Sochar Uchtála


Print page

Réamhrá

Is íocaíocht é Sochar Uchtaíoch a fhaigheann máthair a bhfuil leanbh uchtaithe aici nó fear aonair a uchtaíonn leanbh. Ní mór coinníollacha áirithe ranníocaíochtaí ÁSPC a chomhlíonadh ar do chúrsaí árachais féin.

Íoctar Sochar Uchtaíoch ar feadh tréimhse 24 seachtaine ón dáta ar tháinig an leanbh chugat. Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Shochar Uchtaíoch 6 seachtaine sula mbeartaíonn tú dul ar shaoire uchtaíoch.

Má cheapann tú go bhfuil Sochar Uchtaíoch diúltaithe duit go héagórach nó go raibh cinneadh eile a rinne an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí éagórach is féidir achomharc a chur faoi bhráid Oifig na nAchomharc.

Sochar Atharthachta

Tugadh isteach Sochar Atharthachta leis an Acht um Shaoire agus Sochar Atharthachta 2016 chomh maith le saoire atharthachta coicíse reachtúil. Is féidir an comhphacáiste saoire atharthachta agus Sochar Atharthachta a thosú ag tréimhse ar bith taobh istigh den chéad 6 mhí tar éis breithe nó uchtaithe linbh. Baineann na forálacha le breitheanna agus uchtuithe ar nó ón 1 Mheán Fómhair 2016.

Gearradh cánach ar Shochar Uchtaíoch

Beidh Sochar Uchtaíoch inchánaithe ón 1 Iúil 2013 le haghaidh gach éilitheoir. Ní bheidh Muirear Sóisialta Uilíoch ní ÁSPC a bheith iníoctha. Is féidir léigh conas a ghearrtar cáin ar Shochar Uchtaíoch sa cháipéis, Gearradh cánach ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh. Is féidir tuilleadh eolais faoi ghearradh cánach ar Shochar Uchtaíoch ó Revenue a fháil.

Rialacha

Le cáiliú le Sochar Uchtaíoch a fháil ní mór duit a bheith fostaithe i bpost atá clúdaithe faoin Acht um Shaoire Uchtaíoch 1995 díreach roimh an chéad lá de do shaoire uchtaíoch agus caithfidh tú:

  • Ar a laghad 39 seachtaine ÁSPC a bheith íoctha agat sa tréimhse 12 mí roimh theacht an linbh

  • Ar a laghad 39 seachtaine ÁSPC ó thosaigh tú ag obair den chéad uair agus ar a laghad 39 seachtaine ÁSPC a bheith íoctha agat nó curtha chun creidmheasa sa bhliain chánach ábhartha nó sa bhliain chánach cuí i ndiaidh na bliana cánach ábhartha. Mar shampla, má bhíonn tú ag dul ar shaoire uchtaíoch i 2018, is í 2016 an bhliain chánach ábhartha agus is í 2017 sa bhliain chánach cuí i ndiaidh na bliana cánach ábhartha.

  • Ar a laghad 26 seachtainí ÁSPC íoctha sa bhliain cánach ábhartha agus ar a laghad 26 seachtainí ÁSPC íoctha sa bhliain cánach roimh an bhliain cánach ábhartha. Mar shampla, má bhíonn tú ag dul ar shaoire uchtaíoch i 2018, is í 2016 an bhliain chánach ábhartha agus is í 2015 an bhliain chánach roimh an bhliain chánach ábhartha.

Tá ÁSPC ag comhaireamh Aicmí A, E, agus H.

Má bhíodh tú i bhféinfhostaíocht inárachais sular thosaigh tú i bfhostaíocht inárachais (mar fhostaí), b’fhéidir go gcabhróidh na ranníocaíochtaí ÁSPC (Aicme S) a d’íoc tú leat chun cáiliú le haghaidh Sochair Uchtaíoch mura sásaíonn tú na coinníollacha fostaithe mar atá luaite thuas.

Má bhíonn tú féinfhostaithe ní mór duit:

  • 52 seachtaine ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha agat ag Aicme S sa bhliain chánach ábhartha

  • 52 seachtaine ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha agat ag Aicme S sa bhliain cánach roimh an bhliain chánach ábhartha. Mar shampla, má bhíonn tú ag dul ar shaoire uchtaíoch i 2018, is í 2016 an bhliain chánach ábhartha agus is í 2015 an bhliain chánach roimh an bhliain chánach ábhartha.

  • 52 ranníocaíocht ÁSPC cháilitheacha íoctha ag Aicme S sa bhliain chánach níos deireanaí ná an bhliain chánach ábhartha. Mar shampla, má bhíonn tú ag dul ar shaoire uchtaíoch i 2018, is í 2016 an bhliain chánach ábhartha agus is í 2017 sa bhliain chánach cuí i ndiaidh na bliana cánach ábhartha.

