Liúntas Cuardaitheora Poist


Print page

Réamhrá

Má tá tú dífhostaithe, is féidir Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP) nó Sochar Cuardaitheora Poist (SCP) a íoc leat. Is í an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a dhéanann an dá íocaíocht seo.

D'fhéadfá Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil muna gcailíonn tú do Shochar Cuardaitheora Poist nó má tá an teidlíocht do Shochar Cuardaitheora Poist a bhí agat imithe in éag. I gcúinsí áirithe, cé go mbeifeá i dteideal íocaíocht laghdaithe Sochar Cuardaitheora Poist, d'fhéadfadh sé a bheith níos fearr duit Liúntas Cuardaitheora Poist a roghnú. Tá an íocaíocht seo bunaithe ar scrúdú maoine, áfach, agus caithfidh do mhaoin a bheith faoi leibhéal áirithe.

Daoine a bhí ag fáil Íocaíocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora agus nach gcáilíonn di a thuilleadh toisc go bhfuil a leanbh is óige tar éis an aoisteorainn a bhaint amach, is féidir leo cáiliú d’íocaíocht speisialta ar a dtugtar Íocaíocht Idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist.

Intreo – an tseirbhís chomhtháite fostaíochta agus tacaíochta

Seirbhís ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí is ea Intreo a sholáthraíonn pointe teagmhála aonair le haghaidh tacaíochtaí fostaíochta agus ioncaim. Tá sonraí na láithreacha Intreo ar welfare.ie.

Rialacha

Chun Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil, caithfidh tú bheith os cionn 18 agus faoi 66 bliana d'aois. Caithfidh tú freisin:

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na coinníollacha d’íocaíocht cuardaitheora poist a fháil agus faoi na seirbhísí fostaíochta a chuireann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar fáil do chuardaitheoirí poist.

Tá forálacha speisialta do chuardaitheoirí poist scothaosta agus do mhná torracha.

Liúntas Cuardaitheora Poist agus obair

Ní mór duit bheith dífhostaithe chun Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil. Chomh maith leis sin, ní mór duit bheith in ann obair a dhéanamh, bheith ar fáil d’obair lán-aimseartha a dhéanamh agus bheith ag déanamh iarracht mhacánta obair a fháil chun cáiliú do Liúntas Cuardaitheora Poist – agus ní mór duit bheith in ann fianaise air sin a thaispeáint don Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Mar sin féin, tá cúinsí ann inar féidir leat roinnt oibre a dhéanamh agus Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil freisin. Déanann ioncam ó obair difear do shuim an Liúntais Chuardaitheora Poist a fhaigheann tú.

Má fhaigheann tú obair pháirtaimseartha nó obair ócáideach (suas le 3 lá sa tseachtain, agus 3 lá san áireamh), is féidir go n-íocfar Liúntas Cuardaitheora Poist leat go fóill i leith na laethanta eile. Mar sin féin, ní mór duit a thaispeáint go bhfuil iarracht á déanamh agat obair lánaimseartha a fháil. Má laghdaíonn d’fhostóir líon na laethanta a oibríonn tú go 3 lá nó níos lú in aghaidh na seachtaine, is féidir go bhfaighfeá Liúntas Cuardaitheora Poist i leith na laethanta eile. Ní mór duit na coinníollacha eile a bhaineann le Liúntas Cuardaitheora Poist a chomhlíonadh. Mar shampla, ní mór duit tástáil acmhainne a shásamh.

Más rud é go bhfuil tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist le tréimhse fhada anuas (níos mó ná 390 lá nó 15 mhí) agus go dtéann tú i mbun obair pháirtaimseartha ar feadh níos lú ná 24 uair in aghaidh na seachtaine, is féidir go mbeidh tú incháilithe don Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha (PTJI). Tugann an scéim sin deis duit dul i mbun obair pháirtaimseartha agus liúntas seachtainiúil speisialta a fháil in ionad íocaíocht cuardaitheora poist.

Faigh tuilleadh faisnéise faoi conas a dhéantar ioncam ó obair a ríomh do Liúntas Cuardaitheora Poist. Is féidir leat suas le saoire dhá sheachtain a ghlacadh sa bhliain agus leanúint le d’íocaíocht a fháil freisin.

