Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh


Print page


 

  Réamhrá
  Is íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin í an Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (WFP) atá ar fáil d'fhostaithe a bhfuil leanaí acu. Tugtar tacaíocht airgeadais bhreise do dhaoine ar phá íseal leis. Ní féidir leat cáiliú le haghaidh WFP má tá tú féinfhostaithe - ní mór duit féin nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir a bheith i d'fhostaí chun cáiliú.

  Ní mór duit leanbh amháin ar a laghad a bheith agat atá ina chónaí leat de ghnáth nó a fhaigheann tacaíocht airgeadais uait. Caithfidh do leanbh a bheith faoi 18 mbliana d'aois nó idir 18 agus 22 bhliain d'aois agus a bheith i mbun an oideachais lánaimseartha.

  Chun cáiliú don WFP, caithfidh do mheánioncam seachtainiúil teaghlaigh a bheith níos lú ná suim áirithe a bhraitheann ar líon tí do theaghlaigh. Is é an íocaíocht a gheofá ná 60% den difríocht idir a mheánioncam seachtainiúil teaghlaigh agus an teorainn ioncaim a bhaineann le do theaghlach. Le haghaidh tuilleadh eolais faoi mheánioncam teaghlaigh féach ‘Rátaí’ thíos.

  Ní ghearrtar cáin ar d'íocaíocht WFP. Más rud é go bhfuil tú ag fáil WFP, féadfar go mbeidh tú i dteideal

  Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua freisin. Ní chuirtear d'ioncam ón WFP san áireamh sa mheasúnú ar chárta leighis.

  Is féidir an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (BTWFD) agus an WFP a bheith íoctha le chéile freisin agus ní chuirfear an BTWFD san áireamh sa tástáil ioncaim don WFP.

  Buiséad 2019: tugadh isteach neamhaird íocaíochta cothabhála i leith an WFP. Le luach de €95.23 in aghaidh na seachtaine, leis seo, tá an WFP curtha ar aon dul le scéimeanna cúnaimh shóisialta eile.
   
  Rialacha
   
  Íocaíocht sheachtainiúil atá saor ó cháin is ea an WFP le haghaidh fostaithe a:

   • Oibríonn 38 uair an chloig nó níos mó in aghaidh na coicíse (tá aon teaglaim uaireanta a shroicheann 38 uair an chloig sa choicís inghlactha). Is féidir leat d'uaireanta seachtainiúla a chomhcheangal le huaireanta do chéile, do pháirtnéara shibhialta, do chomhchónaitheora chun an coinníoll seo a shásamh. Ní féidir leat am a chaitear i bhféinfhostaíocht (nó i bhFostaíocht Pobail, i dTairseach, i dTús nó sa Scéim Shóisialta Tuaithe) a úsáid chun an coinníoll seo a shásamh.
   • Bhfuil fostaíocht acu gur dóchúil go mairfidh sé 3 mhí ar a laghad
   • Bhfuil leanbh amháin nó níos mó ná sin acu atá ina chónaí leis nó léi, go hiondúíl, agus
   • A thuilleann níos lú ná méid a shocraítear de réir mhéid do theaghlaigh

  Ní mór duit a bheith fostaithe i Stát na hÉireann agus cáin agus ÁSPC a bheith á íoc agat anseo. Faoi rialacháin an AE, d'fhéadfá a bheith in ann WFP a éileamh más rud é go bhfuil do leanaí ag maireachtáil thar lear agus ag brath ortsa. Go ginearálta, leanann an íocaíocht ar feadh bliana amháin (52 seachtain) agus ní théann méadú, mar shampla, nó laghdú sa mhéid airgid a thuilltear laistigh den tréimhse sin i bhfeidhm uirthi.

