Osoby poszukujące pracy – opcja wolontariatu


Print page

Informacje

Osoba poszukująca pracy, która podejmie pracę na zasadach wolontariatu na terenie Irlandii, może nadal być uprawniona do zasiłku lub zapomogi dla osób poszukujących pracy, pod warunkiem, że pracując w charakterze wolontariusza, wciąż spełnia warunek gotowości do pracy na normalnych zasadach i rzeczywiście jej poszukuje.

Przykładowe prace w charakterze wolontariusza to:

  • opieka nad osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi;
  • pomoc w funkcjonowaniu klubów młodzieży (youth clubs), grup wyznaniowych, klubów sportowych, stowarzyszeń kultury, lokalnych stowarzyszeń mieszkańców.

Powyższe organizacje mogą działać zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym.

Opcja wolontariatu - cele

Stworzenie możliwości pracy w charakterze wolontariusza przy jednoczesnym pobieraniu któregoś ze świadczeń dla osób poszukujących pracy, ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, chodzi o zachęcenie organizacji wolontariackich do angażowania, w największym możliwym zakresie, osób poszukujących pracy do swojej działalności. Po drugie zaś, o umożliwienie osobom poszukującym pracy włączenia się w działalność wolontariacką i stworzenie odpowiedniej zachęty do tego.

Zasady

Nie istnieją trwałe i jednoznaczne przepisy stanowiące o tym, co składa się na pracę w charakterze wolontariusza. Tym niemniej, w wiekszości przypadków praca na stanowisku wolontariusza daje się łatwo opisać. Czynnikami branymi pod uwagę są:

  • rodzaj wykonywanej pracy;
  • cele i misja organizacji wolontariackiej;
  • liczba godzin przepracowanych w tygodniu;
  • ilość pieniędzy otrzymywana na pokrycie wydatków własnych związanych z zadaniami wolontariusza.

Praca w charakterze wolontariusza w normalnych warunkach zajmuje jedynie kilka godzin dziennie lub kilka dni w tygodniu. Nie wyklucza się jednak wykonywania zadań wolontariusza w pełnym wymiarze czasu pracy, jednakże w takich przypadkach wolontariat nie może być traktowany jako zastępcza forma dla zatrudnienia na normalnych zasadach lub sposób na pozyskiwanie tanich pracowników. Jakakolwiek wypłata pieniędzy dla wolontariusza musi być ograniczona jedynie do pokrywania wydatków związanych z jego zadaniami, np. dieta na pokrycie kosztów podróży lub posiłków.

Jak złożyć wniosek?

Osoba poszukująca pracy lub stosowna organizacja/grupa wolontariacka powinna złożyć prośbę o wydanie wniosku VW1 do lokalnego biura świadczeń społecznych (Local Social Welfare Office).

Gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek powinien zostać przesłany do lokalnego biura świadczeń społecznych. Następnie urzędnik podejmujący decyzje w danej sprawie, oceni czy fakt, że dana osoba rozpocznie pracę w charakterze wolontariusza nie wpłynie na spełnianie przez nią warunków do otrzymywania świadczeń dla osób poszukujących pracy.

Decyzje dotyczące wolontariatu

Podczas wydawania decyzji w sprawie danego wniosku, urzędnik ustali, czy dana praca ma rzeczywiście charakter wolontariatu, zgodnie z kryteriami obowiązującymi przy przyznawaniu świadczeń dla osób poszukujących pracy, i czy osoba wnioskująca o zgodę na wykonywanie pracy wolontariackiej nadal będzie spełniać warunki uprawniające ją do otrzymywania świadczenia dla osób poszukujących pracy. Urzędnik podejmujący decyzję musi uzyskać pewność, że osoba podejmująca prace jako wolontariusz, będzie równocześnie gotowa do podjęcia pracy na normalnych zasadach, jeżeli taka praca zostanie jej zaproponowana, i że rzeczywiscie poszukuje pracy (poza wolontariatem). Te warunki mają zastosowanie niezależnie od tego czy praca w charakerze wolontariusza będzie wykonywana przez daną osobę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu.

Last modified:22/06/2010
 

 Find a job

 
Search for a job on img
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Search for your local office
img
 

 Application Forms

 
 

 Downloads