Sochar Linbh


Print page

Réamhra

In Éirinn íoctar Sochar Linbh (tugadh Liúntas Leanaí air cheana) le tuismitheoirí nó le caomhnóirí leanaí atá faoi 16 mbliana d'aois, nó faoi 18 mbliana d'aois má bhíonn an leanbh in oideachas lánaimseartha, ar chúrsa traenála Youthreach nó má tá an leanbh faoi mhíchumas.

Má bhí ilbhreith agat beidh tú i dteideal deontais speisialta tráth na breithe agus nuair a bhíonn siad 4 bliana d'aois agus arís nuair a bhíonn siad 12 bhliain d'aois. Tá Sochar Linbh iníoctha ag ceann go leith an ráta iomchuí do chúpla agus ag dúbailt an ráta iomchuí as triúr leanaí in aon bhreith agus ilbhreitheanna eile.

Rialacha

Ní mór duit cur isteach ar íocaíocht laistigh de 12 mhí:

 • De bhreith do linbh nó
 • Den mhí gur déanadh ball de do chlann den leanbh nó
 • Den mhí ar tháinig an teaghlach le cónaí in Éirinn.

Breith do linbh

Má rugadh do leanbh in Éirinn, tar éis duit breith do linbh a chlárú, cuirfidh an Roinn Coimirce Sóisialaí éileamh ar Shochar Linbh ar bun don leanbh:

 • Mura bhfuil éileamh agat cheana ar Shochar Linbh , cruthóidh an Roinn ceann nua agus cuirfear foirm éilimh chugat a mbeidh cuid áirithe di líonta amach cheana, chun do shíniú agus faisnéis i gcomhair na híocaíochta a fháil uait. Áirítear san fhoirm faisnéis maidir le hiarratas ar bun do leanbh nua ar line a dhéanamh. (Tabhair aire nach féidir leat iarratas ar líne a dhéanamh ach amháin má iarrann an Roinn duit é a dhéanamh.) Tabharfar Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) don leanbh freisin.
 • Má tá ceart agat cheana ar Shochar Linbh do leanbh eile, cuirfear do leanbh nua leis an éileamh seo agus íocfar an sochar go huathoibríoch ó mhí na breithe. Cuirfidh an Roinn litir chugat chun an íocaíocht a deimhniú. Tabharfar Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) don leanbh freisin.

Leanái atá 16 agus 17 mbliana d’aois

Má tá tú ar cur isteach ar shíneadh le do Shochar Linbh do leanbh atá faoi mhíchumas nó do leanbh atá faoi 18 mbliana agus ag freastal ar oideachas lánaimseartha nó ar chúrsa lánaimseartha Youthreach, beidh ort foirm CB2 (féach 'Conas iarratas a dhéanamh thíos) a chomhlánú. Ní mór don fhoirm sin a bheith deimhnithe ag:

 • An scoil/coláiste más ag freastal ar an oideachas lánaimseartha atá do leanbh
 • Youthreach má tá do leanbh ag freastal ar chúrsa Youthreach nó
 • Dochtúir má tá do leanbh faoi mhíchumas.

Ní mór duit scéal a chur ar an bpointe chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí i dtaobh do linbh atá 16 nó 17 bliana d'aois agus ag freastal ar an oideachas lánaimseartha má:

 • Fhágann do leanbh an scoil/coláiste/cúrsa YOUTHREACH nó FET roimh an dáta deimhnithe nó
 • Bhíonn do leanbh in ann é/í féin a chothú roimh dó/dí 9 mbliana déag a bhaint amach nó an dáta atá deimhnithe ag an dochtúir

Oideachas lánaimseartha (16 agus 17 bliana d'aois)

Má tá do pháiste os cionn 16 bliana d'aois agus in oideachas lánaimseartha gheobhaidh tú Sochar Linbh go dtí mí an Mheithimh. Ní bhfaighidh tú íocaíocht eile go dtí go bhfilleann do pháiste ar an oideachas lánaimseartha. Seolfaidh an rannóg Sochair Linbh foirm CB2 chugat i mí Lúnasa. Má fhilleann do pháiste ar an oideachas lánaimseartha i Meán Fómhair, comhlánaigh foirm CB2 agus seol ar ais í. Nuair a gheobhaidh tú d'íocaíocht, beidh aon riaráistí atá ag dul duit san áireamh, lena n-áirítear Sochar Linbh le haghaidh mí Iúil agus mí Lúnasa. Má bhaineann do leanbh 18 bhliain d’aois amach i rith an tsamhraidh, gheobhaidh tú aon riaráistí atá dlite suas go dtí an mhí a bhaineann siad 18 amach, ar choinníoll go bhfillfidh siad ar oideachas i Meán Fómhair.

