Sochar M�ithreachais


Print page

Eolas

Is �oca�ocht � a dh�antar le mn� a bh�onn ar shaoire mh�ithreachais �n obair agus a bhfuil m�id �irithe �SPC (�rachas S�isialach P�-Choibhneasa) �octha acu. Caitear iarratas a dh�anamh ar an �oca�ocht 6 seachtain� roimh dhul ar shaoire mh�ithreachais (12 seachtain� m� t� t� f�infhostaithe). Braitheann an m�id a �octar leat gach seachtain ar thuilleamh. M� bh�onn duine ag f�il �oca�ochta� leasa sh�isialaigh �irithe cheana f�in, �octar Sochar M�ithreachais ag leath an r�ta. M� cheapann t� go bhfuil �ag�ir d�anta mar gheall go bhfuil Sochar M�ithreachais di�ltaithe duit, n� m� t� t� m�sh�sta le cinneadh a th�g Oifigeach Leasa Sh�isialaigh maidir lena bhfuil t� ina theideal, t� an rogha agat achomharc a lorg maidir leis an gcinneadh seo.

�octar Sochar M�ithreachais leat gach seachtain isteach d�reach i do chuntas bainc n� do chuntas leis an gcumann foirgn�ochta. Leanfaidh roinnt fost�ir� ag �oc an fhosta�, go hioml�n, le linn di a bheith ar shaoire mh�ithreachais agus �ileoidh an fost�ir aon �oca�ocht leasa sh�isialaigh a �oc ar ais leis/l�i. Ba ch�ir duit f�achaint ar do chonradh fosta�ochta leis an riail a bhaineann leatsa a chinnti�. �oca�ocht saor � ch�in is ea Sochar M�ithreachais. Tabharfaidh na Coimisin�ir� Ioncaim eolas duit conas a dh�ile�iltear le Sochar M�ithreachais � thaobh c�nach de.

Ais�oc C�nach agus �SPC

F�adfaidh t� a bheith i dteideal ais�oc c�nach n� �SPC a fh�il, m� �octar do shochar m�ithreachais le d�fhost�ir agus m� leanann d�fhost�ir de do ghn�thph� seachtaini�il a �oc. M�s amhlaidh at� an sc�al, nuair at� do Shochar M�ithreachais cr�ochnaithe, is f�idir leat scr�obh chuig Rann�g an tSochair Mh�ithreachais n� teagmh�il a dh�anamh le Rann�g an tSochair Mh�ithreachais ar l�ne chun R�iteas MB21 a iarraidh, agus ba ch�ir duit � a chur ar aghaidh ansin chuig d�oifig c�nach chun ais�oc c�nach a fh�il. Ba cheart duit Foirm Iarratais ar Ais�oc Rann�oca�ochta� �SPC a chomhl�n� agus � a sheoladh chuig an Rann�g um Ais�oc Rann�oca�ochta� �SPC chun ais�oc �SPC a fh�il.

Saoire a dheimhni�

N� m�r do gach fosta� a saoire a fh�il deimhnithe ag an bhfost�ir, Ach, sa ch�s go gcr�ochna�onn do chonradh taobh istigh de 16 seachtain� den d�ta a bhfuil s�il aici lena leanbh agus m� t� s� in ann na gcoinn�ollacha maidir le rann�oca�ochta� ASPC a sh�samh �ocfar an sochar �n l� i ndiaidh an d�ta at� ar an bhfoirm P45.

An t-achar ama a �octar Sochar M�ithreachais

�octar Sochar M�ithreachais ar feadh tr�imhse 26 seachtaine. N� fol�ir duit t�s a chur le do Shochar M�ithreachais ar 1 M�rta 2007 n� ina dhiaidh sin m� t� t� le bheith inch�ilithe le haghaidh 26 seachtaine de Shochar M�ithreachais. N� m�r 2 sheachtain ar a laghad a ghlacadh roimh dheireadh na seachtaine ina meastar go mb�arfar do leanbh ach n� f�idir n�os m� na 16 seachtaine a ghlacadh roimhe.

