C� na daoine a chuims�tear faoin gComhaont� seo?


Print page

Eolas

M� t� t� d�fhostaithe, i do thuismitheoir sa bhaile, n� faoi mh�chumas agus m� t� �oca�ochta� �irithe � bhf�il agat �n Roinn Coimirce S�isiala�, is f�idir leat freastal ar ch�rsa oideachais dara n� tr�� leibh�al agus an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas (BTEA) a fh�il. �octar an li�ntas seachtaini�il seo ar r�ta caighde�nach agus n� dh�antar t�st�il mhaoine air. Sa mhullach ar d��oca�ocht sheachtaini�il BTEA, faigheann t� Li�ntas Costais Oideachais bliant�il �300, a �octar ag t�s gach bliana acad�la.

M�s mian leat c�rsa� de chine�lacha eile a dh�anamh nach gcuims�tear faoin BTEA, mar shampla, c�rsa� forbartha pearsanta n� c�rsa� oili�na ginear�lta, is f�idir leat filleadh ar an oideachas faoin Rogha Oideachais, Oili�na agus Forbartha; Rogha Oideachais ph�irtaimseartha; n� faoin Sc�im Deiseanna Oili�na Gairmoideachais (VTOS).

Deontais mhac l�inn

�n mbliain acad�il 2011/12, roinnfear an Sc�im Deontais do Mhic L�inn in 2 chomh�bhar � deontais chothabh�la agus deontais t�ill�. N� f�idir leat an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas (BTEA) agus an comh�bhar cothabh�la de dheontas mac l�inn a fh�il le ch�ile mura raibh an BTEA � fh�il agat i mbliain acad�il 2009/2010 agus mura raibh t� ag lean�int le do staid�ar n� ag dul ar aghaidh chun c�rsa nua a dh�anamh.

C� nach bhfuil t� i dteideal an comh�bhar cothabh�la de dheontas mac l�inn a fh�il, n� m�r duit foirm iarratais ar dheontas mac l�inn a chur ar aghaidh go nd�anfar � a mheas�n� do dheontas t�ill� chun �oc as do Rann�oca�ocht Mac L�inn (ar ar tugadh an muirear seirbh�s� mac l�inn roimhe seo), as costais turas allamuigh agus as t�ill� teagaisc (m�s in�octha).

M� t� �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora n� �oca�ocht mh�chumais (Li�ntas M�chumais, Pinsean Easl�inte n� Sochar Breoiteachta) � f�il agat, is f�idir leat roghn� le lean�int agus d��oca�ocht reatha leasa sh�isialaigh a fh�il agus cur isteach ar dheontas mac l�inn n� is f�idir leat roghn� chun aistri� chuig an BTEA.

L�igh n�os m� faoi in�r gc�ip�is�ocht ar �oca�ochta� leasa sh�isialaigh agus ar dheontais mhac l�inn.

Roghanna staid�ir

T� dh� rogha staid�ir ar f�il faoin sc�im seo:

  • Rogha dara leibh�al
  • Rogha tr�� leibh�al

Rogha dara leibh�al

Is f�idir leat freastal ar ch�rsa dara leibh�al ag aon mhe�nscoil, pobalscoil, scoil chuimsitheach n� gairmscoil. N� m�r gur ch�rsa l�naimseartha bheadh i gceist agus n� m�r go mbeidh teastas le baint amach a aithn�onn an Roinn Oideachais agus Scileanna n� a cheada�onn Dearbh� C�il�ochta agus C�il�ochta� �ireann (DCCE), mar shampla, an Teastas S�isearach, an Ardteistim�ireacht, Iar-Ardteistim�ireacht n� Teastas City and Guilds.

Rogha tr�� leibh�al

Is f�idir leat freastal ar ch�rsa oideachais tr�� leibh�al ag aon ollscoil, col�iste n� institi�id tr�� leibh�al, a fhad agus is c�rsa staid�ir l�naimseartha lae at� i gceist agus go gceada�onn an Roinn Oideachais agus Scileanna an c�rsa do chusp�ir� deontas mac l�inn agus/n� go n-aithn�onn Dearbh� C�il�ochta agus C�il�ochta� �ireann (DCCE) an c�rsa.