Mura bhfaigheann tú foirm leis an bpost ón Rannóg an tSochair Linbh, ba chóir duit an fhoirm CB2 a líonadh i Meán Fómhair - féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos.

Sochar Linbh agus Rialacháin an AE

Sásaíonn saoránaigh an AE/an LEE agus náisiúnaigh na hEilvéise atá ag obair in Éirinn, an coinníoll gnáthchónaithe do Shochar Linbh. Is ionann an cás freisin má tá an t-oibrí a bheith dífhostaithe agus faigheann sé/sí Sochar Cuardaitheora Poist.

Más saoránach den AE/LEE nó náisiúnach den Eilvéis tú, agus tú ag obair i dtír atá clúdaithe ag Rialacha an AE, is iondúil go n-íocann an tír ina bhfuil tú ag obair inti Sochar Linbh fiú amháin má tá do theaghlach ina gcónaí i dtír eile. Má tá do leanaí ina gcónaí i dtír eile den AE/LEE ba chóir duit cur isteach ar aon Sochair Theaghlaigh dá bhfuil tú i dteideal sa tír sin freisin, áfach.

Má tá an Sochar Teaghlaigh a fhaigheann tú sa tír ina bhfuil cónaí ar do leanaí níos lú ná an íocaíocht Sochair Linbh anseo, íocfar an difríocht tríd an íocaíocht Sochair Linbh. Le tuilleadh eolais a fháil ar thionchar Rialúcháin an AE ar Shochar Linbh, téigh i dteagmháil leis an Rannóg Sochair Linbh (féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas' thíos).

Is iad seo a leanas na tíortha atá clúdaithe ag Rialúcháin an AE: an Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, an Chróit, an Chipir, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Ungáir, an Íoslainn, Éire, an Iodáil, an Laitvia, Lichtinstéin, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Iorua, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn, an Eilvéis, an Ísiltír, an Ríocht Aontaithe (lasmuigh d'Oileáin Mhuir nIocht).

Saoránaigh neamh-AE/LEE

Caithfidh daoine nach bhfuil ina saoránaigh den AE/den LEE a bheith ina ngnáthchónaí in Éirinn le bheith incháilithe ar Shochar Linbh. Mura bhfuil tú i do shaoránach den AE/den LEE agus má tá tú ag obair go dlíthiúil sa Stát seo, d'fhéadfadh sé go mbeifeá incháilithe ar Shochar Linbh dá mbeadh do leanbh ina chónaí anseo. Tá tuilleadh eolais ar ghnáthchónaí le fáil anseo.

Seiceálacha frith-chalaoise

I láthair na huaire, éilítear ar shaoránaigh an AE/an LEE agus ar náisiúnaigh na hEilvéise atá clúdaithe ag Rialúcháin an AE dearbhú a thabhairt gach 3 mhí go bhfuil siad fós ag obair sa Stát.

I láthair na huaire, éilítear ar dhaoine nach bhfuil ina saoránaigh den AE/den LEE dearbhú a thabhairt gach 4 mhí go bhfuil siad agus a leanaí fós ina gcónaí sa Stát.

Éileamh mí-ionraic ar Shochar Linbh

Féadtar pionós airgid téarma príosúnachta suas le trí bliana a ghearradh ar éinne a dhéanann ráiteas bréagach nó míthreorach d’fhonn Sochar Linbh a fháil dó féin nó d’éinne eile.

Athruithe ar chúinsí

Ní mór duit an Roinn Coimirce Sóisialaí (DSP) i scríbhinn a chur ar an eolas faoi aon athruithe a thagann ar do chúinsí a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do d’éileamh ar Shochar Linbh. I measc na n-athruithe a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do d’éileamh tá an méid a leanas:

 • Athrú seolta
 • Níl an leanbh i do theannta nó faoi do chúram a thuilleadh
 • Athrú Oifig an Phoist nó institiúid eile airgeadais
 • Fágann leanbh 16 nó 17 mbliana d’aois oideachas lánaimseartha
 • Fágann tusa nó do leanbh/leanaí an Stát
 • Tosaíonn tú féin‚ do chéile nó do pháirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir ag oibriú i dtír eile

Féadfaidh tú Foirm CB56 (pdf) a úsáid chun an DSP a chur ar an eolas faoi aon athruithe ar do chúinsí.

