Pacáiste Sochar Teaghlaigh - SW 107


Print page

Tástáil acmhainne

Má tá tú idir 66 agus 70 bliain d'aois agus mura bhfaigheann tú íocaíocht cháilitheach, caithfidh tú tástáil acmhainne a chomhlíonadh ar mhaithe le cáiliú le haghaidh an Phacáiste Sochair Teaghlaigh (Féach ar alt 2 chun eolas a fháil ar íocaíochtaí cáilitheacha).

Céim 1

Ríomhaimid an teorainn chuí le d'acmhainn sheachtainiúil.

Bunaítear é seo ar uasráta reatha an Phinsin Stáit (Ranníocach) a bheadh i gceist i do chás féin. Mar shampla, más duine singil, duine pósta nó duine i bpáirtnéireacht shibhialta thú nó duine in aontíos le duine eile, má tá leanaí cleithiúnacha agat nó má tá tú i do chónaí i d'aonar.

Ríomhaimid teorainn na hacmhainne seachtainiúla trí na nithe seo a leanas a shuimiú:

  1. uasráta an Phinsin (Ranníocaigh) Stáit
  2. móide €100.00 agus
  3. aon liúntas breise de réir mar is cuí, do dhuine fásta cáilithe, leanbh/leanaí cleithiúnacha, Méadú do Mhaireachtáil Aonair.

    Is é iomlán na méideanna seo ná an teorainn le d'acmhainn sheachtainiúil iomlán.

Céim 2

Ríomhaimid d'acmhainn sheachtainiúil trí d'ioncam agus d'acmhainn ó choigilteas agus infheistíochtaí a shuimiú. Cuirtear é seo i gcomparáid leis an teorainn acmhainne seachtainiúla atá i gceist.

Más rud é go bhfuil d'acmhainn sheachtainiúil níos lú nó cothrom le do theorainn acmhainne seachtainiúla, tá an tástáil acmhainne comhlíonta agat.

Seo mar a dhéanaimid measúnú ar do chuid caipitil choigilte agus ar do chuid infheistíochtaí

Nuair a bhíonn d'acmhainn á ríomh ó infheistíochtaí agus airgead i dtaisce, suimímid le chéile na míreanna seo a leanas agus úsáidimid foirmle chun d'acmhainn a ríomh:

  • luach na n-infheistíochtaí agus an tsealúchais in airgead tirim (seachas do theach féin),
  • airgead i gcuntas coigiltis ar bith, nó in aon chineál de chuntais bhainc, agus
  • airgead ar láimh.
Caipiteal: An acmhainn sheachtainiúil a bhíonn measúnaithe:
An chéad €20,000
Nialas
€20,000 - €30,000
€1 in aghaidh €1,000
€30,000 - €40,000
€2 in aghaidh €1,000
Breis is €40,000
€4 in aghaidh €1,000

 

Sampla: Is duine singil thú atá 66 bliain d'aois agus tá tú i do chónaí i d'aonar. Tá ioncam €220 in aghaidh na seachtaine agat ó phinsean ceirde agus tá coigilteas ar luach €25,000 agat.

 

Céim 1 - D'acmhainn sheachtainiúil a ríomh
Ráta an Phinsin Stáit (Ranníocaigh)
(faoi bhun 80 bliain d'aois - ráta uasta reatha)
€230.30
móide €100.00
móide Méadú do Mhaireachtáil Aonair €7.70
Teorainn chuí acmhainne seachtainiúla €338.00

Céim 2 - Do chuid acmhainne a chur i gcomparáid leis an teorainn

Sa sampla seo, ní fhéachaimid ar an gcéad €20,000 de choigilteas mar acmhainn. Measaimid an chéad €10,000 eile ar ráta €1 in aghaidh an €1000. Ciallaíonn sé seo go ndéantar acmhainn €5 in aghaidh na seachtaine a mheas in aghaidh coigilteas €25,000.

Mar sin, is é méid iomlán na hacmhainne a measúnaíodh ná €220 (pinsean ceirde) móide €5 (coigilteas), rud a thugann iomlán €225.

Teorainn acmhainne seachtainiúla €338.00
Acmhainn sheachtainiúil a measúnaíodh €225.00

 

Ós rud é go bhfuil d'acmhainn faoi bhun na teorann €338.00 atá le d'acmhainn sheachtainiúil, comhlíonann tú an tástáil acmhainne.

Last modified:21/10/2014
 

 Foirmeacha Iarratais