Má tá tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist faoi láthair, is féidir leat Ré-Áiritheoir Tairbhe Oibre ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a úsáid chun cabhrú leat na hiarmhairtí airgeadais a bhaineann le dul i mbun obair lánaimseartha a fháil amach. Agus an Ré-Áiritheoir á úsáid, faightear amach an tsuim iomlán a gheofá dá rachfá i mbun obair lánaimseartha (aon Fhorlíonadh Ioncam Teaghlaigh san áireamh) agus cuirtear an tsuim sin i gcomparáid le suim na n-íocaíochtaí cuardaitheora poist (Forlíonadh Cíosa san áireamh) atá á bhfáil agat. Ó Eanáir 2015 amach, tá Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair ar fáil do theaghlaigh le páistí cleithiúnacha chun aistriú ó leas sóisialach isteach san fhostaíocht.

Féinfhostaíocht

Má tá tú féinfhostaithe, d'fhéadfá bheith i dteideal Liúntas Cuardaitheora Poist, ag brath ar an ioncam a ghnóthaíonn tú ó do ghnó. Is féidir leat tuilleadh faisnéise faoi fhéinfhostaíocht agus dífhostaíocht a fháil. Is féidir le feirmeoirí féinfhostaithe ar ísealioncam iarratas a dhéanamh ar Chúnamh Feirme.

Ealaíontóirí

Faoi scéim phíolótach a seoladh i mí an Mheithimh 2017, ní bheidh amharc-ealaíontóirí agus scríbhneoirí féinfhostaithe a dhéanann iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist faoi réir an phróisis gníomhachtaithe ar feadh 12 mhí ar a laghad. Beidh feidhm le coinníollacha uile eile na scéime, lena n-áirítear an tástáil acmhainne. Le bheith rannpháirteach sa chlár seo, beidh teastas ó chomhlacht gairmiúil ábhartha ag teastáil ó ealaíontóirí. Más amharc-ealaíontóir tú, is é Visual Artists Ireland an comhlacht a eisíonn teastais a dhearbhaíonn stádas gairmiúil. Más scríbhneoir tú, is é Áras Scríbhneoirí na hÉireann an comhlacht ábhartha.

Scrúdú maoine

Is íocaíocht de réir tástála acmhainne í Liúntas Cuardaitheora Poist. Caithfidh d'acmhainní bheith faoi leibhéal áirithe chun Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil. Breathnaíonn tástáil mhaoine ar d'fhoinsí ioncaim go léir, ioncam do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir san áireamh. Mar sin féin, seans nach dtógtar ioncam áirithe san áireamh. (Is comhchónaitheoir duine a chónaíonn i gcaidreamh caidreamhach agus domhain le duine den ghnéas céanna nó den ghnéas eile nach céile, páirtnéir sibhialta, nó muintir an duine sin é/í.)

D’fhéadfadh nach gcuirfí ioncam áirithe san áireamh, áfach. Baintear acmhainn iomlán do theaghlaigh as an íocaíocht uasta do chúinsí do theaghlaigh chun suim iarbhír an Liúntais Chuardaitheora Poist a bhfuil tú ina teideal a fháil amach.

Más rud é go bhfuil do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh as a c(h)eart féin (agus roinnt eisceachtaí ann) nó más rud é go bhfuil sé/sí páirteach i gcúrsa oiliúna Breisoideachais agus Oiliúna (BOO)VTOS agus go bhfuil sé ag fáil liúntais, ní bhfaighidh tú Méadú i leith Aosach Cáilithe ach gheobhaidh tú méadú leathráta i leith aon leanaí cáilithe. Más rud é go bhfuil tú ag éileamh Liúntas Cuardaitheora Poist agus go bhfuil do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh, tá teorainn i bhfeidhm a fhágann nach féidir leis an tsuim iomlán a íoctar libh mar lánúin bheith níos airde ná an tsuim uasta a d’íocfaí le duine amháin díobh (aosaigh chleithiúnacha agus leanaí cleithiúnacha san áireamh) ar íocaíocht leasa shóisialaigh amháin. Faigh tuilleadh faisnéise faoin tástáil acmhainne do Liúntas Cuardaitheora Poist.