C�rsa� foch�ime

Go ginear�lta, n� m�r go mbeife� ag cur t�is le do ch�rsa tr�� leibh�al ag bliain a haon. Is f�idir leat cur isteach ar an BTEA, �fach, faoi na c�ins� a leanas:

  • N�or chr�ochnaigh t� do ch�rsa agus beidh t� ag filleadh ar an dara bliain de do ch�rsa n� ar bhliain d� �is sin.
  • M� t� t� d�olmhaithe � chuid de do ch�rsa de bharr c�il�ochta a bhain t� amach i gc�rsa roimhe seo. Mar shampla, t� ardteastas agat a bhain t� amach i gc�rsa ar mian leat a dh�anamh anois a fhad le leibh�al na c�ime.
  • Chr�ochnaigh t� roinnt de do ch�rsa mar mhac l�inn p�irtaimseartha, ach t� �oca�ocht chuardaitheora poist � f�il agat anois agus leanfaidh t� le do ch�rsa ar bhonn l�naimseartha.

C�rsa� iarch�ime

Is f�idir leat an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas (BTEA) a fh�il do ch�rsa staid�ir iarch�ime as a mbainfear c�il�ocht Ard-Diopl�ma (H.Dip.) in aon discipl�n n� Diopl�ma Iarch�ime in Oideachas (teagasc bunscoile agus me�nscoile). N�l ach c�rsa� iarch�ime amh�in at� inch�ilithe le haghaidh na sc�ime LFO. N� aithn�tear cine�lacha eile de ch�il�ochta� iarch�ime don BTEA.

N� bhfaighidh t� an BTEA m� t� agat cheana c�il�ocht iarch�ime. N�l ach aon eisceachta amh�in. M� lig col�iste duine gan bhunch�im isteach ar ch�rsa Mh�istir de bharr taith� ar an saol �bhar. Sna c�sanna seo, d�fh�adfadh an duine teidl�ocht LFO a bheith aige.

C�ili� don BTEA

Is f�idir leat c�ili� don BTEA ar bheala� �ags�la, ag brath ar d�aois agus ar do chuid c�ins�. N� m�r gur glacadh leat i gc�na� ar ch�rsa c�ilitheach. Go ginear�lta, n� m�r duit bheith n�os sine n� 21 bliain d�aois n� n�os sine n� 24 bliain d�aois maidir le c�rsa� iarch�ime (f�ach freisin �Aoisteorainneacha� th�os) agus n� m�r go raibh �oca�ocht ch�ilitheach leasa sh�isialaigh � f�il agat.

�oca�ochta� c�ilitheacha leasa sh�isialaigh

M� bh� Sochar Breoiteachta � fh�il agat ar feadh 2 bhliain n� n�os faide, c�ileofar th� don Li�ntas.

Tr�imhse ch�ilithe

I dtaobh c�rsa� dara leibh�al, n� m�r go raibh �oca�ocht ch�ilitheach leasa sh�isialaigh � f�il agat (f�ach thuas) ar feadh 3 mh� (78 l� d�fhosta�ochta*) ar a laghad d�reach sula dtosa�onn t� an c�rsa.

I dtaobh c�rsa� tr�� leibh�al, n� m�r go raibh �oca�ocht ch�ilitheach leasa sh�isialaigh � f�il agat (f�ach thuas) ar feadh 9 m� (234 l� d�fhosta�ochta*) ar a laghad d�reach sula dtosa�onn t� an c�rsa.

*M� t� �oca�ocht chuardaitheora poist � f�il agat, cuirtear gach l� a bh�onn t� d�fhostaithe, seachas an Domhnach, san �ireamh mar l� d�fhosta�ochta.

D�fh�adfadh go gcuirf� am a chaitear ar an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas (BTEA), an Sc�im Deiseanna Oili�na Gairmoideachais (VTOS), c�rsa� l�naimseartha oili�na de chuid F�S/Fh�ilte �ireann, FIT, sc�imeanna Fosta�ocht Pobail, an Sc�im Dreasachta Poist Ph�irtaimseartha, an Cl�r Seirbh�s� Pobail, an Sc�im Sh�isialta Tuaithe, T�S, an Sc�im N�isi�nta Int�irneachta, an Sc�im Socr�ch�n Oibre (CSO), an Li�ntas Fiontra�ochta um Fhilleadh ar Obair, an Li�ntas Fiontra�ochta Gearrthr�imseach, Tionscnamh Poist F�S, Postch�namh Ioncaim san �ireamh i dtreo na tr�imhse c�ilitheachta.