  Mar sin féin, sna 2 chás atá léirithe ag seo a leanas, is féidir do ráta seachtainiúil WFP a athbhreithniú le linn na bliana:

   • Má thosaíonn tú ag tabhairt aire do leanbh breise is féidir do ráta WFP a mhéadú.
   • Má bhí Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora á fáil agat agus más rud é gur stopadh d'íocaíocht toisc gur shroich do leanbh is óige an teorainn aoise OFP is féidir do ráta WFP a athbhreithniú (trí neamhaird a thabhairt ar an ráta OFP a ndearnadh measúnú air i do thástáil ioncaim WFP is déanaí).

  Athruithe fostaíochta

  Má laghdaítear an pá a fhaigheann tú ón obair, fanfaidh d’Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (WFP) mar an gcéanna. Ní dhéanfar é a mhéadú. Mar sin féin, nuair a thagann deireadh le d'íocaíocht WFP is féidir leat athiarratas a dhéanamh, agus sonraí ar d'ioncam laghdaithe nua a thabhairt isteach leis. (Íoctar an WFP de ghnáth ar feadh 52 seachtain. Ag deireadh na 52 sheachtain, is féidir leat athiarratas a dhéanamh ar WFP.)

  Má laghdaítear líon na n-uaireanta a oibríonn tú gach seachtain go dtí go bhfuil sé faoi bhun 38 n-uair an chloig sa choicís, ní bheidh tú i dteideal an WFP a thuilleadh. Ba chóir duit fógra a thabhairt don rannóg WFP má théann do chuid uaireanta faoin íoscheanglais seo.
  Más rud é go n-aistrítear tú chuig post nua, tiocfaidh deireadh le do theidlíocht reatha ar an WFP agus beidh ort fógra a thabhairt don rannóg WFP. Is féidir leat athiarratas a dhéanamh ar WFP i ndáil le do phost nua.
  Má chailleann tú do phost ní bheidh tú i dteideal WFP a thuilleadh. Ní mór duit rannóg an WFP a chur ar an eolas faoi
  .
  Ag fáil WFP i gcomhar le híocaíochtaí leasa shóisialaigh eile
  Ní féidir leat WFP a fháil más rud é go bhfuil tú ar cheann de na scéimeanna seo a leanas nó íocaíochtaí leasa shóisialaigh:

  Is féidir le do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir éileamh a dhéanamh ar WFP fad is atá tú ag fáil ceann de na híocaíochtaí seo. Ach ní íocfar Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe (IQA) a thuilleadh, agus déanfar measúnú ar d'íocaíocht leasa shóisialaigh mar ioncam chun críocha a íocaíocht WFP. Beidh tionchar aige ar aon Mhéadú i leith Linbh Cháilithe. Ar an gcaoi chéanna, má tá ceann de na híocaíochtaí seo á fháil ag do chéile, ag do pháirtnéir sibhialta nó ag do chomhchónaitheoir, is féidir leat cáiliú le haghaidh WFP ach ní íocfar IQA leat a thuilleadh.

  Más rud gur tuismitheoir aonach tú, d'fhéadfá a bheith i dteideal WFP chomh maith le d’Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora nó Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).
   
  Is féidir leat Sochar BreoiteachtaSochar Díobhála a fháil agus tú ag fáil WFP (ar feadh 6 sheachtain as a chéile). Má tá tú as obair ar feadh níos mó ná 6 seachtaine as a chéile cuirtear d’íocaíocht WFP ar fionraí go dtí go bhfilleann tú ar an obair agus seolfaidh tú teastas deiridh isteach i rannóg an tSochair Bhreoiteachta nó an tSochair Dhíobhála Ceirde nó go dtí go rachaidh do thréimhse dámhachtana WFP in éag (cibé acu is túisce).

