�rachas S�isialach P�-Choibhneasa (�SPC)


Print page

Rann�ga na mBileog

Is infheidhmithe � 1 Ean�ir 2012 iad na r�ta� �SPC a thugtar sna t�bla� seo a leanas agus cuims�onn siad an Rann�oca�ocht �rachais Sh�isialaigh, a bhaineann leis an ioncam uile sa bhliain 2012.

Ioncam chun cr�che �SPC

Is de bhun ph� in�irithe an fhosta� a r�omhtar �SPC. Is �ard at� sa ph� in�irithe n� ollph� airgid m�ide p� bar�lach (n� sochar comhchine�il) m�s cu�.

Luach saothair scairbhunaithe

�n mbliain 2011, cuirtear an luach saothair scairbhunaithe san �ireamh mar ph� bar�lach chun �SPC an fhosta� a r�omh. Is � an luach saothair scairbhunaithe n� scaireanna n� stoc (agus scair-roghanna san �ireamh) a fhaigheann an fosta� sa chuideachta is fost�ir n� sa chuideachta a bhfuil an chuideachta is fost��r faoina smacht.

T� an luach saothair scairbhunaithe faoi r�ir �SPC an fhosta� amh�in, ar r�ta 4%. Ba ch�ir an luach saothair scairbhunaithe a chur san �ireamh, san �it ar cu� sin, mar ioncam nuair a chinntear an fho-aicme chu� d�fhostaithe agus nuair a ghearrtar �SPC an fhosta�.

N�l an luach saothair scairbhunaithe faoi r�ir �SPC an fhost�ra. N�or ch�ir � a chur san �ireamh mar ioncam nuair a chinntear an fho-aicme chu� d�fhost�ir� agus nuair a ghearrtar �SPC an fhost�ra.

I gc�sanna �irithe is � an toradh a d�fh�adfadh a bheith air seo n� fo-aicme �SPC an fhost�ra a bheith �ags�il le fo-aicme �SPC an fhosta�.

Sampla: M� bh�onn p� seachtaini�il �350 ag fosta� Aicme A agus m� bh�onn gn�thachain �30 �n luach saothair scairbhunaithe aige/aici i seachtain �irithe, r�omhtar �SPC an fhosta� de bhun ioncaim �380 - fo-aicme AL. R�omhtar �SPC an fhost�ra de bhun ioncaim �350 - fo-aicme AO.

Ba ch�ir �SPC an fhost�ra agus �SPC an fhosta� a shuimi� mar is gn�ch. M� bh�onn an fho-aicme a bhaineann leis an bhfosta� �ags�il leis an bhfo-aicme a bhaineann leis an bhfost�ir, n� m�r i gc�na� an tuairisce�n a dh�anamh ar fhoaicme an fhosta�.

Ioncam seachtaini�il os cionn �500

 Cuireadh deireadh leis an Rann�oca�ocht Sl�inte sa bhliain 2011. De thoradh an athraithe seo, n� hann a thuilleadh d�fho-aicm� mar A2, A5, B2, C2, D2, H2, J2 agus S2. Agus talamh sl�n � dh�anamh de nach mbeadh aon athr� tagtha ar thuarastal/ioncam, na fostaithe a ndearnadh tuairisce�in sa bhliain 2011 ina dtaobh faoi aon cheann de na fo-aicm� seo, ba ch�ir iad a thuairisci� sa bhliain 2012 mar A1, A4 (m� rinneadh tuairisce�n ina leith mar A5 roimh seo), B1, C1, D1, H1, J1 n� S1. I ngach c�s, mar sin, inar m� an t-ioncam seachtaini�il n� �500 sa tseachtain, ba ch�ir fo-aicme A1, A4, B1, C1, D1, H1, J1, n� S1 a thuairisci�.

Sealbh�ir� Oifige

�ocfaidh sealbh�ir� oifige �SPC ag r�ta 4% ar an ioncam uile, m�s rud � go bhfuil a n-ioncam os cionn �5,200 sa bhliain. Ba ch�ir iad a thuairisci� ar Aicme K.