Is f�idir leat gabh�il go d�reach � cheann de na sc�imeanna a luaitear thuas chuig an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas a fhad agus a bh� ceann de na h�oca�ochta� leasa sh�isialaigh thuas � f�il agat d�reach sular thosaigh t� an sc�im n� d�reach i ndiaidh duit an sc�im a chr�ochn�. M�s ann do thr�imhse n�os faide n� 4 seachtaine idir an tr�th a d�fh�g t� an Sc�im agus a thosaigh t� c�rsa ceadaithe staid�ir, n� m�r duit teidl�ocht i leith �oca�ocht ch�ilitheach leasa sh�isialaigh a chruth� chun c�ili� don BTEA.

Is f�idir am a caiteadh ar Youthreach a chur san �ireamh i dtreo na tr�imhse c�ilitheachta a fhad agus a chrutha�onn t� teidl�ocht i leith �oca�ocht ch�ilitheach leasa sh�isialaigh sula gcr�ochna�onn t� an cl�r Youthreach n� i ndiaidh duit � a chr�ochn�.

Is f�idir am a caiteadh sa phr�os�n a chur san �ireamh i dtreo na tr�imhse c�ilitheachta a fhad agus a chrutha�onn t� teidl�ocht i leith �oca�ocht ch�ilitheach leasa sh�isialaigh.

Is f�idir am a caitheadh ar an Li�ntas Forl�ontach Leasa Sh�isialaigh (LFLS) n� ar shol�thar d�reach a chur san �ireamh i dtreo na tr�imhse c�ilitheachta don BTEA. N� bh�onn s� seo i gceist ach amh�in m� chrutha�onn t� teidl�ocht i leith �oca�ocht ch�ilitheach leasa sh�isialaigh d�reach sula dtosa�onn t� do ch�rsa ceadaithe staid�ir.

M� bronnadh iomarca�ocht reacht�il ort agus m� t� t� i dteideal �oca�ocht ch�ilitheach leasa sh�isialaigh a fh�il d�reach sula dtosa�onn t� an c�rsa (tabhair faoi deara nach bhfuil s� riachtanach go mb�onn an �oca�ocht � f�il agat), is f�idir leat rochtain l�ithreach a fh�il ar an BTEA gan aon tr�imhse feithimh. N� m�r duit p�irt a ghlacadh i sc�im an BTEA laistigh de bhliain amh�in � iomarca�ocht reach�il a fh�il.

Aoisteorainneacha

Chun c�ili� don Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas, n� m�r duit bheith 21 bliain d�aois ar a laghad. N� m�r duit bheith 24 bliain d�aois chun c�ili� do ch�rsa iarch�ime tr�� leibh�al.

M� t� Li�ntas Cuardaitheora Poist, Sochar Cuardaitheora Poist n� �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora a f�il agat, �fach, don tr�imhse riachtanach (3 n� 9 m�), m� t� t� idir 18 agus 20 bliain d�aois agus m� t� an c�ras oideachais foirmi�il f�gtha agat ar feadh 2 bhliain ar a laghad, d�fh�adf� c�ili�.

M� t� t� 18 mbliana d�aois n� n�os sine (n�os sine n� 24 bliain d�aois don rogha iarch�ime) agus m� t� Pinsean na nDall, Li�ntas M�chumais, Pinsean Easl�inte n� Forl�onadh �agumais � fh�il agat don tr�imhse riachtanach (3 n� 9 m�), d�fh�adf� c�ili�. Ina theannta sin, t� an Li�ntas arna sh�neadh chuig daoine at� faoi mh�chumas a d�fh�g sc�imeanna Fosta�ocht Pobail agus nach raibh �oca�ocht ch�ilitheach leasa sh�isialaigh � f�il nuair a bh� an sc�im � tos� acu. Sa ch�s seo, n� m�r duit an c�rsa a thos� laistigh de 4 seachtaine tar �is duit an sc�im a chr�ochn�.

Creidmheasanna d�fhosta�ochta n� breoiteachta

M� t� t� ag s�ni� le haghaidh creidmheasanna d�fhosta�ochta n� m� t� teastais leighis � gcur ar aghaidh agat do chreidmheasanna breoiteachta, don tr�imhse riachtanach ama (cib� acu 3 n� 9 m� ag brath ar do ch�rsa), d�fh�adf� c�ili� chun p�irt a ghlacadh i sc�im an BTEA ar bhonn neamh�oca�ochta. Cialla�onn seo nach bhfaigheann t� Li�ntas seachtaini�il um Fhilleadh ar Oideachas, ach is f�idir leat an Li�ntas Costais Oideachais a fh�il. Seo �oca�ocht aonuaire ag t�s gach bliana acad�la. Leanann t� le rann�oca�ochta� creidi�naithe a fh�il fad at� p�irt � glacadh agat i sc�im an BTEA.

M� t� p�irt � glacadh agat i sc�im an BTEA ar bhonn neamh�oca�ochta, is f�idir leat cur isteach, freisin, ar dheontas mac l�inn go nd�anfa� meas�n� ort don chomh�bhar t�ill� agus cothabh�la den deontas.

Daoine eile ar f�idir leo c�ili� don BTEA

M�s duine f�sta c�ilithe th� de dhuine ar f�idir leo an BTEA a �ileamh, is f�idir leat c�ili� don BTEA de do cheart f�in. N� m�r go mbeidh ag do ch�ile, p�irtn�ir sibhialta n� do chomh�ititheoir teidl�ocht i leith an BTEA agus n� m�r go bhfuil M�ad� i leith Duine F�sta C�ilithe � fh�il freisin ina (h)�oca�ocht leasa sh�isialaigh duit don tr�imhse riachtanach � f�ach �C�ili� don BTEA� thuas.

M� ch�il�tear th� don BTEA de bharr gur cleithi�nach aosaigh th�, is ionann do li�ntas agus an r�ta pearsanta uasta den �oca�ocht leasa sh�isialaigh at� � fh�il ag do ch�ile, p�irtn�ir sibhialta n� do chomh�ititheoir. Ina theannta sin, c�il�tear th� don Li�ntas Costais Oideachais bliant�il. Coime�dann do ch�ile n� do ph�irtn�ir a t(h)eidl�ochta� i leith a r�ta pearsanta �oca�ochta. Is f�idir leis an mbeirt ph�irtithe an Li�ntas chun Filleadh ar an Oideachas a fh�il agus iad ag gabh�il do ch�rsa faofa.

Socruithe monat�ireachta

N� m�r duit deimhni� a shol�thar �n scoil/gcol�iste a dheimhn�onn do chl�r�, do thos� agus d�fhreastal ar an gc�rsa. N� m�r duit an fhaisn�is seo a shol�thar sular f�idir t�s a chur le h�oca�ocht. Le linn na bliana acad�la, d�fh�adfadh go n-iarrfar ort dearbh� a shol�thar go bhfuil p�irt f�s � glacadh agat sa ch�rsa.

M� aistr�onn t� � �oca�ocht chuardaitheora poist chuig an BTEA, n� g� duit s�ni� ag d�Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh fad at� an BTEA � fh�il agat.


Rata�

�octar an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas ar r�ta caighde�nach. Cialla�onn seo, m� t� r�ta laghdaithe �oca�ochta fh�il agat, m�ada�tear � chuig an r�ta pearsanta uasta �oca�ochta fad at� an BTEA � fh�il agat. M� t� an r�ta pearsanta uasta � fh�il cheana f�in agat, leanfaidh t� leis an m�id sin a fh�il.

Mar shampla, m� t� �oca�ocht chuardaitheora poist � fh�il agat, �octar Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas leat ag an r�ta uasta caighde�nach den Sochar Cuardaitheora Poist n� den Li�ntas Cuardaitheora Poist. �ireofar leis aon mh�aduithe at� � bhf�il agat do dhuine f�sta c�ilithe agus do leana� c�ilithe � f�ach �Duine F�sta C�ilithe� th�os.

�octar an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas ar an mbealach c�anna le d��oca�ocht reatha leasa sh�isialaigh. �octar � ar feadh fhad an ch�rsa. M� bh� �oca�ocht chuardaitheora poist � f�il agat roimhe seo, n� fhaigheann t� an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas le linn thr�imhse an tsamhraidh idir na blianta acad�la. Is f�idir leat iarratas a dh�anamh ar Shochar Cuardaitheora Poist n� ar Li�ntas Cuardaitheora Poist, �fach, m� chomhl�onann t� na coinn�ollacha c�ilithe. F�adfaidh t� an BTEA a fh�il le linn an tsamhraidh m� t� t� ar shocr�ch�n oibre n� ar thaith� oibre at� mar chuid l�rnach de do ch�rsa.

Duine f�sta c�ilithe

C� nach nd�antar t�st�il mhaoine ar do BTEA, d�fh�adfa� t�st�il mhaoine a dh�anamh ar aon mh�ad� do dhuine f�sta c�ilithe m� t� ag do ch�ile n� do ph�irtn�ir tuillimh n� ioncam d� gceart f�in.

M� aistr�onn t� chuig an BTEA �n Li�ntas Cuardaitheora Poist n� �n Li�ntas M�chumais agus m� t� do dhuine f�sta c�ilithe ag tuilleamh airgid, c�ileofar th� don Mh�ad� ioml�n i leith Duine F�sta C�ilithe m� t� ag do dhuine f�sta c�ilithe tuillimh at� faoi �100; r�ta laghdaithe m� thuilleann siad idir �100 agus �310 agus m�ad� ar bith m� thuilleann siad breis agus �310. T� s� seo cos�il leis an mbealach a r�omhtar M�ad� i leith Duine F�sta C�ilithe don Sochar Cuardaitheora Poist. N� bh�onn na nithe a dtugtar neamhaird d�ibh de ghn�th maidir le tuillimh sa t�st�il mhaoine don Li�ntas Cuardaitheora Poist i gceist. T� cl�sal �s�bh�la� � oibri�, �fach, lena chinnti� nach mbaineann rannph�irt� tairbhe n�os l� as an socr� seo.

An Li�ntas Costais Oideachais

Sa mhullach ar d��oca�ocht sheachtaini�il BTEA, faigheann t� Li�ntas Costais Oideachais bliant�il �500, a �octar ag t�s gach bliana acad�la. F�gra�odh athruithe i mBuis�ad 2012 ar an Li�ntas Costais Oideachais. Tiocfaidh laghd� ar an Li�ntas Costais Oideachais � �500 go dt� �300 in 2012.

Is f�idir le roinnt daoine a ghlacann p�irt i sc�im an Li�ntais um Fhilleadh ar Oideachas ar bhonn neamh�oca�ochta Li�ntas Costais Oideachais a fh�il chomh maith � f�ach �Creidmheasanna D�fhosta�ochta n� Breoiteachta� thuas.

Do chuid sochair th�naisteacha a choime�d

M� ch�il�tear th� don Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas, is f�idir leat do theidl�ocht i leith aon sochar t�naisteach at� agat cheana f�in a choime�d, mar shampla, Li�ntas Breosla, Forl�onadh C�osa agus Forl�onadh �s Morg�iste. D�fh�adfadh aon mh�ad� ar ioncam tionchar a imirt ar do theidl�ocht i leith Forl�onadh C�osa/�s Morg�iste n� an m�id den fhorl�onadh a fhaigheann t�, �fach. Mar shampla, d�fh�adfadh seo tarl� m� bhogann t� � �oca�ocht laghdaithe leasa sh�isialaigh chuig an r�ta caighde�nach den BTEA.


Conas iarratas a dh�anamh

D�an teagmh�il le do scoil �iti�il dara leibh�il n� tr�� leibh�il n� le do chol�iste tr�� leibh�il �iti�il chun mion-eolas a fh�il maidir leis na c�rsa� at� ar f�il duit. Cuirfidh an scoil n� an col�iste treoir ar f�il duit maidir le conas �it a fh�il ar an gc�rsa a roghna�onn t�.