    Faoin Acht um Chosaint Mháithreachais 1994, bíonn bean atá ar shaoire mháithreachais nó uchtaíoch i dteideal go gcaithfí léi amhail is dá mbeadh sí i bhfostaíocht. Ciallaíonn sé seo gur féidir léi éileamh a dhéanamh ar WFP (ar choinníoll go gcomhlíonann sí coinníollacha na híocaíochta WFP agus go bhfuil teaghlach aici - ní cháilíonn bean thorrach nach bhfuil aon leanaí eile aici don WFP go dtí go mbreithnítear an leanbh). Caithfidh d'ioncam a bheith níos lú ná an teorainn ioncaim de réir an líon clainne atá agat agus de ghnáth ríomhtar é trí do thuilleamh comhlán go dtí seo nó trí thagairt a dhéanamh do do P60. Ansin, íocfar d'éileamh WFP ar feadh 52 seachtain ón dáta a chuir tú isteach é. Ní bhíonn tú i dteideal leanúint ar aghaidh ag éileamh WFP má ghlacann tú saoire mháithreachais nó uchtaíoch bhreise gan phá, má chailleann tú do phost tar éis duit filleadh ar obair nó éirí as do chuid fostaíochta.
   
  Cothabháil
  Is féidir le tuismitheoir scartha iarratas a dhéanamh ar WFP sa chás go gcomhlíonann sé nó sí na coinníollacha cáilitheacha agus

   • Go bhfuil sé nó sí ina chónaí nó ina cónaí leis na leanaí
   • Go bhfuil sé nó sí ag déanamh cúram iomlán de na páistí agus dá iarchéile nó dá iar-pháirtnéir sibhialta nó dá iar-chomhchónaitheoir lena a bhfuil na leanaí ina gcónaí

  Ciallaíonn cothabháil iomlán go gcaithfidh gurb é an chothabháil a íocann tú, an t-iarratasóir ar WFP, a bheith mar phríomhioncam d’iarchéile, d’iar-pháirtnéara shibhialta nó d’iar-chomháitritheora. Ní féidir le d’iarchéile nó le do pháirtí níos mó ná €100 in aghaidh na seachtaine a bheith ina ioncam acu féin agus ní féidir leo a bheith pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó in aontíos céileachais.
  Bronntar WFP ar feadh 52 seachtain. Ní féidir WFP a íoc ina aonar le duine atá san áireamh i do dhámhachtain WFP nó a áireamh in éileamh eile ar WFP le linn na tréimhse 52 seachtain sin.

  Ag íoc cothabhála
  Más tuismitheoir scartha thú agus má tá tú ag íoc cothabhála, d'fhéadfá cáiliú le haghaidh WFP. Le cáiliú, ní mór duit a bheith ag déanamh cúram iomlán de na leanaí agus don tuismitheoir lena bhfuil na páistí ina gcónaí. Ní féidir ach íocaíocht WFP amháin a dhéanamh le teaghlach agus mar sin ní féidir leis an tuismitheoir a bhfuil cothabháil á déanamh agat air WFP a fháil. Ní mór duit fianaise scríofa a sholáthar ón duine seo chun a thaispeáint go bhfuil siad ag fáil cothabhála.
  Má tá tú ag íoc cothabhála mar thoradh ar ordú cúirte nó mar thoradh comhaontú atá ceangailteach ó thaobh dlí le haghaidh an dara teaghlach, ní bhainfear luach na híocaíochta cothabhála sin as an ioncam le measúnú a dhéanamh ar an WFP.
   
  Ag fáil cothabhála
  Má tá tú ag fáil chothabhála, tugadh isteach neamhaird cothabhála de €95.23 in aghaidh na seachtaine ar chostais tithíochta, agus an fuílleach de measúnaithe ag 50%, i Márta 2019 chun é a chur ar aon dul le scéimeanna cúnaimh shóisialta eile. Ní féidir leat leas a bhaint as an neamhaird chothabhála ach amháin ar aon scéim amháin. Ní féidir ach íocaíocht WFP amháin a dhéanamh le gach aon teaghlach.
  I gcás tuismitheoir atá ag fáil cothabhála do leanbh cáilithe, déanfar measúnú ar an gcothabháil sin don WFP freisin.