Ioncam is fi� �100 n� n�os l�

T�BHACHTACH: Daoine nach bhfuil faoi dhliteanas, mar dhaoine a fhaigheann pinsin cheirde agus sealbh�ir� oifige poibl� a bhfuil ioncam seachtaini�il �100 n� n�os l� acu, ba ch�ir iad a thuairisci� ar Aicme M.

Aicm� �SPC B,C agus D

�ocfaidh Aicm� �SPC B, C agus D �SPC ag 0.9% suas go �1,443 sa tseachtain agus 4% os cionn �1,443 sa tseachtain.

D�ol�ine � �SPC ar thuilleamh/ioncam �seal

Fostaithe at� faoi chumhdach Aicm� A, B, C, D, E agus H agus a bhfuil p� seachtaini�il in�irithe �352 n� n�os l� acu, t� siad d�olmhaithe � �SPC a �oc i gcomhair na seachtaine sin. N� m�r, �fach, don fhost�ir a scair den �SPC a �oc mar is gn�ch. N� rachaidh s� seo i bhfeidhm ar theidl�ochta� na bhfostaithe ar shochair n� ar phinsin. Fostaithe a luain�onn a bp�/n-ioncam seachtaini�il os cionn agus faoi bhun na teorann d�ol�ine �352, n�l siad i dteideal ais�oca bliant�la.

Li�ntas Saor-�-�SPC an Fhosta�

Fanann an Li�ntas Saor-�-�SPC ag �127 sa tseachtain i gc�s fostaithe in Aicm� A agus H a thuilleann n�os m� n� �352 agus ag �26 sa tseachtain i gc�s na bhfostaithe go l�ir in Aicm� B, C agus D.

N� bhaineann an li�ntas le h�bhar ach i gc�s seachtain� fosta�ochta in�rachais ina n-�octar �SPC. Cuimhnigh nach dt�ann an li�ntas seo i bhfeidhm ar na holltairseacha seachtaini�la in�irithe p� � thaobh an fho-aicme chu� rann�oca�ochta a chinneadh.

Rann�oca�ochta� i gc�s daoine f�infhostaithe

Daoine f�infhostaithe ag a bhfuil ioncam ioml�n �5,000 n� n�os m� sa bhliain ch�nach, �ocann siad rann�oca�ochta� �rachais sh�isialaigh d�Aicme S. �octar na rann�oca�ochta� ar ollioncam duine l�ide li�ntais chaipitil agus aoisli�ntas incheadaithe. Tugtar cuntas anseo th�os ar na socruithe chun rann�oca�ochta� f�infhostaithe a �oc.

 • Iad si�d a �ocann a gc�in go d�reach leis an Ard-Bhailitheoir, �ocfaidh siad a Rann�oca�ocht �rachais Sh�isialaigh i dteannta a gc�nach ioncaim. Beidh orthu Rann�oca�ocht �rachais Sh�isialaigh 4% den ioncam uile, n� �253, cib� ceann is m�, a �oc.
 • Iad si�d a �ocann c�in �MAT, bainfidh a bhfost�ir� na rann�oca�ochta� as a n-ioncam.
 • Iad si�d ar inis Cigire C�nach d�ibh nach g� d�ibh tuairisce�n ar ioncam a thabhairt, n� m�r d�ibh rann�oca�ocht ar r�ta cothrom �157 a �oc leis an Roinn seo.
 • Iad si�d a dtagann a bpr�omhioncam �n scairiascaireacht agus a ranga�odh mar dhaoine f�infhostaithe, f�adfaidh siad rann�oca�ocht bhreise a �oc i leith sochar �irithe faoi Aicme P. Mar aon leis an rann�oca�ocht Aicme S, �ocfaidh siad rann�oca�ocht 4% den ioncam uile thar an Li�ntas Saor-�-�SPC �2,500 sa bhliain n� �200, cib� ceann is m�.

