stetffolcii.aspx


Print page

Contents

 

Minister's Foreword
Executive summary
Glossary of terms
1. Introduction
2. Context
3. Review of international approaches
4. Estimating long-term care needs
5. Needs assessment and benefit design
6. Financing options
7. Partnership options
8. Costings
9. Implementation issues
10. Pre-funding
Bibliography
Appendices
I. Assumptions underlying the population projections
II. Long-term care in other countries

Foreword

The Government is committed to ensuring that older people and people with disabilities can fulfil their potential and make their full contribution to the economic and social life of our country. In particular, we will build service provision and the legislative frameworks which enable this to happen.

We have already provided significant improvements in supports for carers which have resulted in more than doubling the number of people in receipt of Carer's Allowance. We intend to continue in this vein by further developing and co-ordinating our policies for carers and the people for whom they care.

Both the Government's Agreed Programme and the Health Strategy put emphasis on maximising support for community care. Fundamentally, this means achieving a more even balance between institutional care and home care and targeting resources in a way that provides the most appropriate care to those most in need.

This study examines the future financing of long-term care in Ireland including the best way to structure such support and the most effective and equitable methods of funding. I hope that this comprehensive report will facilitate discussion and debate on the many strategic issues relating to the further development of policy in this area.

These issues are of relevance to a broad range of interested parties including older people, people with disabilities, carers, the social partners and the relevant public and private service providers and organisations.

All these stakeholders have a significant part to play in the development of an adequate and sustainable longterm care system.

The issues involved are complex and will take time to address fully, bearing in mind the competing demands for resources in our society. Progress must, however, be made and must be co-ordinated across a broad range of Government departments and agencies. I look forward to working closely with my colleague, Micheál Martin, T.D., the Minister for Health and Children to advance proposals in this area.

Mary Coughlan, T.D.
Minister for Social and Family Affairs
November 2002

Réamhrá

Tá an Rialtas tiomanta do chinntiú gur féidir le daoine aosta agus le daoine atá faoi mhíchumas a bpoitéinseal féin a bhaint amach agus a gcion a dhéanamh do chúrsaí eacnamaíochta agus sóisialta na tíre seo. Tógaimid soláthar seirbhíse agus creata reachtaíochta, go háirithe, a éascaíonn é sin.

Tá feabhsúcháin shuntasacha déanta againn, cheana féin, ar thacaíocht do ghairmeacha beatha, rud a d’fhág dhá oireadh daoine ag fáil liúntais do chúramóirí. Tá sé i gceist againn leanúint ar aghaidh ar an gcaoi chéanna trínár gcuid beartas do chúramóirí, agus do na daoine sin a ndéanann siad cúram dóibh, a fhorbairt tuilleadh agus a chomhordú.

Leagann Clár Comhaontaithe an Rialtais agus an Straitéis Sláinte araon béim ar uasmhéid tacaíochta a chur ar fáil do chúram pobail. Go bunúsach, is éard a chiallaíonn sé sin ná cóimheá níos cothroime a bhaint amach idir cúram institiúideach agus cúram baile agus spriocdhíriú ar acmhainní ar bhealach a sholáthraíonn an cúram is oiriúnaí dóibh siúd is mó a bhfuil gá acu leis.

Déanann an staidéar seo scrúdú ar mhaoiniú amach anseo don chúram fadtréimhseach in Éirinn lena n-áirítear an bealach is fearr leis an tacaíocht sin a struchtúrú agus na modhanna maoiniúcháin is éifeachtaí agus is féaráilte. Tá súil agam go n-éascóidh an tuarascáil chuimsitheach seo díospóireacht agus plé faoi go leor de na saincheisteanna straitéiseacha a bhaineann le forbairt bhreise an bheartais sa réimse seo.

Baineann na saincheisteanna sin le raon leathan páirtithe leasmhara lena n-áirítear daoine aosta, daoine atá faoi mhíchumas, cúramóirí, na comhpháirtithe sóisialta agus na heagraíochtaí agus soláthraithe seirbhíse ábharthacha poiblí agus príobháideacha. Tá ról nach beag le himirt ag na páirtithe leasmhara sin maidir le córas inmharthana agus leordhóthanach cúraim fhadtréimhsigh a fhorbairt.

Tá sa saincheisteanna atá i gceist casta agus glacfaidh sé tamall aghaidh a thabhairt orthu ina n-iomláine, go háirithe i bhfianaise éilimh iomaíocha ar acmhainní sa tsochaí. Caithfear dul chun cinn a dhéanamh, áfach, agus ní mór an dul chun cinn sin a chomhordú i raon leathan gníomhaireachtaí agus ranna Rialtais. Táim ag súil le hoibriú go dlúth le mo chomhghleacaí, Micheál Ó Máirtín, T.D., an tAire Sláinte agus Leanaí, chun moltaí sa réimse seo a chur chun cinn.

Máire Ní Chochláin, T.D.
An tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
Samhain 2002

Last modified:29/09/2008
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Search for your local office
img