Is féidir leat méadú a éileamh do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir agus iad páirteach i scéim Fostaíocht Pobail (CE), i scéim Tús nó i scéim Gateway. Déantar an tsuim a thuilleann siad ón scéim a mheasúnú sa dóigh chéanna a measúnaítear tuilleamh ó fhostaíocht inárachaithe (agus ní laghdófar bhur n-acmhainn chomhcheangailte faoina leath).

Más rud é go bhfuil tú 24 bliain d’aois nó níos óige agus go bhfuil cónaí ort le tuismitheoir nó le leastuismitheoir in áras an teaghlaigh, cuirfear cuid d’ioncam do thuismitheoirí san áireamh sa mheasúnú do Liúntas Cuardaitheora Poist. Tagraíonn an Roinn don phróiseas sin mar mheasúnú ar an ‘sochar agus pribhléid’ a bhaineann tú as cónaí a bheith ort le do thuismitheoirí. Faigh tuilleadh faisnéise faoi conas a dhéantar cónaí le tuismitheoirí a mheasúnú sa tástáil acmhainne.

Dícháiliú agus laghdú in íocaíocht

Is féidir go ndícháileofaí thú ó Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil ar feadh 9 seachtaine sna cásanna seo a leanas:

 • D’fhág tú do phost go deonach agus gan cúis chóir
 • Chaill tú do phost de bharr mí-iompair
 • Dhiúltaigh tú tairiscint fostaíochta oiriúnaí nó tairiscint oiliúna oiriúnaí – sa chás go bhfuil tú ar ráta pionóis Liúntas Cuardaitheora Poist le 21 lá ar a laghad

Is féidir d’íocaíocht a laghdú más rud é go ndiúltaíonn tú, nó go dteipeann ort, freastal ar chruinnithe mar a iarrann an Roinn ort nó go ndiúltaíonn tú, nó go dteipeann ort, páirt a ghlacadh i scéim tacaíocht fostaíochta, i dtaithí oibre nó in oiliúint atá cuí (féach Rátaí pionóis thíos freisin). Léigh tuilleadh faoi smachtbhannaí a d’fhéadfadh bheith i bhfeidhm sa chás nach gcomhlíonann tú coinníollacha d’íocaíochta cuardaitheora poist.

Daltai

Ní bhaineann an riail 3 mhí díchailithe le rannpháirtithe Youthreach.

Fostaíocht nó oiliúint ghearrthéarmach

Tá córas mear oibrithe ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí do chustaiméirí a shíníonn d’íocaíocht cuardaitheora poist chun obair ghearrthéarmach a ghlacadh (suas go 12 seachtaine) nó chun dul ar ghearrchúrsa oiliúna (suas go 12 seachtaine). Cinntíonn sé sin go n-atosófar d’íocaíocht gan mhoill. Tá sé tábhachtach go ndéarfá le d’oifig Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh áitiúil é roimh ghlacadh le hobair nó dul ar chúrsa oiliúna. D’fhéadfadh d’éileamh ar Fhorlíonadh Cíos a chur ar fionraí ar feadh tréimhse suas le 12 seachtain.

Rátaí

Rátaí Líuntas Chuardaitheora Poist ó 21 Márta 2018

Uasráta Líuntas Chuardaitheora Poist do dhuine 26 bliana d'aoisnó níos sine
Éilitheoirí nua agus reatha Ráta pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe Ardú Cleithiúnaí Linbh
Uasráta €198.00 €131.40 €31.80

Uasráta Liúntas Chuardaitheora Poist do dhuine faoi 26 blianad'aois
Aois Ráta pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe
18-24 €107.70 €107.70
25 €152.80 €131.40

I gcás éilitheoirí faoi bhun 26 bliain d’aois, níl feidhm ag na rátaí laghdaithe pearsanta Liúntas Cuardaitheora Poist ná ag na rátaí laghdaithe Liúntas Cuardaitheora Poist d’aosaigh cháilithe maidir leis na héilitheoirí seo a leanas:

 • Daoine a bhfuil leanaí cleithiúnacha acu
 • Daoine atá ag aistriú ó Liúntas Míchumais go Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Leanaí áirithe a bhí faoi chúram na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach le linn an 12 mhí sular bhain siad 18 mbliana amach. Déantar na daoine sin a mheasúnú trí leas a bhaint as an ráta Liúntas Cuardaitheora Poist atá i bhfeidhm do dhaoine atá 26 bliain d’aois nó níos sine. Níl an eisceacht sin i bhfeidhm ach amháin i gcás daoine atá idir 18 mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois. Tá feidhm ag an ráta aoischoibhneasa i gcás daoine atá 25 bliain d’aois nó níos sine. ó aois 26 amach, tá feidhm ag an ráta pearsanta iomlán.

Más rud é go raibh tú ag fáil ráta aoischoibheasa laghdaithe Liúntas Cuardaitheora Poist agus go nglacann tú páirt i gcúrsa oideachais, i gcúrsa oiliúna nó i scéim tacaíocht fostaíochta, beidh feidhm ag an ráta cuí pearsanta íocaíochta maidir leis an gcúrsa nó leis an scéim sin fad is atá tú faoi bhun 26 bliain d’aois. Nuair a bheidh an cúrsa críochnaithe agat, fillfidh tú ar an ráta aoischoibhneasa Liúntas Cuardaitheora Poist a fuair tú roimhe.

Gach rannpháirtí nua sa Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas (BTEA) atá faoi bhun 26 bliain d’aois agus a bhí ag fáil íocaíocht aoischoibhneasa laghdaithe Liúntas Cuardaitheora Poist, gheobhaidh siad ráta uasta BTEA de €160 in aghaidh na seachtaine (méadóidh sé seo go €193 ó Mheán Fomhair 2018. Beidh aon acmhainní atá agat asbhainte ón ráta seo).

Rátaí pionóis

Is féidir d’íocaíocht a laghdú más rud é go ndiúltaíonn tú, nó go dteipeann ort, freastal ar chruinnithe mar a iarrann an Roinn ort nó go ndiúltaíonn tú, nó go dteipeann ort, páirt a ghlacadh i scéim tacaíocht fostaíochta, i dtaithí oibre nó in oiliúint atá cuí. Léigh tuilleadh faoi smachtbhannaí a d’fhéadfadh bheith i bhfeidhm sa chás nach gcomhlíonann tú coinníollacha d’íocaíochta cuardaitheora poist.

Íocaíochtaí i leith cleithiúnaithe

Má cháilíonn tú i gcomhar Liúntas Cuardaitheora Poist, faigheann tú méid duit féin, ar a nglaoitear 'rátá pearsanta íocaíochta'. D'fhéadfá a bheith i dteideal méadú a fháil i d'íocaíocht reatha do dhuine fásta cáilithe agus do leanbh cáilithe.

Cleithiúnaithe linbh

De ghnáth, séard is cleithiúnaí linbh ann ná páiste faoi aois 18 atá ina chónaí in éineacht leat.

Má tá tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist ar feadh 156 lá agus do pháiste in oideachas lánaimseartha, íocfar Méadú do Chleithiúnaí Linbh leat suas go dtí sroicheann sé/sí 22 bliain d'aois nó suas go dtí deireadh na bliana acadúla ina sroicheann sé/sí 22.

Má tá tú féin agus do chéile/pháirtí araon ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh, gheobhaidh tú leath-ráta Méadú do Chleithiúnaí Linbh. Gheobhaidh gach duine agaibh leath an Méadú do Chleithiúnaí Linbh.

Cleithiúnaithe aosaigh

D'fhéadfá Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe (MDFC) a fháil do chleithiúnaí aosaigh (de ghnáth do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir). Má tá tú neamhphósta, i do bhaintreach, colscartha, scartha, nó id iar-pháirtnéir sibhialta, nó mura bhfuil tú i do chónaí le do pháirtnéir sibhialta, agus tú id chónaí le duine in aois 16 bliana nó os cionn, is féidir leat méadú a éileamh dóibh chomh fada agus atá sé/sí ag tabhairt aire do chleithiúnaí linbh de do chuid.