Rann�oca�ochta� deonacha

Mura bhfuil t� faoi chumhdach an �SPC ar bhonn �igeantach a thuilleadh, mar fhosta� n� mar dhuine f�infhostaithe, agus m� t� t� faoi bhun 66 bliana d�aois, f�adfaidh t� a bheith �rachaithe ar bhonn deonach, ar chuntar go gcomhl�onfaidh t� coinn�ollacha �irithe. D�antar an m�id de Rann�oca�ocht Dheonach in aon bhliain rann�oca�ochta a �ireamh mar ch�atad�n de d�ioncam in�irithe, faoi r�ir �os�oca�ochta agus uas�oca�ochta. T� tr� r�ta ann i gcomhair rann�oca�ochta� deonacha:

Sochair a chl�da�tear as �SPC Rann�oca�ochta� deonacha
R�ta Ard: R�ta �seal: R�ta speisialta: Sochair a chl�da�tear:
T� N�l N�l Pinsean St�it (Eatramhach)
T� N�l T� Pinsean St�it (Rann�ocach)
T� T� T� Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach)
T� T� T� �oca�ocht don Chaomhn�ir (Rann�ocach)
T� T� T� Deontas M�ala

R�ta ard: 6.6% do dhaoine a d'�oc �SPC ag Aicm� A, E agus H an uair dheireanach
R�ta �seal: 2.6% do dhaoine a d'�oc �SPC ag Aicm� B, C agus D an uair dheireanach
R�ta speisialta: R�ta cothrom �253 do dhaoine a d'�oc �SPC ag Aicme S an uair dheireanach.

Chun a thuilleadh eolais a fh�il, log�il isteach ar 'www.welfare.ie'.

 


R�ta� rann�oca�ochta �SPC:

 

Aicme A

Fo-Aicme A0
Banda ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
C� mh�id den ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fosta� ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fost�ir ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
�38 - �352
� go l�ir
Dada
4.25%

 

Fo-Aicme AX
Banda ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
C� mh�id den ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fosta� ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fost�ir ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
�352.01 - �356
An ch�ad �127
Dada
4.25%
Iarmh�id
4.00%
4.25%

 

Fo-Aicme AL
Banda ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
C� mh�id den ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fosta� ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fost�ir ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
�356.01 - �500
An ch�ad �127
Dada
10.75%
Iarmh�id
4.00%
10.75%

 

Fo-Aicme A1
Banda ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
C� mh�id den ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fosta� ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fost�ir ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Nios m� n� �500
An ch�ad �127
Dada
10.75%
Iarmh�id
4.00%
10.75%

 

Rannph�irtithe Fosta�ochta Pobail amh�in

Fo-Aicme A8
Banda ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
C� mh�id den ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fosta� ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fost�ir ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Suas go �352
� go l�ir
Dada
0.50%

 

Fo-Aicme A9
Banda ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
C� mh�id den ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fosta� ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fost�ir ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
N�os m� n� �352
An ch�ad �127
Dada
0.50%
Iarmh�id
4.00%
0.50%

Daoine in Aicme A

 • Daoine i bhfosta�ocht thionscla�och, tr�cht�la agus de chine�l seirbh�se a fhosta�tear faoi chonradh seirbh�se ag a bhfuil p� in�irithe �38 n� n�os m� sa tseachtain � gach fosta�ocht.
 • St�tseirbh�sigh agus Seirbh�sigh Phoibl� a earca�odh � 6 Aibre�n 1995

Sochair Aicme A

 • Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta
 • Sochar Breoiteachta
 • Sochar M�ithreachais
 • Sochar Uchta�och
 • Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta
 • Pinsean Easl�ine
 • Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach)
 • �oca�ocht don Chaomhn�ir (Rann�ocach)
 • Pinsean St�it (Rann�ocach)
 • Pinsean St�it (Eatramhach)
 • Deontas M�ala
 • Sochar C�ire�la
 • Sochair Dh�obh�lacha Ceirde
 • Sochar C�ram�ra

Aicme J

Fo-Aicme J0
Banda ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
C� mh�id den ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fosta� ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fost�ir ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Suas go �500
� go l�ir
Dada
0.50%

 

Fo-Aicme J1
Banda ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
C� mh�id den ioncaim seachtaini�il
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fosta� ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
Gach Fost�ir ioncam
(Agus luach saothair scairbhunaithe san �ireamh, m�s cu�)
N�os m� n� �500
� go l�ir
Dada
0.50%

 

Daoine in Aicme J

 • De ghn�th, daoine ag a bhfuil p� in�irithe faoi bhun �38 sa tseachtain (� gach fosta�ocht). T� l�on beag fostaithe in�rachaithe ag Aicme J, �fach, is cuma c� mh�id airgid a thuilleann siad, mar fhostaithe at� thar 66 bliana d'aois n� daoine i bhfo-fhosta�ocht. Chun a thuilleadh eolais a fh�il, log�il isteach ar 'www.welfare.ie'

Sochair Aicme J

 • Sochar D�obh�lacha Ceirde.

