal ar chúrsa lánaimseartha oideachais, go bhfuil sé nó sí idir 18 agus 22 bliana d'aois, agus nach bhfuil cónaí air nó uirthi leis an gcaomhnóir nó faoina c(h)úram, is féidir an íocaíocht a íoc go díreach leis an dílleachta.

Féadfaidh an íocaíocht seo a bheith ranníocach (bunaithe ar na híocaíochtaí ÁSPC a rinne an tuismitheoir), nó féadfaidh siad a bheidh neamh-ranníocach agus ag braith ar thástáil mhaoine.

Ní féidir leat ach ceann amháin díobh seo a leanas a éileamh:

 • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) ar a dtugtaí Liúntas Dílleachta (Ranníocach) roimhe seo
 • Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach) ar a dtugtaí Liúntas Dílleachta (Neamh-Ranníocach) roimhe seo
 • Sochar Dílleachta faoi Scéim na Sochar Gortuithe Ceirde

Ní féidir leat íocaíocht chaomhnóra agus liúntas cúraim altrama a fháil le cheile.

Cáin ar Iocaíoctaí le caomhnóirí

Tá íocaíochtaí leasa Sóisialaigh a n-íochtar iad chun tairbhe dílleachta inchánach. Meastar na híocaíochtaí seo áfach mar mhaoin thairbheach an dílleachta agus mar sin tá siad inmheasta mar chuid d'ioncam an dílleachta (más ann) agus ní mar chuid d'ioncam an chaomhnóra.

Rialacha

Glactar leis go bhfuil leanbh ina dhílleachta:

 • Má tá sé nó sí faoi bhun 18 (nó faoi 22 má tá sé nó sí i mbun oideachas lánaimseartha)

  agus

 • Tá an bheirt thuismitheoirí marbh, nó
 • Tá tuismitheoir amháin marbh nó ní fios cá bhfuil sé/sí nó tá an leanbh tréigthe aige/aici nó teipthe orthu soláthar a dhéanamh don leanbh,

  agus

 • Ní fios cé hé/hí an tuismitheoir eile nó tá an leanbh tréigthe aige/aici nó teipthe orthu soláthar a dhéanamh don leanbh.

Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)

Má d'oibrigh ceachtar dá t(h)uismitheoir uair ar bith agus má tá ranníocaíochtaí ÁSPC déanta aige nó aici ar feadh 26 seachtaine Tá an dílleachta i dteideal Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) a fháil. Is féidir é seo a íoc le dílleachta atá ina c(h)ónaí sa stát nó thar lear agus níl aon tástáil mhaoine i gceist. Is leis an gcaomhnóir a dhéantar an íocaíocht go dtí go mbíonn 18 bliana slán ag an leanbh nó go dtí a 22ú breithlá má tá sé nó sí ar chúrsa oideachais lán aimseartha.

Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)

Is íocaíocht neamh-ranníocach é seo do dhílleachtaí nach bhfuil i dteideal íocaíocht ranníocach a fháil. Is í maoin an linbh a thástáltar don íocaíocht seo. Is leis an gcaomhnóir a dhéantar an íocaíocht go dtí go mbíonn 18 bliana slán ag an leanbh nó go dtí a 22ú breithlá má tá sé nó sí ar chúrsa oideachais lán aimseartha.

Ní mór go mbeidh "gnáth-chónaí" ort in Éirinn d'fhonn cáiliú d'Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach) Faigh amach tuilleadh faoi ghnáth-chónaí.

Sásóidh saoránaigh de chuid an AE atá fostaithe nó féinfhostaithe in Éirinn critéir an ghnáth-chónaithe chun cáiliú don Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach) de réir rialachas an AE.

Sochar Báis /Pinsean Dílleachta faoi Scéim na Sochar Gortuithe Ceirde

Is féidir pinsean dílleachtaí beagán níos airde a íoc faoi Scéim na Sochar Gortuithe Ceirde más rud é Go bhfuair an tuismitheoir, an leasthuismitheoir nó an duine atá ag cothú an linbh nó na leanaí:

 • •Bás de thoradh timpiste ag obair
 • •Bás de thoradh galair cheirde
 • •Pinsin Mhíchumais ar measadh é ag 50% nó níos mó ag am a b(h)áis.

Níl aon tástáil acmhainne i gceist maidir leis an sochar seo, agus níl aon riachtanas ann maidir le híocaíochtaí ÁSPC chomh fada is a rinneadh íocaíocht seachtaine amháin ÁSPC.

Rátaí

Ón 30 Márta 2018 íoctar Pinsean Caomhnóra (Ranníocach) ag ráta caighdeánach €181 in aghaidh na seachtaine agus is é €181 in aghaidh na seachtaine ráta uasta Íocaíocht an caomhnóra (neamh-ranníocach).

Braitheann cibé an bhfaighidh tú an íocaíocht uasta Caomhnóra (neamh-ranníocach) ar an tástáil mhaoine (déantar é seo a mheas ar mhaoin an dílleachta - más ann). Má tá maoine ag an dílleachta ó obair, ní áirítear an chéad €7.60. Má tá maoin sheachtainiúil an dílleachta níos mó ná €7.60 laghdaítear íocaíocht an chaomhnóra (neamh-ranníoch) trí €2.50 a bhaint in aghaidh gach €2.50 inmheasta (i.e. do gach €2.50 nó cuid de €2.50 maoine thar €7.60). Féach SW13 le haghaidh tábla ar conas a théann maoin dílleachta i bhfeidhm ar Íocaíocht Chaomhnóra (neamh-ranníocach)

Íoctar 184.80 faoin scéim Sochar Báis /Pinsean Dílleachta faoi Scéim na Sochar Gortuithe Ceirde ó 30 Mhárta 2018.

Conas iarratas a dhéanamh

Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) agus Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)

Chun iarratas a dhéanamh, comhlánaigh foirmGP1. Tá foirm iarratais ar fáil i ngach oifig an phoist

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Chun Iocaíocht Caomhnóra a fháil:

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Éire

Uaireanta Oscailte:Ní thairgeann an oifig seo seirbhís do chuairteoirí pearsanta. Caithfidh gach ceist a bheith cur isteach tríd an fhoirm fiosraithe ar líne a úsáid, tríd an teileafón nó i scríbhinn.
Teil: (071) 915 7100 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 71 915 7100)
Lóghlao: 1890 500 000 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/

Is féidir ríomhphost a sheoladh chuig Rannóg na nÍocaíochtaí Caomhnóra leis an bhfoirm fiosrúcháin shlán seo.

Sochar Báis /Pinsean Dílleachta:

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Béal Átha na Lao
An Longfort
Éire

Teil: (043) 334 0000 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 43 334 0000)
Lóghlao: 1890 927 770 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

Má theastaíonn uait labhairt le duine go pearsanta faoi do theidlíochtaí, is féidir leat cuairt a thabhairt ar d'Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh áitiúil, ar d'Ionad Intreo áitiúil nó ar d'Oifig Bhrainse Leasa Sóisialaigh.

Last modified:30/03/2018
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara