Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh


Print page

Réamhra

Íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin é an Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (ITF) atá ar fáil d’fhostaithe a bhfuil clann acu. Tugann sé tacaíocht bhreise airgeadais do dhaoine atá ar ísealphá. Ní féidir leat cáiliú don ITF má tá tú ach féinfhostaithe – ní mór duit bheith i d’fhostaí chun cáiliú.

Ní mór duit ar a laghad leanbh amháin a bheith agat a chónaíonn leat de ghnáth nó a dtugaíonn tú tacaíocht airgeadais dó/di. Ní mór do do leanbh bheith faoi 18 mbliana d’aois nó idir 18 agus 22 bhliain d’aois agus in oideachas lánaimseartha.

Chun cáiliú don ITF, ní mór do do mheánioncam seachtainiúil teaghlaigh bheith faoi bhun suim áirithe do mhéid do theaghlaigh. Is ionann an ITF a gheobhaidh tú agus 60% den difríocht idir do ghlanioncam teaghlaigh agus teorainn an ioncaim a bhaineann le do theaghlach. Chun teacht ar thuilleadh faisnéise faoi ghlanioncam teaghlaigh, féach ‘Rátaí’ thíos.

Má tá ITF á fháil agat, d’fhéadfá bheith i dteideal an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil a fháil chomh maith. Ní chuirtear d’ioncam ón ITF san áireamh sa mheasúnú do chárta leighis.

Rialacha

Íocaíocht sheachtainiúil shaor ó cháin é an ITF d’fhostaithe:

 • A dhéanann 19 n-uaire an chloig a oibre ar a laghad sa tseachtain (nó 38 uair an chloig ar a laghad in aghaidh na coicíse). Is féidir leat na huaireanta seachtainiúla a d’oibrigh tú a shuimiú le huaireanta do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomháititheora chun an coinníoll seo a shásamh. Ní féidir leat am a chaith tú i mbun féinfhostaíochta a úsáid chun an coinníoll seo a shásamh.
 • Sa chás gur dóigh go mairfidh fostaíocht 3 mhí ar a laghad
 • A bhfuil leanbh amháin ar a laghad faoina gcúram, agus
 • A thuilleann níos lú ná suim ar leith ar a dtagann athrú de réir mhéid an teaghlaigh.

Go hiondúil, leanann an íocaíocht ar feadh bliana agus ní thagann aon athrú uirthi de bharr ardú pá, mar shampla, méadú nó laghdú ar thuillimh.

Sa dá chúinse a leanas, áfach, féadtar do ráta seachtainiúil den ITF a athbhreithniú le linn na bliana:

 • Má thosaíonn tú le cúram a thabhairt do leanbh breise, méadófar do ráta ITF (mar gheall gur tháinig méadú ar mhéid do theaghlaigh)
 • Má bhí Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora á fáil agat agus má cuireadh stop le d’íocaíocht mar gheall gur bhain do leanbh is óige an aosteorainn ábhartha amach, féadtar do ráta ITF a athbhreithniú chun caillteanas d’ÍTA a chur san áireamh.

Má chailleann tú do phost nó má tá uaireanta laghdaithe oibre agat

Má laghdaítear do phá san ionad oibre, ní thiocfaidh aon athrú íocaíochta ar an bhÍocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (ITF). Ní bheidh méadú i gceist. Mar sin féin, nuair a chríochnaíonn d'íocaíocht ITF, is féidir leat iarratas a dhéanamh in athuair ag tabhairt sonraí faoi d’ioncam nua laghdaithe. (Is gnách go n-íoctar an ITF ar feadh 52 seachtain. Ag deireadh na 52 seachtain, is féidir leat athchur isteach ar an ITF.)

Má laghdaítear na huaireanta oibre a oibríonn tú gach seachtain go dtí faoi bhun 19 n-uaire in aghaidh na seachtaine (38 uair in aghaidh na coicíse), ní bheidh tú i dteideal an ITF a fháil a thuilleadh. Ba chóir duit fógra a thabhairt don rannnóg ITF má thiteann do chuid uaireanta faoi bhun an riachtanais íosta.

Má chailleann tú do phost ní bheidh tú i dteideal an ITF a fháil a thuilleadh. Ní mór duit fógra a thabhairt don rannóg ITF.

An ITF a fháil le híocaíocht eile leasa shóisialaigh

Ní féidir leat an ITF a fháil má tá ceann amháin de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh a leanas á bhfáil agat:

Má tá ceann de na híocaíochtaí seo á bhfáil ag do chéile, do pháirtí sibhialta nó do chomháititheoir, is féidir leat a bheith i dteideal an ITF a fháil. Déanfar measúnú ar a n-íocaíocht leasa shóisialaigh, áfach, amhail ioncam ar mhaithe le cuspóirí an ITF. Má cháilítear thú don ITF, ní bhfaighidh siad íocaíocht duit a thuilleadh agus beidh tionchar aige seo ar aon Mhéadú i leith Leanbh Cáilithe.

Má tá tú i do thuismitheoir i d’aonair, d’fhéadfá bheith i dteideal an ITF sa mhullach ar d’Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora, Sochar Bean Chéile TréigthePinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).

Faoin Acht um Chosaint Mháithreachais, 1994, tá bean a gcáilítear í do Shochar Máithreachais, Sochar UchtaíochSochar Sláinte agus Sábháilteachta i dteideal ITF a éileamh (a fhad agus a chomhlíonann sí na coinníollacha íocaíochta ITF agus go bhfuil clann aici – ní cháilítear bean atá ag iompar clainne nach bhfuil aon leanaí eile aici don ITF go dtí go saolaítear an leanbh). Ní mór go mbeidh d’ioncam faoi bhun na teorann ioncaim ar mhéid do theaghlaigh. (Má tá Sochar Máithreachais á éileamh agat, ríomhtar do mheántuillimh sheachtainiúla trí d'olltuillimh a úsáid go dtí seo nó trí do P60 a úsáid). Íocfar ansin d’éileamh ar ITF ar feadh bliain amháin ó thús d’íocaíochta Sochar Máithreachais (má tá leanbh agat cheana féin) nó nuair a shaolaítear do leanbh, más é/í do chéad leanbh. Níl tú i dteideal leanúint leis an ITF a éileamh má ghlacann tú le saoire bhreise mháithreachais nó uchtaíoch neamhíoctha, mura bhfilleann tú ar an obair i ndiaidh saoire mháithreachais nó uchtaíoch nó má chailleann tú do phost tar éis filleadh ar an obair.

Cothabháil

Is féidir le tuismitheoir scartha cur isteach ar an ITF a luaithe a chomhlíonann siad na coinníollacha cáilitheacha agus

 • go bhfuil siad ina gcónaí leis na leanaí
 • Go bhfuil cothabháil iomlán á híoc acu don iarchéile, iarpháirtnéir nó iar-chomháititheoir lena gcónaíonn na leanaí

Ciallaíonn cothabháil iomlán a íoc nach mór don chothabháil a íocann tú, an t-iarratasóir ar an ITF, bheith an t-aon ioncam atá ag d’iarchéile, iarpháirtnéir sibhialta nó ag d’iar-chomháititheoir.

Ní féidir ach íocaíocht ITF amháin a dhéanamh do theaghlach

Cothabháil a íoc

Más tuismitheoir scartha thú agus má tá cothabháil á híoc agat, d’fhéadfá cáiliú don ITF. Chun cáiliú, ní mór duit cothabháil iomlán a bheith á híoc agat leis an tuismitheoir lena gcónaíonn na leanaí. Ní féidir ach íocaíocht ITF amháin a dhéanamh do theaghlach, níor cheart go mbeadh an ITF á fháil ag an tuismitheoir a bhfuil cothabháil á híoc agat leo.

Má tá cothabháil á híoc agat mar thoradh ar ordú cúirte nó comhaontú atá ina cheanglas dlíthiúil don dara teaghlach, ní bhainfear suim na híocaíochta cothabhála sin den ioncam ar a ndéanfar measúnú don ITF.

Cothabháil a fháil

Má tá cothabháil á fáil agat, déanfar measúnú ar shuim iomlán d'íocaíochta cothabhála amhail ioncam don ITF. Ní féidir ach íocaíocht ITF amháin a dhéanamh do theaghlach, níor cheart go mbeadh an ITF á fháil ag an tuismitheoir óna bhfuil cothabháil á fáil.

Ina theannta sin, déanfar measúnú ar thuismitheoir a fhaigheann cothabháil do leanbh cáilithe i leith an IT

 

.

Rataí

Ríomhtar an ITF ar bhonn 60% den difríocht idir an teorainn ioncaim do mhéid an teaghlaigh agus ioncam inmheasúnaithe an duine/na ndaoine ag a bhfuil an leanbh/na leanaí á dtógáil aníos. Cuirtear san áireamh comhioncam lánúine (lanúin phósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó i mbun comháitiú).

Déantar ioncam ó aon fhoinse (seachas na foinsí a dtugtar neamhaird dóibh thíos) a mheasúnú amhail maoin. Cé nach ann d’aon rialacha a fhágann as an áireamh measúnú ar chaipiteal, áfach, ní dhéanann an Roinn Coimirce Sóisialaí measúnú ar chaipiteal ná scrúdú a dhéanamh ar shonraí do chuntais bhainc nuair a dhéanann tú iarratas ar an ITF.

Is iad na príomh-mhíreanna a gcaitear leo amhail io

ncam:

 • .
 • Aon ioncam breise atá agatsa nó ag do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir ó fhostaíocht (ar nós pá le haghaidh ragoibre, bónais, liúntais nó coimisiúin).
 • Aon ioncam atá agatsa nó ag do chéile, páirtnéir shibhialta nó do chomháititheoir ón bhféinfhostaíocht.
 • Ioncam ó phinsin ghairme.
 • Ioncam a d’fhéadfadh bheith agatsa nó ag do chéile, páirtnéir shibhialta nó do chomháititheoir, lena n-áirítear íocaíochtaí leasa shóisialaigh.
 • Ioncam teaghlaigh ó íocaíochtaí cúramóra (Liúntas CúramóraSochar Cúramóra).
 • Ioncam cíosa trí réadmhaoin nó talamh a ligean ar cíos (ní dhéantar measúnú ar an luach caipitil). Déantar measúnú ar an ollioncam cíosa agus ní féidir leat íocaíochtaí morgáiste nó costais eile a asbhaint.

chuirtea

r san áireamh na híocaíochtaí a leanas amhail ioncam teaghlaigh:

Déanfar measúnú ar ioncam ó oibriú mar chúntóir baile do FSS le haghaidh éilimh nua ar an ITF ó Eanáir 2012 ar aghaidh agus ag tráth na hathnuachana le haghaidh éilimh eile.

Ioncam a ríomh don ITF

Ríomhann an Roinn Coimirce Sóisialaí d’ioncam inmheasúnaithe mar aon le do mheánioncam thar thréimhse áirithe ama.

Má fostaíodh le déanaí thú, déantar do mheánioncam seachtainiúil a ríomh ón uair a thosaigh tú ag oibriú. Má bhí tú ag oibriú ar feadh breis agus bliain, ríomhtar do mheánioncam seachtainiúil trí thagairt a dhéanamh do do P60 is déanaí. Ina theannta sin, úsáidtear do P60 chun do mheánioncam seachtainiúil a ríomh nuair a bhíonn athnuachan á déanamh ar d’éileamh. Má tá do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir féinfhostaithe, úsáidtear a (h)ioncam thar an tréimhse 12 mhí sula ndéanann tú d’éileamh chun a m(h)eánioncam seachtainiúil a ríomh.

Arís eile, chun cáiliú don ITF, ní mór do do mheánioncam seachtainiúil teaghlaigh bheith faoi bhun suim áirithe do mhéid do theaghlaigh. Féadfaidh tú samplaí de ríomhanna a léamh ar welfare.ie

.

 

 

 

Teorainneacha ioncaim an ITF i 2017

Teorainneacha ioncaim an ITF i 2017
Líon leanaí: Ioncam seachtainiúil teaghlaigh níos lú ná:
Leanbh amháin €511
Beirt leana í €612
Triúr leanaí €713
Ceathrar leanaí €834
Cúigear leanaí €9 60
Seisear leanaí €1,076
Seachtar leanaí €1,212
Ochtar leanaí €1,308

Tá se tábhachtach go mbeadh a fhios agat go bhfaighidh tú €20 ar a laghad in aghaidh na seachtaine, is cuma cé chomh beag an liúntas a gcáileofar thú dó.

Chun iarratas a dhéanamh comhlánaigh foirm iarratais ar Fhorlíonadh Ioncam Teaghlaigh (pdf). Is féidir leat cóip den fhoirm seo a fháil ón Ionad Intreo nó Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil. Má theastaíonn cúnamh uait chun an fhoirm seo a chomhlánú, is féidir leis an bhfoireann ón Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil nó ón Ionad Faisnéise do Shaoránaigh cúnamh a thabhairt duit.

Lena chinntiú go bpróiseáltar d’iarratas ar an ITF a thapúla agus is féidir, ba cheart duit d’fhoirm P60 is déanaí a chur san áireamh, 2 dhuilín pá a fuair tú le déanaí, agus cóip den Teastas Creidmheasanna Cánach a fuair tú don bhliain chánach reatha le d’iarratas.

Má mheasann tú gur diúltaíodh thú an ITF go héagórach is féidir leat an cinneadh seo a achomharc.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Seol d’fhoirm chomhlánaithe iarratais ar an bhÍocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht chuig:


 

 

 

 

An Rannóg um Fhorlíonadh Ioncaim Teaghlaigh

Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Foirgnimh an Rialtais
Bóthar Béal Átha na Lao
An Longfort
Éire

Uaireanta Oscailte: Líne gutháin: 10:00rn -12:30in & 2.00in - 4.00in, Luan go hAoine.
Teil:(043) 334 0053 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 43 334 0053)
Lóghlao:1890 92 77 70 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
R-phost: WFPSupport@welfare.ie

Last modified:25/03/2018
 

 Related Topics

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img