  Rátaí
  Ríomhtar WFP ar bhonn 60% den difríocht idir an teorainn ioncaim do mhéid an teaghlaigh agus ioncam inmheasúnaithe an duine / na ndaoine atá ag tógáil an linbh / na leanaí. Cuirtear ioncam comhcheangailte na lánúine (lánúin pósta, páirtnéireachta shibhialta nó lánúin atá in aontíos céileachais) san áireamh.
  Déantar ioncam ó aon fhoinse (seachas na neamhairdeanna atá luaite thíos) a mheasúnú. Ní dhéanann an tástáil ioncaim WFP measúnú ar chaipiteal. Déanann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (DEASP) measúnú ar ioncam a fhaigheann tú ó thionóntaí a bhfuil réadmhaoin ar cíos agat leo. Is iad na príomh-mhíreanna a áirítear mar ioncam ná:

   • Do thuilleamh inmheasúnaithe féin agus tuilleamh inmheasúnaithe do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora. (Is ionann tuilleamh inmheasúnaithe agus an t-ollphá lúide cáin, ÁSPC an fhostaí, an Muirear Sóisialta Uilíoch agus an t-aoisliúntas (lena n-áirítear Tobhach Pinsin na Seirbhíse Poiblí agus ranníocaíochtaí le Cuntais Choigiltis Scoir Phearsanta.) Áirítear ioncam a thoilltear óna bheith ag obair mar chúnamh baile.
   • Aon ioncam breise atá agat féin nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir ón fhostaíocht (mar shampla pá as ragobair, bónais, liúntais nó coimisiún).
   • Aon ioncam a fhéadfaidh tú féin nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir a bheith agat as an fhéinfhostaíocht.
   • Ioncam ó phinsin cheirde.
   • Ioncam atá agat féin nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir lena n-áirítear íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus deontais mac léinn.
   • An t-ioncam teaghlaigh uile ó íocaíochtaí cúramóra (Liúntas CúramóraSochar Cúramóra).
   • Ioncam cíosa ó mhaoin nó talamh a ligean ar cíos (ní dhéantar measúnú ar an luach caipitil). Déantar an t-ollioncam cíosa a mheasúnú agus ní féidir leat íocaíochtaí morgáiste nó costais eile a asbhaint de. Áirítear ioncam cíosa a fhaightear ó sheomra a ligean amach ar cíos i do theach.

  Ní áirítear na híocaíochtaí seo a leanas mar ioncam teaghlaigh:

  Ioncam a ríomh don WFP
  Déanann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (DEASP) do thuilleamh inmheasúnaithe a ríomh thar thréimhse áirithe ama.

  Toisc go n-íoctar an WFP thar 52 seachtain, déanann an DEASP iarracht do mheántuilleamh a ríomh thar thréimhse ama chomhchosúil. De ghnáth úsáidfidh siad do P60 is déanaí nó do thuilleamh comhlán suas go dtí dáta d'iarratais. Más nach bhfuil tú ag obair le fada i do phost, ríomhtar do mheánioncam seachtainiúil ón am ar thosaigh tú ag obair leis an bhfostóir sin.
   
  Úsáidtear do P60 freisin chun do mheánioncam seachtainiúil a ríomh nuair a bhíonn d'éileamh á athnuachan. Má tá do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir féinfhostaithe, úsáidtear a (h)ioncam thar an tréimhse 12 mhí sula gcuireann tú d'éileamh isteach chun a (h)ioncam seachtainiúil meánach a ríomh.
   
  Arís, chun cáiliú, caithfidh do mheánioncam seachtainiúil teaghlaigh a bheith níos lú ná méid áirithe ag brath ar líon tí do theaghlaigh. Is féidir leat samplaí de ríomhaireachtaí a léamh ar welfare.ie.