Aicme E

Fo-Aicme E0
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
Suas go �352
� go l�ir
Dada
6.87%

 

Fo-Aicme E1
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
N�os m� n� �352
An ch�ad �127
Dada
6.87%
Iarmh�id
3.33%
6.87%

Daoine in Aicme E

 • Ministr� Reiligi�in arna bhfost� ag Comhlacht Ionada�och Eaglais na h�ireann. �octar �SPC faoin gC�ras Baili�ch�in Speisialta.

Sochair Aicme E

 • Sochar Breoiteachta
 • Sochar M�ithreachais
 • Sochar Uchta�och
 • Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta
 • Pinsean Easl�ine
 • Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach)
 • �oca�ocht don Chaomhn�ir (Rann�ocach)
 • Pinsean St�it (Rann�ocach)
 • Pinsean St�it (Eatramhach)
 • Deontas M�ala
 • Sochar C�ire�la
 • Sochar C�ram�ra

Aicme B

Fo-Aicme B0
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
Suas go �352
� go l�ir
Dada
2.01%

 

Fo-Aicme BX
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
�352.01 - �500
An ch�ad �26
Dada
2.01%
Iarmh�id
0.90%
2.01%

 

Fo-Aicme B1
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
N�os m� n� �500
An ch�ad �26
Dada
2.01%
�26.01 - �1,443
0.90%
2.01%
Iarmh�id
4.00%
2.01%

 

Daoine in Aicme B

 • St�tseirbh�sigh bhuana inphinsin a earca�odh roimh 6 Aibre�n 1995
 • Docht�ir� agus fiacl�ir� cl�raithe a fhosta�tear sa St�tseirbh�s
 • Garda� a earca�odh roimh 6 Aibre�n 1995

Sochair Aicme B

 • Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach)
 • �oca�ocht don Chaomhn�ir (Rann�ocach)
 • Sochair Theoranta Dh�obh�lacha Ceirde
 • Deontas M�ala
 • Sochar C�ram�ra

Aicme C

Fo-Aicme C0
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
Suas go �352
� go l�ir
Dada
1.85%

 

Fo-Aicme CX
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
�352.01 - �500
An ch�ad �26
Dada
1.85%
Iarmh�id
0.90%
1.85%

 

Fo-Aicme C1
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
N�os m� n� �500
An ch�ad �26
Dada
1.85%
�26.01 - �1,443
0.90%
1.85%
Iarmh�id
4.00%
1.85%

 

Daoine in Aicme C

 • Oifigigh Choimisi�nta an Airm agus baill de Sheirbh�s Altranais an Airm, a earca�odh roimh 6 Aibre�n 1995

Sochair Aicme C

 • Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach)
 • �oca�ocht don Chaomhn�ir (Rann�ocach)
 • Deontas M�ala
 • Sochar C�ram�ra

Aicme D

Fo-Aicme D0
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
Suas go �352
� go l�ir
Dada
2.35%

 

Fo-Aicme DX
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
�352.01 - �500
An ch�ad �26
Dada
2.35%
Iarmh�id
0.90%
2.35%

 

Fo-Aicme D1
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
N�os m� n� �500
An ch�ad �26
Dada
2.35%
�26.01 - �1,443
0.90%
2.35%
Iarmh�id
4.00%
2.35%

 

Daoine in Aicme D

 • Fostaithe buana inphinsin sa tseirbh�s phoibl� seachas iad si�d a luaitear in Aicm� B agus C, a earca�odh roimh 6 Aibre�n 1995

Sochair Aicme D

 • Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach)
 • �oca�ocht don Chaomhn�ir (Rann�ocach)
 • Sochair Dh�obh�lacha Ceirde
 • Deontas M�ala
 • Sochar C�ram�ra

Aicme H

Fo-Aicme H0
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
Suas go �352
� go l�ir
Dada
10.05%

 