Má tá tú féinfhostaithe anois ach má bhí tú i bhfostaíocht faoi árachas sula raibh tú féinfhostaithe, d'fhéadfadh na ranníocaíochtaí ÁSPC (Aicme A, E agus H) a rinne tú nuair a bhí tú fostaithe cuidiú leat chun Sochar Uchtaíoch a bhaint amach mura gcomhlíonann tú na coinníolla féinfhostaíochta thuasluaite.

Is éard atá i gceist le bliain chánach ábhartha ná an bhliain dara chánach iomlán roimh an mbliain shocair sula dtosaíonn do shaoire uchtaíoch. Tosaíonn an Bhliain Shochair ar an gcéad Luan de mhí Eanáir gach bliain fhéilire agus críochnaíonn ar an Domhnach díreach roimh an gcéad Luan sa bhliain fhéilire dár gcionn. Mar shampla, i gcás éilimh a rinneadh i 2018, is é 2016 an Bhliain Chánach Ábhartha.

Árachas ó fhostaíocht i dtír eile

Má bhí tú fostaithe cheana i dtír ar bhain rialacháin an AE léi nó tír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh ag Éirinn léi, d'fhéadfá do thuairisc árachais ón tír sin a chur le do ranníocaíochtaí ÁSPC in Éirinn ar an gcoinníoll go bhfuil ar a laghad ranníocaíocht amháin ÁSPC ag an ráta iomlán íoctha agat ó tháinig tú ar ais go hÉirinn chun cabhrú leat cáiliú don Sochar Uchtaíoch. I gcás sin, ba chóír duit d'iarratas ar Shocar Uchtaíoch a chur isteach 12 seachtaine roimh bhreith do linbh.

Tá tuilleadh eolais in ár doiciméad maidir le ranníocaíochtaí árachais shóisialta ón choigríoch a chomhcheangal.

Doiciméid tabhachtacha

Caithfidh tú teastas áirthinte a chur ar fáil, mar chruthúnas ar áirthint do linbh. Caithfidh tú an fhoirm sin a fháil ón nGníomhaireacht Uchtaithe Chláraithe nó ón an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach a bheidh ag réiteach na háirthinte.

Sa chás gur uchtú ó thar lear a bheidh i gceist, ní mór cóip den Dearbhú Oiriúnachta arna eisiúint ag an Údarás Uchtála na hÉireann. Ní féidir aon íocaíocht Sochar Uchtaíoch a dhéanamh go bhfaightear an Teastas Áirithinte nó an Dearbhú Oiriúnachta.

Íocaíocht thar lear

Is féidir le saoránaigh an AE agus taobh amuigh den AE dul ar saoire thar lear agus Sochar Uchtála suas go 6 seachtaine a fháil agus iad thar lear.

Is féidir le saoránaigh an AE (agus saoránaigh na hIorua, na hÍoslainne, Lichtinstéin nó na hEilvéise) sochar uchtála a fháil as aon tréimhse dá sochar uchtála a chaitheamh i dtír eile den AE (nó san Iorua, san Íoslainn, i Lichtinstéin nó san Eilvéis)

Chun sochar uchtála a fháil agus tú thar lear, ní mór duit Rannóg an tSochair Uchtála a chur ar an eolas go bhfuil sé i gceist agat bheith thar lear trí ríomhphost ag: maternityben@welfare.ie nó trí glao a chur ar 01 471 5898 ná ar íosghlao: 1890 690 690.

Rátaí

Rátaí íocaíochta ó 26 Márta 2018
Sochar Uchtaíoch Ráta seachtainiúil
Íocaíocht chaighdeánach €240

Rátaí Laghdaithe

Bionn tú i dteideal Sochar Uchtaíoch leath ráta a fháil má bhíonn tú ag fáil aon cheann de na híocaíochtaí seo a leanas:

Conas a íoctar Sochar Uctaíoch

Is féidir Sochar Uchtaíoch a íoc isteach díreach chuig do chuntas bainc nó do chuntas cumann foirgníochta (tugtar Íocaíocht Dhíreach air sin).

Conas iarratas a dhéanamh

Comhlíon Foirm AB1 le haghaidh Sochair Uctaíoch (pdf) agus seol ar ais í i dteannta na dteastas ábhartha ar fad chuig an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ag an seoladh a liostaítear thíos. Tá cóip den fhoirm seo ar fáil chomh maith ó d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó trí theagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Sochair Uchtaithe ag an seoladh nó ag an uimhir theileafóin thíos.

Tabharfaidh d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil cúnamh duit agus tú ag comhlíonadh na foirme agus is féidir leat dul i dteagmháil leis an Rannóg an tSochair Uchtaíoch freisin ach úsáid a bhaint as an eolas teagmhála thíos má bhíonn fiosrú ar bith agat.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg an tSochair Uchtaíoch

Bóthar Mhic Artúir
Bun Crannacha
Buncrana
Dún na nGall
Éire

Teil:(01) 471 5898 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 1 471 5898)
Lóghlao:1890 690 690 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie


Last modified:26/03/2018
 

 Related Topics

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img