    Teorainneacha ioncaim WFP in 2019


  Má tá (agat):

  Agus más rud é go bhfuil d'ioncam teaghlaigh seachtainiúil níos lú ná:

  Leanbh Amháin

  €521

  Beirt Leanaí

  €622

  Triúr Leanaí

  €723

  Ceathrar Leanaí

  €834

  Cúigear Leanaí

  €960

  Seisear Leanaí

  €1,076

  Seachtar Leanaí

  €1,212

  Ochtar Leanaí nó níos mó na sin

  €1,308


  Figiúirí glanioncaim is iad seo, is é sin a rá tar éis cáin ioncaim, an Muirear Sóisialta Uilíoch, ÁSPC an fhostaí agus ranníocaíochtaí pinsin a bheith bainte díobh.

  Tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas, má cháilíonn tú don WFP, go bhfaighidh tú íosmhéid de €20 gach seachtain. Is féidir leat an Réríomhán Tairbhe Oibre ón DEASP a úsáid chun cabhrú leat na hiarmhairtí airgeadais a bhaineann leis an obair lánaimseartha a mheas. Ar an Réríomhán, déantar amach an méid iomlán a gheofá tar éis duit obair lánaimseartha a ghlacadh (Íocaíocht do Teaghlaigh i bhFostaíocht san áireamh) agus déantar comparáid idir seo agus an méid atá á fháil agat in íocaíochtaí cuardaitheora poist (Forlíonadh Cíosa san áireamh).

  Más rud é go bhfuil tú ag fáil WFP, féadfar go mbeidh tú i dteideal Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua freisin.

  Conas iarratas a dhéanamh
  Chun iarratas a dhéanamh líon isteach foirm iarratais ar Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (pdf). Is féidir leat cóip den fhoirm seo a fháil san Ionad Intreo nó san Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh i do cheantar féin. Más rud é go bhfuil cabhair ag teastáil uait chun an fhoirm seo a líonadh, beidh an fhoireann san Ionad Intreo, san Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh nó san
  Ionad Eolais do Shaoránaigh in ann cabhrú leat.

  Eiseofar foirmeacha iarratais athnuachana chugat go huathoibríoch thart ar 8 seachtaine sula rachaidh do theidlíocht reatha in éag.

  Chun a chinntiú go ndéantar d'iarratas ar WFP a phróiseáil chomh tapa agus is féidir, ba chóir duit d'fhoirm P60 is déanaí, do dhuillín pá is déanaí, agus cóip de do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach don bhliain chánach reatha a chur isteach le d’iarratas. Más rud é nach bhfuil do P60 faighte agat go fóill, seol do dhuillín pá don 52ú seachtain don bhliain chánach dheireanach isteach.
   
  Má cheapann tú gur diúltaíodh WFP leat go héagórach is féidir leat achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh seo.

  Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas - Iarratasóirí céaduaire
  Seol d'fhoirm iarratais chomhlánaithe um Íocaíocht do Teaghlaigh i bhFostaíocht chuig:

  Rannóg na hÍocaíochta Teaghlaigh Oibre (WFP)
  An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
  Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
  Tithe an Rialtais
  Bóthar Bhéal Átha na Lao
  An Longfort
  Éire

  Uaireanta Oscailte: Líne Fóin: 10: 00-12: 30in & 2.00in - 4.00in, Luan go hAoine.
    Teil:(043) 334 0053 (Más ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann atá tú, glaoigh ar +353 43 334 0053)

  Íosghlao: 1890 92 77 70 (Nóta: d'fhéadfadh na rátaí a ghearrtar as uimhreacha 1890 (Íosghlao) a úsáid a bheith éagsúil)

  Ríomhphost: WFPSupport@welfare.ie

  Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas - Athnuachaintí
  Má tá iarratas á dhéanamh agat chun d'Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht a Athnuachan, seol d’fhoirm Athnuachana chomhlánaithe chuig:

  An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
  Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
  Rannóg Athnuachana WFP
  Bóthar Oliver Plunkett
  Leitir Ceannain
  Co. Dhún na nGall

  Uaireanta Oscailte Athnuachana an WFP: Líne Fóin: 10rn - 4in Luan go hAoine
  Glaoigh ar:  (074) 9164575
  Ríomhphost:  WFPRenewals@welfare.ie

Last modified:17/07/2019
 

 Related Topics

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img