Fo-Aicme HX
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
�352.01 - �500
An ch�ad �127
Dada
10.05%
Iarmh�id
3.90%
10.05%

 

Fo-Aicme H1
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
N�os m� n� �500
An ch�ad �127
Dada
10.05%
Iarmh�id
3.90%
10.05%

 

Daoine in Aicme H

 • Oifigigh Neamhchoimisi�nta agus pearsanra liost�ilte d'�glaigh na h�ireann

Sochair Aicme H

 • Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta
 • Sochar Breoiteachta
 • Sochar M�ithreachais
 • Sochar Uchta�och
 • Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta
 • Pinsean Easl�ine
 • Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach)
 • �oca�ocht don Chaomhn�ir (Rann�ocach)
 • Pinsean St�it (Rann�ocach)
 • Pinsean St�it (Eatramhach)
 • Deontas M�ala
 • Sochar C�ire�la (N� �octar ach sochair �irithe le linn seirbh�se)
 • Sochar C�ram�ra

Aicme K

Aicme K - N�l aon uasteorainn
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
Suas go �100
N�l aon rann�oca�ocht in�octha. Taifead faoi Aicme M
� go l�ir
Dada
Dada

 

Fo-Aicme K1 - N�l aon uasteorainn
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Fosta�
An t-ioncam uile
Fost�ir
N�os m� n� �100
� go l�ir
4.00%
Dada

Daoine in Aicme K

 • Sealbh�ir� Oifige Poibl� ag a bhfuil ioncam os cionn �100 sa tseachtain. (Cuims�onn na sealbh�ir� oifige poibl� lena mbaineann an tUachtar�n, sealbh�ir �oifige c�ili�ch�in�, comhalta� den Oireachtas agus den bhreithi�nacht, breithi�na m�leata �irithe, an tArd-Aighne, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, comhalta� d��dar�s �iti�il agus comhalta� �irithe de Pharlaimint na hEorpa).

N�l aon sochar faoi Aicme K.


Aicme M - N�l aon rann�oca�ocht in�octha

Daoine in Aicme M

 • Daoine nach bhfuil faoi dhliteanas rann�oca�ochta, mar fhostaithe at� faoi bhun 16 bliana d'aois n� daoine in Aicme K nach bhfuil faoi dhliteanas rann�oca�ochta

Sochair Aicme M

 • Sochair Dh�obh�lacha Ceirde, i gc�sanna �irithe

Aicme S - N�l aon uasteorainn

Fo-Aicme S0
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Suas go �500
� go l�ir
4.00%

 

Fo-Aicme S1
Banda ioncam seachtaini�il C� mh�id den ioncam seachtaini�il An t-ioncam uile
Nios m� n� �500
� go l�ir
4.00%

 

Daoine in Aicme S

 • Daoine f�infhostaithe, lena n-�ir�tear sti�rth�ir� cuideachta �irithe agus daoine �irithe ag a bhfuil ioncam � infheist�ochta� agus � ch�osanna. Log�il isteach ar www.welfare.ie chun a thuilleadh eolais a fh�il.
  Is � an �os-rann�oca�ocht bhliant�il i gcomhair Aicme S n� �253 i leith na bliana 2012.

Sochair Aicme S

 • Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach)
 • �oca�ocht don Chaomhn�ir (Rann�ocach)
 • Pinsean St�it (Rann�ocach)
 • Sochar M�ithreachais
 • Sochar Uchta�och
 • Deontas M�ala

Aicme P

Aicme P (roghnach)
  An t-ioncam uile
An ch�ad �2,500 sa bhliain
Dada
Iarmh�id
4.00%

Daoine in Aicme P

 • Scairiascair� a ranga�tear mar dhaoine f�infhostaithe agus a �ocann �SPC cheana faoi Aicme S.
  T� an rann�oca�ocht seo de bhreis ar an �SPC a �octar faoi Aicme S.
  Is � an �os-rann�oca�ocht bhliant�il i gcomhair Aicme P n� 4% den ioncam uile n� �200, cib� ceann is m�, i leith na bliana 2012.

Sochair Aicme P

 • Sochar Teoranta do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta
 • Sochar Teoranta Breoiteachta
 • Sochar C�ire�la

Last modified:21/05/2012