Obair a thabhairt suas de dheasca easláinte - SW20


Print page

Chun iarratas ar ‘chreidmheasanna’ a dhéanamh, ba cheart duit an foirm iarratais CR35 a líonadh, agus í a chur, maille le teastas dochtúra a shonródh an dáta ar éirigh tú éagumasach chun oibre, chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Intofachta na gCliant
Bóthar Mhic Artúir
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall

Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin), nó
+353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht).

Tabhair faoi deara
le do thoil, go bhféadfaidh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:24/02/2015