F�adfaidh t� 16 seachtaine breise de Shaoire M�ithreachais gan p� a ghlacadh i ndiaidh 1 M�rta 2007 ach n� bhaineann an Sochar M�ithreachais leis. Clice�il anseo le tuilleadh a fh�il amach faoi Shaoire Mh�ithreachais.

Breitheanna roimh am

M� saoltar do leanbh roimh an am (is � sin roimh do do shaoire mh�ithreachais a bheith in ainm tosn�), ba cheart duit litir � do dhocht�ir a sheoladh ag deimhni� gur rugadh do leanbh roimh am agus an d�ta a raibh s�il leis an leanbh chuig an Rann�g an tSochair Mh�ithreachais den Roinn Coimirce S�isiala�.

Marbh-bhreith agus breith anaba�

M� bh�onn marbh-bhreith n� breith anaba� i gceist ag am ar bith tar �is an 24� seachtain den toircheas, t� t� i dteideal 26 seachtain� de Shochar M�ithreachais agus de shaoire mh�ithreachais, m� t� na coill�ollacha �SPC comhl�onta agat.

Le hiarratas a dh�anamh ar Shochar M�ithreachais i gc�s marbhghine, n� m�r duit litir � do dhocht�ir a sheoladh in �ineacht leis an bhfoirm iarratais ar Shochar M�ithreachais, a dheimhn�onn an d�ta a raibh s�il leis an leanbh, an d�ta a saola�odh an leanbh agus an l�on seachtain� den toircheas a bh� caite.

Do leanbh � c(h)oinne�il san ospid�al

M� t� do leanbh � choinne�il san ospid�al, agus m� bh� Sochar M�ithreachais � fh�il agat ar feadh 14 seachtaine ar a laghad, f�adfaidh t� �oca�ocht an tSochair Mh�ithreachais den 12 sheachtain at� f�gtha a chur siar (� 1 M�rta 2007 ar aghaidh) ar feadh tr�imhse chomh fada le 6 mh�. Ba ch�ir duit scr�obh chuig Rann�g Shochar M�ithreachais na Roinn Coimirce S�isiala� m�s mian leat �oca�ocht do Sochar M�ithreachais a chur siar. N� m�r duit sc�al a chur i scr�bhinn chuig Rann�g an tSochair Mh�ithreachais nuair a scaoiltear do leanbh amach as an ospid�al agus tos�far ag �oc na 12 sheachtain at� f�gtha de do Shochar M�ithreachais leat laistigh de seacht l�.

C� mar a dh�antar an �oca�ocht

�octar Sochar M�ithreachais d�reach isteach i do chuntas bainc n� i do chuntas cumann foirgn�ochta (cuntas reatha n� taisce, seachas cuntas morg�iste) n� d�fh�adf� a roghn� go n-�octar � d�reach isteach i gcuntas bainc d�fhost�ra. D�antar �oca�ocht gach seachtain roimh r�.


Rialacha

�ocann an Roinn Coimirce S�isiala� Sochar M�ithreachais le mn� a bhfuil m�id �irithe rann�oca�ochta� �SPC d�anta acu ar a dtaifead �rachais f�in agus a bh�onn in obair aitheanta suas go dt� an ch�ad l� d� saoire mh�ithreachais. Is f�idir leis an l� oibre deireanach a bheith ar l� ar bith laistigh de 16 seachtain� den d�ta ar a bhfuil t� ag s�il le breith an linbh.

Is f�idir leis na rann�oca�ochta� teacht � fhosta�ocht n� � fh�infhosta�ocht - is iad A, E, H agus S (f�infhosta�ocht) na haicm� �SPC a bh�onn i gceist.