N� m�r duit, nuair a ghlactar ar ch�rsa t�, an Roinn Coimirce S�isiala� a chuir ar an eolas tr� foirm iarratais don Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas (pdf) a �osch�ipe�il, a l�onadh isteach agus a sheoladh chucu. T� an fhoirm le f�il � do Oifig Leasa Sh�isialaigh �iti�il chomh maith.

N� m�r duit dearbh� i scr�bhinn a fh�il go bhfuil t� cl�raithe mar mhac l�inn lae l�naimseartha � oifigeach iontr�la n� � chl�raitheoir an chol�iste. N� bhfaighidh t� �oca�ocht den LFO n� den Li�ntas um Fhilleadh ar an Oideachas go dt� go dtabharfaidh t� an litir dhearbhaithe seo don Roinn Coimirce S�isiala�.

Mura bhfuil t� go hioml�n cl�raithe de bharr go bhfuil do chol�iste ag feitheamh le h�oca�ocht na rann�oca�ochta mac l�inn (ar ar tugadh an muirear seirbh�s� mac l�inn roimhe seo) � d��dar�s n� do choiste gairmoideachais (VEC) �iti�il, n� m�r duit litir a fh�il �n gcol�iste a mh�n�onn seo ionas gur f�idir an BTEA a �oc leat.

N� m�r duit cur isteach ar LFO roimh duit tos� ar ch�rsa ceadaithe. Glacfar le hiarratas deireanach m� t� c�is mhaith leis a bheith deireanach agus m� fhaigheann an rann�g cu� den Roinn � taobh istigh de 30 l� � th�s an ch�rsa.

Seol d�fhoirm iarratais chuig an rann�g sa Roinn Coimirce S�isiala� a l�imhse�lann d��oca�ochta� - f�ach �C� h�it a nd�anfaidh m� iarratas� th�os.

Athbhreithni� agus achomhairc

Sc�im neamhreacht�il is ea an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas. Cialla�onn seo nach f�idir cinnt� a achomharc leis an Oifig Achomharc Leasa Sh�isialaigh. Mura bhfuil t� s�sta le cinneadh, is f�idir leat a iarraidh (i scr�bhinn) go nd�anfaidh oifigeach den Oifig �bhartha �iti�il Leasa Sh�isialaigh n� an Rann�g �bhartha den Roinn, athreithni� tr� aon fhianaise nua a thaca�onn leis an athbhreithni� a chur faoi iamh.


C� h�it a nd�anfaidh m� iarratas

M� fhaigheann t� �oca�ocht cuardaitheora poist, caithfidh t� do fhoirm iarratas a sheol chuig d'Oifig Leasa Sh�isialaigh �iti�il

M� fhaigheann t� Sochar Breoiteachta, teigh i dteagmh�il le:

Sc�imeanna um Fhilleadh ar Oideachas

An Roinn Coimirce S�isiala�
Tithe an Rialtais
Grian�n na Sionna
Cora Droma R�isc
Carrick-on-Shannon
Liatrom
�ire

Tel:(071) 967 2616
Locall:1890 927 999
Homepage:http://www.welfare.ie

Ma fhaigheann t� �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora, �oca�ocht do mhn� c�ile tr�igthe, Pinsean Neamh-rann�ocach do Bhaintreach n� do Bhaintreach Fir Pinsean Rann�ocach do Bhaintreach n� do Bhaintreach Fir n� Pinsean na nDall, teigh i dteagmh�il le:

An Roinn Coimirce S�isiala�

Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
B�thar an Chol�iste
Sligeach
�ire

Tel:(071) 915 7100
Locall:1890 500 000
Homepage:http://www.welfare.ie/

M� fhaigheann t� Li�ntas M�chumas, Pinsean �asl�inte, Forl�onadh �agumais n� Li�ntas C�ram�ra, teigh i dteagmh�il le:

An Roinn Coimirce S�isiala�

Oifig na Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
Tithe an Rialtais
B�thar B�al �tha na Lao
An Longfort
�ire

Tel:(043) 334 0000
Locall:1890 927 770
Homepage:http://www.welfare.ie


Last modified:22/11/2011
 

 Foirmeacha Iarratais