Obair le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta: an tionchar a bhíonn aici ar do ranníocaíochtaí agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh


Print page

Ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Rannóg Scóipe ag an seoladh ar leathanach 12, má chreideann tú go raibh tú i gcomhpháirtíocht i mblianta eile. Cuirfidh Cigire Leasa Shóisialaigh tú féin agus do chéile nó do pháirtnéir sibhialta faoi agallamh, déanfaidh sé/sí scrúdú ar dhoiciméid bhainteacha ar bith atá agaibh, agus déanfaidh sé/sí tuairisciú ar do chás chuig an Rannóg Scóipe.

I bhfianaise thuairisc an Chigire agus na critéir atá liostaithe ar leathanach 8, d'fhéadfadh Oifigeach Breithiúnachta beartú:

  • go raibh comhpháirtíocht ann ar feadh roinnt blianta roimh an imscrúdú (más amhlaidh a bhí, d'fhéadfá-sa agus do chéile nó do pháirtnéir sibhialta ÁSPC Aicme S a íoc, má bhí ioncam agaibh ar luach €5,000 an duine in aghaidh na bliana ar a laghad), nó
  • nach raibh comhpháirtíocht ann (más amhlaidh a bhí, d'fhéadfá achomharc a dhéanamh in aghaigh an chinnidh).

Má tá sé mar chonclúid ag Oifigeach Breithiúnachta go raibh comhpháirtíocht ann agus go raibh d'ioncam féin nó ioncam do chéile nó do pháirtnéara shibhialta ón gcomhpháirtíocht níos ísle ná €5,000 in aon bhliain amháin roimhe sin, ní íocfaidh tú féin ná do chéile/do pháirtnéir sibhialta ÁSPC le haghaidh na bliana sin. Ní chuirfear na blianta seo san áireamh ansin le haghaidh teidlíocht phinsin.

Má tá sé mar chonclúid ag Oifigeach Breithiúnachta go raibh comhpháirtíocht ann agus nár íocadh go leor ÁSPC, is gá duit aon easnamh a íoc leis an Roinn seo, sular féidir linn measúnú a dhéanamh ar aon iarratas ar shochar nó ar phinsean leasa shóisialaigh.

TÁBHACHTACH: Is próiseas ar leith é iarratas ar shochar nó pinsean ar bith i gcomparáid le hiarratas ar stádas comhpháirtíochta tráchtála. Tar éis do chinneadh fabhrach comhpháirtíochta a bheith déanta, ní mór do dhuine aon ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh gan íoc a íoc maidir leis an líon bainteach blianta. Ach ní ráthaíocht ar theidlíocht sochair nó phinsin ar bith é seo, ós rud é gur gá d'iarratasóirí na critéir cháilitheachta bhainteacha go léir a shásamh le haghaidh na scéime ar mhaithe le cáiliú.

Ba chóir duit a thabhairt do d'aire go háirithe maidir leis an bPinsean Stáit (Ranníocach), go gcaithfidh ranníocaíochtaí féinfhostaíochta bliana amháin ar a laghad a bheith íoctha roimh 66ú breithlá an iarratasóra, agus caithfidh gach ranníocaíocht atá iníoctha ag an iarratasóir a bheith íoctha.

Cinnfear d'iarratas sochair nó pinsin i bhfianaise do thaifead ranníocaíochtaí. Ba chóir duit na coinníollacha cáilitheachta iomláine maidir le sochair agus pinsin a sheiceáil ar www.welfare.ie.

Last modified:19/08/2014
 

 Foirmeacha Iarratais