Rataí

Ráta míosúil i 2017

Tá Sochar Linbh €140 (bhí sé €135 roimh Eanáir 2016) sa mhí le haghaidh gach leanbh (íoctar é an chéad Mhárta de mhí). Má fhaigheann tú Sochar Linbh den chéad uair, íoctar é ag tús an mhí a leanann breith do leanbh.

páiste amháin
€140
beirt pháistí €280
triuir páistí €420
ceathrar páistí €560
cúigear páistí €700
seisear páistí €840
seachtar páistí €980
ochtar páistí €1,120

Ilbhreitheanna

Íocfar sochar leanaí ar son cúpla ag 1.5 uair an ráta mhíosúil iomchuí do gach leanbh. Nuair atá triúr nó níos mó leanaí i gceist san ilbhreith íocfar an sochar ag dhá oiread an ráta mhíosúil iomchuí, sa chás go bhfuil ar a laghad triúr de na leanaí intofa i gcónaí.

Conas iarratas a dhéanamh

Leanbh atá faoi 16 bliana d'aois

Má rugadh do leanbh in Éirinn agus mura bhfuil éileamh agat ar bun leanaí eile, cuirfidh Rannóg an tSochair Linbh foirm iarratais chugat. Áirítear san fhoirm faisnéis maidir le hiarratas ar bun do leanbh nua ar line a dhéanamh. (Tabhair aire nach féidir leat iarratas ar líne a dhéanamh ach amháin má iarrann an Roinn duit é a dhéanamh.)

Má tá éileamh agat ar Shochar Linbh do leanbh eile, cuirfear do leanbh nua leis an éileamh ar Shochar Linbh seo agus íocfar an sochar go huathoibríoch ó mhí na breithe. Cuirfidh an Roinn litir chugat chun an íocaíocht a dheimhniú.

Murar rugadh do leanbh in Éirinn nó mura bhfuil a breith cláraithe laistigh den tréimhse riachtanach (3 mhí) caithfidh tú Sochar Linbh (foirm CB1) (pdf) a líon isteach. Ní mór duit é a sheoladh le cóip de theastas breithe do linbh (murar rugadh do leanbh in Éirinn) i SAORPHOST chuig Rannóg an tSochair Linbh - Féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas’ thíos. Is féidir leat teastas breithe a fháil dod' leanbh ó Oifig an Ard-Chláraitheora. Tabharfar cóip speisialta duit i gcomhair Sochar Linbh, nach seolfaidh an Roinn ar ais chugat. Ní éilítear teastais bhreithe ar leanaí a rugadh sa Stát.

Íocaíocht uilíoch is ea Sochar Linbh. Áfach, is fútsa atá sé ag aon tráth chun éileamh maidir le leanbh nua a dhiúltú nó chun leanúint leis nó gan glacadh le híocaíochtaí le haghaidh leanaí atá agat cheana féin. Chun é seo a dhéanamh‚ cuireann tú seo i scríbhinn trí SHAORPHOST chuig an Rannóg Sochar Linbh – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas’ thíos.

Leanaí atá 16 agus 17 mbliana d’aois

Chun Sochar Linbh a fháil do leanbh atá 16 nó 17 bhliain d’aois, líon isteach Sochar Linbh foirm CB2 (pdf). Má tá tú ag fáil Sochar Linbh do do leanbh, cuirfidh an Rannóg an tSochair Linbh foirm iarratais chugat. Seol do fhoirm trí SAORPHOIST chuig an Rannóg an tSochair Linbh - féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas' thíos. Má tá aon deacracht agat ag líonadh isteach na foirme seo , tabharfaidh an fhoireann i d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil cúnamh duit.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg an tSochair Linbh

Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Oifig Sheirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Oilibhéir Phluincéid Naofa
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
F92 T449

Uaireanta Oscailte:Ní féidir leat teagmháil a dhéanamh ach amháin ar an teileafón nó trí ríomh-phost
Teil: (074) 916 4496 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 74 916 4496)
Lóghlao: 1890 400 400 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

Féadfaidh tú ríomhphost a sheoladh chuig an Rannóg Sochar Linbh trí leas a úsáid as an bhfoirm shlán fiosrúcháin Sochar Linbh.

Last modified:12/01/2018
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img