M� t� t� fostaithe caithfidh t�:

  • Ar a laghad 39 seachtain� �SPC a bheith �octha agat sa tr�imhse 12 m� roimh an gc�ad l� de do shaoire mh�ithreachais;

N�

  • Ar a laghad 39 seachtain� �SPC a bheith �octha agat � thosaigh t� ag obair agus ar a laghad 39 seachtain� �SPC a bheith �octha agat n� creidi�naithe duit sa bhliain c�nach �bhartha n� sa bhliain c�nach roimh an bhliain c�nach �bhartha. Mar shampla, m� bh�onn t� ag dul ar shaoire mh�ithreachais i 2010, is � 2008 an bhliain ch�nach �bhartha.

N�

  • Ar a laghad 26 seachtain� �SPC a bheith �octha agat sa bhliain ch�nach �bhartha agus ar a laghad 26 seachtain� �SPC a bheith �octha agat sa bhliain ch�nach roimh an mbliain ch�nach �bhartha. Mar shampla, m� bh�onn t� ag dul ar shaoire mh�ithreachais i 2010, is � 2008 an bhliain ch�nach �bhartha agus is � 2007 an bhliain ch�nach roimh an bhliain ch�nach �bhartha.

Mura gcomhl�onann t� na coinn�ollacha �SPC sin agus m� bh� t� f�infhostaithe sular thosaigh t� ag obair mar fhosta�, f�adfaidh t� do rann�oca�ochta� Aicme S a �s�id le c�ili� le haghaidh Sochair Mh�ithreachais - f�ach ar na coinn�ollacha �SPC i gcomhair daoine f�infhostaithe th�os.

M� t� t� f�infhostaithe, caithfidh t� bheith i bhfosta�ocht in�rachais agus :

  • 52 seachtain� de rann�oca�ochta� �SPC a bheith �octha agat ag Aicme S sa bhliain ch�nach �bhartha. Mar shampla, m� bh�onn t� ag dul ar shaoire mh�ithreachais i 2010, is � 2008 an bhliain ch�nach �bhartha.

N

  • 52 seachtain� de rann�oca�ochta� �SPC a bheith �octha agat ag Aicme S sa bhliain c�nach roimh an bhliain ch�nach �bhartha. Mar shampla, m� bh�onn t� ag dul ar shaoire mh�ithreachais i 2010, is � 2007 an bhliain ch�nach roimh an bhliain ch�nach �bhartha.

N�

  • 52 seachtain� de rann�oca�ochta� �SPC a bheith �octha agat ag Aicme S sa bhliain ch�nach cu� i ndiaidh na bliana c�nach �bhartha. Mar shampla, m� bh�onn t� ag dul ar shaoire mh�ithreachais i 2010, is � 2009 sa bhliain ch�nach cu� i ndiaidh na bliana c�nach �bhartha.

N� bhronntar rann�oca�ochta� �SPC Aicme S i gcomhair aon bhliain ar leith go dt� go mb�onn an ch�in at� le h�oc don bhliain sin �octha agat. Caithfidh do dhliteanais ch�in ioncaim agus �SPC a bheith �octha i gc�s bliain ar bith a raibh t� f�infhostaithe m� t� t� le bheithe inch�ilithe le haghaidh Sochair Mh�ithreachais.

Mura gcomhl�onann t� na coinn�ollacha �SPC sin agus m� bh� t� ag obair i bhfosta�ocht in�rachais sula raibh t� f�infhostaithe, f�adfaidh t� do rann�oca�ochta� �SPC (Aicme A, E agus H) san fhosta�ocht sin a �s�id le c�ili� le haghaidh Sochair Mh�ithreachais - f�ach ar na coinn�ollacha �SPC i gcomhair daoine f�infhostaithe thuas.

Lena chois sin f�adfar a iarraidh ort do chuntais a sheoladh isteach n� r�iteas � do chuntas�ir i gcomhair na bliana reatha le cruth� go bhfuil t� f�infhostaithe agus faoi dhliteanas rann�oca�ocht Aicme S a �oc.

