C�n tairbhe at� sa Chomhaont� domsa?


Print page

Rann�ga na mBileog

�oca�ochta� �ireannacha

Faoi r�ir fhor�lacha an Chomhaontaithe, is f�idir rann�oca�ochta� a �octar sa Nua-Sh�alainn a �s�id chun na coinn�ollacha �SPC le haghaidh �oca�ochta� �ireannacha a sh�samh.

Ach is g� go mbeadh �osmh�id de rann�oca�ochta� �ireannacha �SPC agat, le bheith c�ilithe chun rann�oca�ochta� Leasa Sh�isialaigh na Nua-Sh�alainne agus na h�ireann a chur le ch�ile.

Maidir le Pinsean St�it (Rann�ocach), Pinsean St�it (Eatramhach), Pinsean (Rann�ocach) Baintr�, Baintr� Fir agus P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh agus Pinsean Easl�ine, beidh g� le hobair a bheith d�anta agat in �irinn agus �osmh�id 52 rann�oca�ocht �ireannach a bheith �octha n� creidi�naithe agat agus na coinn�ollacha c�naithe �osta de chuid na Nua-Sh�alainne a sh�samh.

Chomh luath is a sh�sa�tear na coinn�ollacha seo, �s�idtear foirmle (f�ach th�os) chun an r�ta at� in�octha a r�omh maidir le:

  • Pinsean St�it (Rann�ocach),
  • Pinsean St�it (Eatramhach),
  • Pinsean Easl�ine, agus
  • Pinsean (Rann�ocach) Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh.

Foirmle chun pinsean a r�omh i gc�s go bhfuil rann�oca�ochta� �ireannacha agus Nua-Sh�alannacha araon san �ireamh.

L�on ioml�n na rann�oca�ochta� �ireannacha

m�adaithe faoi

M�id an phinsin dhlite m� rinneadh na rann�oca�ochta� go l�ir in �irinn

agus roinn ansin ar

Ioml�n na rann�oca�ochta� comhcheangailte in �irinn agus sa Nua-Sh�alainn.

T� difr�ochta� beaga idir na coinn�ollacha �rachais sh�isialaigh agus iad faoi r�ir na t�re/na dt�ortha eile at� i gceist.

Sampla

Seo a leanas sampla den chaoi a r�omhaimid pinsean m� t� �rachas s�isialach �octha agat in �irinn agus m� d'oibrigh t� n� m� bh� c�na� ort sa Nua-Sh�alainn. F�achfar ar gach seachtain f�ilire, n� ar chuid di, de ch�na� inr�ofa sa Nua-Sh�alainn mar �oca�ocht ch�ilitheach in �irinn.

T� 280 rann�oca�ocht �ireannach agus 560 rann�oca�ocht Nua-Sh�alannach d�anta agat i rith 35 bliain �n d�ta ar thosaigh t� ag gabh�il d'fhosta�ocht in�rachais, suas go dt� deireadh na bliana c�nach sular bhain t� aois an phinsin amach.

C�im 1

R�omhaimid an pinsean 'bar�lach' a gheof� d� mbeadh do rann�oca�ochta� � �irinn agus �n Nua-Sh�alainn araon mar rann�oca�ochta� � �irinn amh�in. Is �ard a dh�anaimid chun a leith�id a dh�anamh n� go gcuirimid na rann�oca�ochta� �ireannacha agus Nua-Sh�alannacha le ch�ile agus roinnimid an t-ioml�n ansin ar l�on na mblianta chun l�on me�nach bliant�il na rann�oca�ochta� a fh�il.

Rann�oca�ochta�

280 � �irinn agus 560 �n Nua-Sh�alainn 840

840 � 35 bliain                                   24

Bheadh pinsean seachtaini�il pearsanta �225.80, f�ach n�ta 1  (m�id bar�lach) mar thoradh ar mhe�n bliant�il 24 rann�oca�ocht �ireannach.

N�ta 1: R�ta� Pinsean St�it amhail ar Ean�ir 2011

C�im 2

M�ada�mid an pinsean bar�lach faoi l�on na rann�oca�ochta� �ireannacha agus roinnimid an freagra ar l�on ioml�n na rann�oca�ochta�. L�ir�onn s� seo an �oca�ocht phinsin pro rata.

M�id pearsanta

(�225.80 x 280) � 840 = �75.27

M� ch�il�onn t� chun M�ad� do Dhuine F�sta C�ilithe (MDFC) a fh�il in �ineacht le do phinsean �ireannach, m�ada�mid an m�id bar�lach, agus an MDFC san �ireamh, faoi l�on na rann�oca�ochta� �ireannacha agus roinnimid an freagra ar l�on ioml�n na rann�oca�ochta�.

M�id pearsanta m�ide M�ad� do Dhuine F�sta C�ilithe faoi bhun 66

(�379.30 x 280) � 840 =  �126.43

T� na figi�ir� seo bunaithe ar r�ta� Pinsean St�it amhail ar Ean�ir 2011.

�oca�ocht Caomhn�ra (Rann�ocach), Deontas M�ala

Chomh luath is a bheidh teidl�ocht arna deimhni� i leith �oca�ocht (Rann�ocach) Caomhn�ra n� Deontas M�ala, tr� rann�oca�ochta� �ireannacha amh�in n� tr� chomhcheangal rann�oca�ochta� �ireannacha agus Nua-Sh�alannacha, beidh an r�ta ioml�n cu� in�octha.

�oca�ochta� Nua-Sh�alannacha

Ba ch�ir ceisteanna ar bith faoi �oca�ochta� Nua-Sh�alannacha a chur ar a nAireacht Forbartha S�isialta. T� na sonra� teagmh�la ar  rann�g 11.

Last modified:22/11/2011
 

 Foirmeacha Iarratais