Official Languages Act 2003


Print page

Read the Departments Scheme under Section 11 of the Act

To view an introduction to the Act please see below.

The Official Languages Act 2003

An Act to promote the use of the Irish language for official purposes in the State; to provide for the use of both official languages of the State in Parliamentary proceedings, in Acts of the Oireachta, in the administration of justice, in communicating with or provising services to the public and in carrying out the work of public bodies; to set out the duties of such bodies with respect to the Official Langusuges of the state; and for those purposes, to provide for the establishment of Oifig Choimisinéir Na dTeangacha Oifigúla and to define its functions; to provide for the publication by the Commissioner of certain information relevant to the purposes of this act; and to provide for related matters.


ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

Acht chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn chun críoch oifigiúil sa Stát; chun socrú a dhéanamh maidir le dhá theanga oifigiúla and Stáit a úasáid in imeachtaí parlaiminte, in achtanna an oireachtais, i riaradh an cheartais, le linn cumarsáid a dhéanamh leis an bpobail nó seirbhísí a sholáthar don phobal agus le linn obair comhlachtaí poiblí a dhéanamh; chun dualgais comhlachtaí den sórt sin i leith theangacha oifigiúla an Stáit a leagan amach; agus chun na gcríoch sin, chun socrú a dhéanamh maidir le bunú Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla agus chun a feidhmeanna a mhínií; chun socrú a dhúanamh maidir leis An gCoimisinéir D'Fhoilsiú Faisnéis Airithe a bhaineann le críocha an achta seo; agus chun socrú a dhéanamh i dtaobh nithe Gaolmhara.


Last modified:29/09/2008
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Search for your local office
img