�rachas � fhosta�ocht i dt�r eile

M� bh� t� fostaithe cheana i dt�r ar bhain rialach�in an AE l�i n� t�r a bhfuil Comhaont� D�thaobhach Leasa Sh�isialaigh ag �irinn l�i, d'fh�adf� do thuairisc �rachais �n t�r sin a chur le do rann�oca�ochta� �SPC in �irinn ar an gcoinn�oll go bhfuil ar a laghad rann�oca�ocht amh�in �SPC ag an r�ta ioml�n �octha agat � th�inig t� ar ais go h�irinn chun cabhr� leat c�ili� don Sochar Uchta�och. I gc�s sin, ba ch��r duit d'iarratas ar Shocar Mh�ithreacha a chur isteach 12 seachtaine roimh bhreith do linbh.

T� tuilleadh eolais in �r doicim�ad maidir le rann�oca�ochta� �rachais sh�isialta �n choigr�och a chomhcheangal.

M� t� t� ag f�il �oca�ochta cheana f�in

�ocfar Sochar M�ithreachais leat ag leath an r�ta m� t� t� ag f�il aon cheann de na h�oca�ochta� seo a leanas:

M� t� c�ram l�naimseartha � shol�thar agat do dhuine eile, f�adfaidh t� c�ili� do Li�ntas C�ram�ra ar leathr�ta le do Shochar M�ithreachais.

D�ch�ili� chun Sochar M�ithreachais a fh�il

D�anfar t� a dh�ch�ili� (cuirfear cosc ort) maidir le Sochar M�ithreachais a fh�il i rith na tr�imhse sin ina bhfuil do Shochar in�octha m� bh�onn t� p�irteach in aon fhosta�ocht n� obair seachas gn�omha�ochta� t� i d��ras teaghlaigh f�in.

M� t� s� ar intinn agat filleadh ar do chuid fosta�ochta n�os luaithe n� mar at� scr�ofa ar d�fhoirm iarratais caithfidh t� � sin a chur in i�l do Rann�g an tSochair Mh�ithreachais coic�s ar a laghad roimh an �d�ta nua fillte ar an obair�.

N� f�idir leat �oca�ocht a fh�il i leith aon tr�imhse a chaith t� lasmuigh den AE.

Mura gcuireann t� isteach ar Shochar M�ithreachais laistigh de sh� mh� �n tr�th a shaola�tear do leanbh, f�adfaidh t� an sochar a chailli�int.


Rata�

C� mar a r�omhtar m�id an tSochair Mh�ithreachais

M� t� t� fostaithe r�omhtar do r�ta seachtaini�il don Sochar M�ithreachais tr�d d�ioncam ioml�n sa bhliain ch�nach chu� a roinnt ar an m�id seachtain� a d'oibrigh t� an bhliain sin - t� 80% den m�id seo in�octha go seachtaini�il faoi r�ir ag �os�oca�ocht agus uas�oca�ocht. (Is � an Bhliain Ch�nach �bhartha an dara bhliain dheireanach ch�nach ioncaim ioml�in roimh an mbliain ina dtosa�onn do shaoire mh�ithreachais. Tosa�onn an Bhliain Shochair ar an gc�ad Luan de mh� Ean�ir gach bliain fh�ilire agus cr�ochna�onn ar an Domhnach d�reach roimh an gc�ad Luan sa bhliain fh�ilire d�r gcionn.)

M� t� t� f�infhostaithe, r�omhtar do r�ta seachtaini�il don Sochar M�ithreachais tr�d d'ioncaim ioml�n sa bhliain ch�nach chu� a roinnt ar 52 seachtain� - t� 80% den m�id seo in�octha go seachtaini�il faoi r�ir ag �os�oca�ocht agus ag uas�oca�och.

