C�ard iad na h�oca�ochta� a chuims�tear faoin gComhaont�?


Print page

Rann�ga na mBileog

Is iad na h�oca�ochta� �ireannacha at� cuimsithe faoin gComhaont� n�:

 • Pinsean St�it (Rann�ocach) (in�octha ag 66 bliain d'aois),
 • Pinsean St�it (Eatramhach) (in�octha ag 65 bliain d'aois),
 • Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach),
 • �oca�ocht Caomhn�ra (Rann�ocach),
 • Pinsean Easl�ine,
  agus
 • Deontas M�ala.

Is iad na h�oca�ochta� Nua-Sh�alannacha at� cuimsithe faoin gComhaont� n�:

 • Aoisli�ntas N�isi�nta,
 • Sochar Easl�in,
 • Sochar Baintr�,
 • Sochar cusp�ir� t� do Bhaintreacha Fir,
 • Pinsean Seansaighdi�ra,
  agus
 • Sochar D�lleachta.
Last modified:22/11/2011
 

 Foirmeacha Iarratais