Más rud é go bhfuil post ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir, nó go bhfuil sé/sí páirteach i scéim Fostaíocht Pobail (CE), i scéim Tús nó i scéim Gateway, is féidir go ndéanfaidh sé sin difear don íocaíocht Liúntas Cuardaitheora Poist a fhaigheann do theaghlach. Déantar an tsuim a thuilleann siad ó fhostaíocht inárachaithe a mheasúnú sa dóigh chéanna a measúnaítear do thuilleamh ó obair pháirtaimseartha nó ó obair ócáideach. Faigh tuilleadh faisnéise faoi obair agus Liúntas Cuardaitheora Poist.

D'íocaíocht a fháil

Is féidir do Liúntas Cuardaitheora Poist a bhailiú ón Oifig an Phoist is gaire duit gach seachtain.

Caithfidh tú aitheantas fótagrafach a thabhairt leat chun d’íocaíocht a bhailiú. Meastar na rudaí a leanas mar aitheantas fótagrafach bailí:

 • Cárta Seirbhísí Poiblí
 • Ceadúnas tiomána
 • Pas
 • Cárta GNIB
 • Is féidir le náisiúnaigh AE/LEE Cárta Aitheantais Náisiúnta a úsáid.

Féadfar go n-iarrfaidh an fhoireann in Oifig an Phoist d’aitheantas fótagrafach a fheiceáil roimh d’íocaíocht a thabhairt duit.

Sochair eile

Má tá tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist, is féidir go mbeidh tú i dteideal na nithe seo a leanas:

 • Forlíonadh Cíosa - íocaíocht a chabhraíonn le freastal ar chostas do chíosa.
 • Liúntas Breosla - íocaíocht sheachtainiúil a dhéantar idir Deireadh Fómhair agus Aibreán a chabhraíonn le freastal ar chostais bhreosla. Tá an Liúntas Breosla iníoctha le daoine atá ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist le 390 lá anuas, sa chás go sásaíonn siad na coinníollacha cáilitheacha ábhartha. Áirítear laethanta dífhostaíochta agus tú ag fáil Sochar Cuardaitheora Poist mar chuid den 390 lá sa chás go ndearnadh an t-éileamh ar Shochar Cuardaitheora Poist díreach sular bronnadh Liúntas Cuardaitheora Poist.
 • Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua - íocaíocht a chabhraíonn le freastal ar an gcostas ar éadaí agus ar choisbheart do leanaí atá ag freastal ar scoil.
 • Cárta leighis - má tá d’ioncam faoi bhun leibhéal áirithe, is féidir go bhfaighidh tú cárta leighis.

Ní cháilíonn Liúntas Cuardaitheora Poist thú don Phacáiste Sochair Teaghlaigh ná do Shaorthaisteal.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cuardaitheora Poist chomh luath agus a n-éiríonn tú dífhostaithe.

Tá sé tábhachtach iarratas a dhéanamh chomh luath agus a n-éiríonn tú dífhostaithe toisc nach n-íocfar tú don chéad trí lá den éileamh. Má tá d'éileamh nascaithe le h-éileamh níos luaithe ar Liúntas Cuardaitheora Poist, d'fhéadfaí tú a íoc i leith na chéad 3 lá.

Má chuireann tú iarratas déanach isteach, d'fhéadfaí tú a íoc i leith na tréimhse atá imithe in éag má sholáthraíonn tú fianaise mhaith faoi chúiseanna na moille.

foirmeacha Liúntáis Cuardaitheora Poist ar fáil ar líne. Is féidir foirm iarratais a fháil ó d'Ionad Intreo nó ó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh. Beidh ort doiciméid áirithe a thabhairt leat leis an éileamh a chruthú.

Is féidir le d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa ShóisialaighLárionad Faisnéise do Shaoránaigh cuidiú leat chun d'fhoirm iarratais a chomhlánú.

Tá tuilleadh eolais faoi iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist ar fáil sa doiciméid maidir le ag siniú don chéad uair.

Má cheapann tú go bhfuil sochar diúltaithe duit go héagórach, is féidir achomharc a chur chuig an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist ag d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh.

Last modified:21/03/2018
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Downloads