Is iad seo na r�ta� reatha �oca�ochta i 2010
�os�oca�ocht: �225.80
Uas�oca�ocht: �270

M� t� cleithi�naithe agat cuirtear an r�ta de Shochar M�ithreachais a fhaigheann t� (gan m�aduithe do chleithi�naithe a �ireamh) i gcompar�id le r�ta an tSochair Bhreoiteachta (m�aduithe do chleithi�naithe san �ireamh) a d��ocfa� leat d� mbeife� as l�thair �n obair de bharr breoiteachta. �octar an r�ta is airde den d� r�ta leat.

Mar shampla: T� Mary i dteideal uasr�ta an tSochair Mh�ithreachais de �270 a fh�il. T� a p�irt� d�fhostaithe agus ag saighne�il i gcomhair creidmheasanna d�fhosta�ochta. T� beirt leana� acu. D� bhfaigheadh s� Sochar Breoiteachta gheobhadh s� �385.70 (is � sin an r�ta pearsanta de Shochar Breoiteachta M�ad� do Dhuine F�sta C�ilithe M�ad� do Leana� C�ilithe). N� f�idir l�i n�os l� Sochar M�ithreachais a fh�il n� an m�id a gheobhadh s� d� mbeadh s� tinn agus Sochar Breoiteachta � fh�il aici. Gheobhaidh s� �385.70 de Shochar M�ithreachais ar an gc�is sin.

M� t� do chleithi�na� aosaithe ag f�il �oca�ochta leasa sh�isialaigh n� bhfaighidh t� M�ad� do Dhuine F�sta C�ilithe (MDFC) ach f�adfaidh t� M�ad� do Leanbh C�ilithe (MLC) ar leathr�ta a fh�il.

Beidh t� inch�ilithe do MDFC ag an r�ta ioml�n agus MLC ag an r�ta ioml�n, m� t� do chleithi�na� aosaithe d�fhostaithe agus ag saighne�il i gcomhair creidmheasanna n� ag tuilleamh n�os l� n� �100.01 sa tseachtain.

M� t� do chleithi�na� aosaithe ag tuilleamh idir �100.01 agus �310 sa tseachtain gheobhaidh t� MDFC ag r�ta laghdaithe agus MLC ag an r�ta ioml�n. M� t� do chleithi�na� aosaithe ag tuilleamh idir �310.01 agus �400 sa tseachtain n� bhfaighidh t� MDFC ach gheobhaidh t� MLC ag leathr�ta. M� thuilleann do chleithi�na� aosaithe os cionn �400.00 sa tseachtain n� bhfaighidh t� MDFC n� MLC.


Conas iarratas a dh�anamh

Is f�idir leat an fhoirm MB10 (foirm pdf) a chomhl�n� 6 seachtain� roimh an d�ta a bhfuil s� i gceist agat dul ar shaoire mh�ithreachais agus seol chuig an Rann�g Shochair Mh�ithreachais �.

M� t� t� f�infhostaithe, ba cheart duit iarratas a dh�anamh ar a laghad 12 seachtain� roimh � a bheith i gceist agat dul ar Shaoire Mh�ithreachais. T� an fhoirm seo ar f�il tr�d an bpost ag an seoladh th�os.


C� h�it a nd�anfaidh m� iarratas

Rann�g an tSochair Mh�ithreachais

Dept.:
Roinn Coimirce S�isiala�
Line 1:
B�thar Mhic Art�ir
Line 2:
Ard R�mhann
Line 3:
Bun Crannacha
County:
D�n na nGall
Country:
�IRE
Teil:
(01) 471 5898
L�ghlao:
1890 690 690
L�ithre�n Gr�as�in:
http://www.welfare.ie/

Is f�idir leat r�omhphost a chur chuig Rann�g an tSochair Mh�ithreachais agus �s�id � baint as foirm fhiosr�ch�in shl�n maidir le Sochar M�ithreachais.


Last modified:01/01/2005
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img